HŘEBÍČKOVÁ, Martina a Martin JELÍNEK. NEO osobnostní inventář 3: Základní psychometrické charakteristiky české verze NEO-PI-3. Ceskoslovenska psychologie. PRAGUE 1: Academia, 2019, roč. 63, č. 2, s. 160-176. ISSN 0009-062X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název NEO osobnostní inventář 3: Základní psychometrické charakteristiky české verze NEO-PI-3
Název anglicky The NEO Personality Inventory 3: Basic psychometric properties of the Czech version of the NEO-PI-3
Autoři HŘEBÍČKOVÁ, Martina a Martin JELÍNEK.
Vydání Ceskoslovenska psychologie, PRAGUE 1, Academia, 2019, 0009-062X.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.478
Klíčová slova česky pětifaktorový model, NEO osobnostní inventář, NEO-PI-3, psychometrické charakteristiky
Klíčová slova anglicky Five factor model, NEO Personality Inventory, NEO-PI-3, psychometric characteristics
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D., učo 21233. Změněno: 16. 8. 2019 14:59.
Anotace
Cíle. Cílem studie bylo odhadnout základní psychometrické charakteristiky české verze NEO pětifaktorového osobnostního inventáře (NEO- -PI-3) pro měření pěti obecných dimenzí osobnosti. Vzorek. NEO-PI-3 byl předložen k sebeposouzení 1639 českým respondentům ve věku od 20 do 76 let. Hypotézy. Autoři předpokládali, že inventář NEO-PI-3 bude mít srovnatelné nebo lepší psychometrické charakteristiky než NEO-PI-R. Analýza dat. Pro odhad vnitřní konzistnce škál a subškál dotazníku NEO-PI-3 byl použit Cronbachův koeficient alfa. Struktura subškál NEO- -PI-3 byla odvozena metodou hlavních komponent (Principal Component Analysis, rotace Varimax) a konformační faktorovou analýzou. Struktura NEO-PI-3 byla pomocí koeficientů kongruence porovnána se strukturou NEO-PI-R a americkou normativní strukturou NEO-PI-3. Byly zjištěny korelace rodu a věku respondentů s charakteristikami pětifaktorového modelu. Schopnost položek NEO-FFI-3 reprezentovat celkové skóry z NEO-PI-3 byla zjišťována pomocí Pearsonova koeficientu korelace. Výsledky. Škály NEO-PI-3 mají vynikající vnitřní konzistenci, která se pohybovala od 0,90 do 0,94. Vnitřní konzistence subškál se pohybovala od 0,43 do 0,83, medián 0,79. Všechny subškály NEO-PI-3 dosahují faktorového náboje většího nebo rovného 0,40 na odpovídajícím faktoru. Pouze v pěti případech měla subškála sekundární faktorový náboj vyšší než 0,40 na dalším faktoru. Kongruence (škál) NEO inventářů při porovnání české struktury NEO-PI-R a NEO-PI-3 se pohybuje v rozmezí od 0,98 do 0,99; při porovnání české struktury NEO-PI-3 s americkou normativní strukturou NEO-PI-3 byly kongruence v rozmezí od 0,97 do 0,98. S věkem ubývá míra neuroticismu, extraverze a otevřenosti vůči zkušenosti a přibývá míra přívětivosti a svědomitosti. Ženy se ve srovnání s muži posuzovaly jako neurotičtější a přívětivější. Zkrácená verze NEO-FFI-3 rekonstruuje z 83 % skóry NEO- -PI-3. Omezení studie. Studie neobsahuje důkazy o konvergentní validitě, retestové reliabilitě a shodě mezi různými posuzovateli.
Anotace anglicky
Objectives. The aim of the study was estimation of basic psychometric properties of the Czech version of the NEO Personality Inventory 3 (NEO-PI-3) for measuring five basic personality dimensions. Subject and settings. The NEO-PI-3 for selfreport were administered to 1,639 participants in age from 20 to 76 years. Hypothesis. It was expected that the Czech version of the NEO-PI-3 will have the same or better psychometric properties then the NEO-PI-R. Statistical analysis. Internal consistency of the NEO-PI-3 domains and facets was estimated using Cronbach alpha coefficient. The structure of the NEO-PI-3 was derived from Principal Component Analysis with Varimax rotation and confirmatory factor analysis. The NEO-PI-3 structure was compared using congruence coefficients with the structure of the NEO-PI-R and with the American normative structure of the NEO-PI-3. Gender and age of participants were correlated with domains and facets of the NEOPI- 3. The correspondence of the short version The NEO-FFI-3 and The NEO-PI-3 was estimated using Pearson’s correlation coefficient. Results. The NEO-PI-3 domains showed excellent internal consistency, ranging from 0.90 to 0.94. Facets’ internal consistency ranged from 0.43 to 0.83, median 0.79. All facets of the NEO-PI-3 reached component loadings higher or equal 0.40 on intended component. Only in five cases, facet had secondary component loading higher than 0.40 on another component. Domain congruency of the NEO Inventories when comparing Czech NEO-PI-R and NEO-PI-3 structures ranged from 0.98 to 0.99; when comparing Czech NEO-PI-3 structure with American normative NEO-PI-3 structure congruence ranged from 0.97 to 0.98. Neuroticism, Extraversion and Openness to Experience decreased with age and Agreeableness and Conscientiousness increased with age. Women described themselves as more neurotic and agreeable in comparison with men. Short version of the NEO-FFI-3 captured 83% of the full NEO-PI-3 variance. Study limitation. The study did not include test of convergent validity of the instrument, testretest reliability and self-other agreement.
VytisknoutZobrazeno: 16. 10. 2021 21:04