PÍŠOVÁ, Michaela a Světlana HANUŠOVÁ. Profesní aktérství začínajících učitelů v základních školách. Orbis Scholae, Karolinum, 2018, roč. 12, č. 3, s. 85-107. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2019.1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Profesní aktérství začínajících učitelů v základních školách
Název česky Profesní aktérství začínajících učitelů v základních školách
Název anglicky Professional Agency in Novice Teachers at Primary and Lower-Seconday Schools
Autoři PÍŠOVÁ, Michaela (203 Česká republika, domácí) a Světlana HANUŠOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Orbis Scholae, Karolinum, 2018, 1802-4637.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2019.1
Klíčová slova česky začínající učitel; aktérství; škola; vedení školy; kolegové
Klíčová slova anglicky novice teacher; agency; school; leadership; colleagues
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., učo 33747. Změněno: 6. 11. 2019 11:00.
Anotace
Téma aktérství (agency), přesněji řečeno profesního aktérství začínajících učitelů, se vynořilo v rámci výzkumu drop-outu a jeho determinant u této profesní skupiny. K nejvýznamnějším zjištěním, které tento výzkum přinesl, patří zásadní význam determinant na úrovni školy, zejména kultury a klimatu školy, spolupráce s kolegy a vedením školy. Pro začínající učitele je klíčová nejen pomoc a podpora (včetně kvalitního mentoringu), ale rovněž uznání vedením školy i kolegy a prostor pro samostatné rozhodování a jednání, tj. profesní aktérství. V tomto textu se zaměřujeme na projevy profesního aktérství začínajících učitelů a na faktory na úrovni školy, které jej ovlivňují. Po vymezení pojmu aktérství přinášíme výsledky kvalitativní analýzy rozhovorů se začínajícími učiteli. V analýze jsme vycházeli z Gollerovy koncepce aktérství jako dispozice i jako jednání, které vede k určitým výsledkům. Dospěli jsme k závěru, že u začínajících učitelů lze hovořit o značné míře profesního aktérství, jehož forma je výrazně ovlivňována prostředím školy, vedením školy a kolegy.
Anotace anglicky
The theme of agency, more precisely the professional agency of novice teachers, emerged within our research into drop-out and its determinants in this professional group. The most important findings of this research included the key significance of the determinants at the school level, especially the influence of school culture and climate, cooperation with colleagues and leadership. Not only assistance and support (including high-quality mentoring) but also recognition by the headmaster and colleagues and space for independent decision-making and acting, so-called professional agency, proved to be crucial for novice teachers. In this text, we focus on the manifestations of professional agency of novice teachers and on the factors at the school level that influence it. After defining the concept of agency, we present the results of qualitative analysis of interviews with novice teachers. We employed Goller's conception of agency as human agency and agentic action that leads to certain outcomes as a basis of our analysis. We came to the conclusion that it is possible to identify a great deal of professional agency in novice teachers, the form of which is strongly influenced by the school environment, school leadership and colleagues.
Návaznosti
GA15-12956S, projekt VaVNázev: Jaký význam má kontext: objektivní determinanty socializace začínajících učitelů
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 14. 12. 2019 01:02