HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jiří HAVIGER a Justýna FRANKOVÁ. Odraz osobnosti v textu – rysy modelu Big Five. In Kučera Dalibor a kol.. Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2018. s. 173-200, 28 s. Varia. ISBN 978-80-7394-714-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Odraz osobnosti v textu – rysy modelu Big Five
Název anglicky Reflection of a personality in texts – Big Five traits
Autoři HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jiří HAVIGER a Justýna FRANKOVÁ.
Vydání České Budějovice, Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu, od s. 173-200, 28 s. Varia, 2018.
Nakladatel Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Psychology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7394-714-9
Klíčová slova česky komputační psycholingvistická analýza; textové parametry; osobnostní rysy, model Velké pětky
Klíčová slova anglicky computational psycholinguistic analysis; text parameters; personality traits; Big Five
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D., učo 7257. Změněno: 23. 4. 2019 15:17.
Anotace
Kapitola popisuje cíle, východiska, metody a výsledky substudie projektu CPACT. Cílem studie popsané v této kapitole je explorovat souvislosti mezi rysy osobnosti dle modelu Big Five a morfosyntaktickými a částečně sémantickými charakteristikami (českého) jazyka dospělé populace. Studie je realizována na klinicky intaktní populaci českých dospělých jedinců, rodilých mluvčích v českém jazyce, tj. souboru P200. Bylo identifikováno celkem 35 spolehlivých korelací (výsledek po B-H korekci), které ukazují, které konkrétní textové parametry korelují s jednotlivými rysy osobnosti dle modelu Big Five. Výjimkou tvoří rys přívětivost, u kterého nebyl nalezen signifikantně těsný vztah s žádných z měřených morfosyntaktických charakteristik textu. Výsledky jsou povzbudivé vzhledem k souladu s poznatky získanými na jinojazyčných studiích a otevřeným dveřím k dalším analýzám tohoto typu.
Anotace anglicky
The chapter describes the objectives, background, methods and results of the CPACT project substudy. The aim of the study described in this chapter is exploration of the connection between personality traits according to the model of the Big Five and morphosyntactic and partly semantic characteristics of the language of the adult population. The study is conducted on a clinically intact population of Czech adults native speakers in the Czech language, ie the P200 file. A total of 35 significant correlations have been identified (result after B-H correction), showing which specific text parameters correlate with individual personality traits according to the Big Five model. An exception is agreeableness trait, for which no significant relationship with any of the measured morphosyntactic characteristics of the text was found. The results are encouraging in view of the consistency with the results found in other language studies and open doors for further analysis of this type.
Návaznosti
GA16-19087S, projekt VaVNázev: Komputační psycholingvistická analýza českého textu
VytisknoutZobrazeno: 17. 10. 2019 20:23