SEHNÁLEK, David. Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2019. 208 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-741-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky
Název anglicky Specifics of the Interpretation of EU Law and its National Implications
Autoři SEHNÁLEK, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, 208 s. Právní instituty, 2019.
Nakladatel C.H.Beck
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/19:00120470
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7400-741-5
Klíčová slova česky Výklad; Effet utile; Metody a pravidla výklad; Jazykový výklad; Účelový výklad; Soudní dvůr EU; Právo EU; Funkční výklad; Evoluce v právu; Obrácená diskriminace
Klíčová slova anglicky Interpretation; Rules of Interpretation; Effet utile; Literal interpretation; Purposive interpretation; Court of Justice; EU law; Functional interpretation; Evolution in Law; Reverse discrimination
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D., učo 13665. Změněno: 8. 1. 2023 18:43.
Anotace
Publikace je zaměřena na výklad práva Evropské unie a jeho zvláštnosti ve srovnání s výkladem práva mezinárodního a práva vnitrostátního. Často je totiž zdůrazňován vliv práva Evropské unie na české právo a na českou aplikační praxi a neméně často jsou zdůrazňována specifika výkladu práva Evropské unie, a to právě v kontrapozici k právu vnitrostátnímu, které je podle obecného pojetí tím, co zvláštní není, a tedy je „normální“. K dojmu zvláštnosti výkladu práva Evropské unie přispívá především to, že je toto právo směrodatně vykládáno Soudním dvorem EU. Publikace proto pečlivě analyzuje systémové postavení Soudního dvora EU v institucionální struktuře Evropské unie, jeho vazby a interakce s jinými mezinárodními soudy a s vrcholnými soudy členských států. Náležitá pozornost je dále věnována jednotlivým výkladovým metodám, včetně argumentace „effet utile“. Tyto metody jsou analyzovány v kontextu jejich pojetí v common law, v kontinentálním právu a v právu mezinárodním. Hlavním předmětem rozboru jsou četná rozhodnutí Soudního dvora EU. Závěrečná část práce je zaměřena na důsledky toho, jak s právem Evropské unie pracuje Soudní dvůr EU pro členské státy a vnitrostátní soudní a aplikační praxi. Pozornost je věnována především tzv. obrácené diskriminaci a dále evolučním procesům ve vnitrostátních právních řádech, které byly vyvolány jejich interakcemi způsobenými právem Evropské unie.
Anotace anglicky
The publication focuses on the interpretation of European Union law and its peculiarities in comparison with the interpretation of international and national law. The influence of EU law on Czech law and on Czech application practice is often emphasized, and the specifics of the interpretation of EU law are no less often emphasized, precisely in contrast to national law, which, according to the general concept, is what is not special and is therefore "normal". The perception of the specificity of the interpretation of EU law is mainly due to the fact that this law is interpreted by the CJEU as a rule. The publication therefore carefully analyses the systemic position of the CJEU in the institutional structure of the European Union, its links and interactions with other international courts and with the highest courts of the Member States. Due attention is also paid to the various methods of interpretation, including the 'effet utile' argument. These methods are analysed in the context of their conception in common law, continental law and international law. The main focus of the analysis is on the numerous decisions of the CJEU. The final part of the book focuses on the implications of the CJEU's treatment of EU law for Member States and national judicial and application practice. In particular, attention is paid to the so-called reverse discrimination, as well as to the evolutionary processes in national legal orders that have been triggered by their interactions caused by EU law.
VytisknoutZobrazeno: 4. 3. 2024 02:32