FENYK, Jaroslav, Světlana KLOUČKOVÁ and Jan PROVAZNÍK. Hlava XXX. Mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení (Chapter XVIII. International Judicial Cooperation in Criminal Proceedings). In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7th ed. Praha: Wolters Kluwer, 2019. p. 852-908. ISBN 978-80-7598-306-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hlava XXX. Mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení
Name (in English) Chapter XVIII. International Judicial Cooperation in Criminal Proceedings
Authors FENYK, Jaroslav, Světlana KLOUČKOVÁ and Jan PROVAZNÍK.
Edition 7. vyd. Praha, Trestní právo procesní, p. 852-908, 57 pp. 2019.
Publisher Wolters Kluwer
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7598-306-0
Keywords (in Czech) mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních; mezinárodní justiční spolupráce mezi členskými státy EU, mezinárodní trestní tribunály a soudy
Keywords in English International Judicial Cooperation in Criminal Matters; International Judicial Cooperation between EU Member States; International Criminal Tribunals and Courts
Changed by Changed by: JUDr. Jan Provazník, Ph.D., učo 325574. Changed: 5/6/2019 14:44.
Abstract
Tato hlava poskytuje základní přehled různých forem mezinárodní (justiční) spolupráce v trestních věcech. Vysvětluje její kořeny a vývoj, zdůrazňujíc přitom zejména vývoj v rámci EU, vyjmenovává a popisuje nejdůležitější právní prameny mezinárodní justiční spolupráce, vysvětluje její základní formy (zejména "klasickou" extradici a předání na základě Evropského zatýkacího rozkazu, vzájemné uznávání rozhodnutí a tzv. právní pomoc v užším slova smyslu), její instituce a jejich role atd. Připojen je rovněž krátký exkurz do mezinárodní spolupráce s mezinárodními trestními tribunály a s Mezinárodním trestním soudem.
Abstract (in English)
This chapter provides an elementary overlook of various forms of international (judicial) cooperation in criminal matters. It explains its roots and development, emphasizing especially the development within EU, lists out and describes its most important legal documents, explains basic forms of international judicial cooperation in criminal matters (especially "classical" extradition and surrender based on European Arrest Warrant, mutual recognition of decisions and legal assistance in so called narrow sense), its institutions and their role etc. A short excursus into the international cooperation with international criminal tribunals and with International Criminal Court is also added.
PrintDisplayed: 11/5/2021 16:49