FENYK, Jaroslav and Jan PROVAZNÍK. Hlava XVIII. Přípravné řízení trestní (Chapter XVIII. Preparatory Criminal Proceedings). In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7th ed. Praha: Wolters Kluwer, 2019. p. 480-513. ISBN 978-80-7598-306-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hlava XVIII. Přípravné řízení trestní
Name (in English) Chapter XVIII. Preparatory Criminal Proceedings
Authors FENYK, Jaroslav and Jan PROVAZNÍK.
Edition 7. vyd. Praha, Trestní právo procesní, p. 480-513, 34 pp. 2019.
Publisher Wolters Kluwer
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7598-306-0
Keywords (in Czech) přípravné řízení; prověřování; vyšetřování; zkrácené přípravné řízení
Keywords in English Preparatory Proceedings; Examination; Investigation; Fast-Track Preparatory Proceedings
Changed by Changed by: JUDr. Jan Provazník, Ph.D., učo 325574. Changed: 5/6/2019 14:24.
Abstract
Tato hlava rozvádí výklad k přípravnému řízení jakožto prvnímu stadiu trestního řízení. Popisuje a vysvětluje formy přípravnéhořízení, jeho dvě fáze - prověřování a vyšetřování, rozhodnutí, která v přípravném řízení mohou být učiněna, orgány přípravného řízení, úkony v přípravném řízení, jeho lhůty, účast subjektů (zejména podzřelého, resp. obviněného) atd. Zvláštní pozornost je věnována zkrácenému přípravnému řízení a zahájení trestního řízení, stejně jako trestního stíhání, jehož zahájením je započata i fáze vyšetřování.
Abstract (in English)
This chapter elaborates on preparatory proceedings as the initial stage of criminal proceedings. It describes and clarifies forms of preparatory proceedings, its two phases - examination and investigation, decisions that may be made in their course, bodies active in preparatory proceedings, acts in preparatory proceedings, its deadlines, participation of subjects, namely of the suspect or accused etc. Special attention is paid to fast track preparatory proceedings and to the initiation of criminal proceedings as well as of criminal prosecution, which starts the phase of investigation.
PrintDisplayed: 11/5/2021 15:44