PANČOCHA, Karel a Sheri Leigh KINGSDORF. Profesní vzdělávání behaviorálních analytiků: využití metody behavioral skills training. In 11. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2019. 2019. ISBN 978-80-7509-673-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Profesní vzdělávání behaviorálních analytiků: využití metody behavioral skills training
Název česky Profesní vzdělávání behaviorálních analytiků: využití metody behavioral skills training
Název anglicky Professional Education of Behavior Analysts: Using Behavioral Skills Training Methods
Autoři PANČOCHA, Karel a Sheri Leigh KINGSDORF.
Vydání 11. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2019, 2019.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50302 Education, special
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Program konference ICOLLE
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7509-673-9
Klíčová slova česky Profesní vzdělávání; Behaviorálních analytik; Behavioral skills training
Klíčová slova anglicky Professional education; Behavioral Analysts; Behavioral skills training
Změnil Změnil: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc., učo 42604. Změněno: 7. 2. 2020 11:38.
Anotace
Behaviorální analytik je odborník, který by měl být schopen poskytovat behaviorální intervence osobám s neurovývojovými poruchami, např. poruchami autistického spektra. V rámci vzdělávání budoucích behaviorálních analytiků jsme ověřovali možnost využití metody Behavioral Skills Training (BST) k nácviku dovedností potřebných k samostatnému vytvoření a implementaci behavioprálního plánu u klientů. Praktický nácvik probíhal v rámci šesti intezivních seminářů ve čtrnáctidenních cyklech, kterých se zúčastnilo šest budoucích behaviorálních analytiků. Průběžně osvojované dovednosti studenti využívali v rámci své řízené praxe. Ke zjišťování využití nově získaných dovedností v praxi jsme zvolili vnitrosuběktový experimentální design. Data byla získávána průběžně z vlastních záznamů respondentů o provedených činnostech v rámci jejich práce s klientem. Výsledky ukazují , že metody BST mohou být velmi účinné při nácviku praktických dovedností potřebných pro vytvoření behaviorálního plánu a zahájení behaviorální intervence u klienta s neurovývojovým postižením.
Anotace anglicky
A behavioral analyst is an expert who should be able to provide behavioral interventions to persons with neurodevelopmental disorders, such as autistic spectrum disorders. In the education of future behavioral analysts, we examined the possibility of using the Behavioral Skills Training (BST) method to practice the skills needed to independently develop and implement a behavioral plan for clients. Practical training took place in six intensive seminars in 14-day cycles attended by six future behavioral analysts. To determine the use of newly acquired skills in practice, we chose single subject design. Data were obtained continuously from the respondents' own records of the activities performed within their work with the client. The results show that BST methods can be very effective in practicing the practical skills needed to develop a behavioral plan and initiate a behavioral intervention in a client with a developmental disability.
Návaznosti
0249/2018, interní kód MUNázev: Zavedení postgraduálního studia Aplikované behaviorální analýzy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity pro využití k práci s dětmi s poruchou autistického spektra III.
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Zavedení postgraduálního studia Aplikované behaviorální analýzy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity pro využití k práci s dětmi s poruchou autistického spektra III.
VytisknoutZobrazeno: 27. 6. 2022 04:50