KOSTELECKÁ, Marta. Konfrontační popis kultivované výslovnosti nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího. Brno: MUNI Press, 2019. 172 s. ISBN 978-80-210-9512-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Konfrontační popis kultivované výslovnosti nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího
Název anglicky A Contrastive Description of the Standard Pronunciation of Dutch and Czech from the Perspective of Czech learners of Dutch
Autoři KOSTELECKÁ, Marta (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, 172 s. 2019.
Nakladatel MUNI Press
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-9512-0
Klíčová slova česky vokály;konsonanty;diftongy;nizozemština, artikulační báze
Klíčová slova anglicky vocals;consonants;dipththongs;Dutch;articulatory settings
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D., učo 40090. Změněno: 7. 7. 2020 16:18.
Anotace
Publikace představuje kontrastivní srovnání kultivované výslovnosti nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího. Kultivovaná výslovnost je popsána na základě porovnání artikulačních bází nizozemštiny, (jejích obou evropských variet), a češtiny. Dále navazují kapitoly, v nichž jsou podrobně popsány hláskové inventáře obou jazyků, ve sledu vokalický a konsonantický inventář. Velkým přínosem práce je komparace obou systémů s upozorněním na problematické aspekty nizozemské výslovnosti pro české mluvčí. U popisu nizozemštiny slouží jako modelová varieta nizozemská nizozemština, k odlišnostem v belgické varietě autorka vždy referuje. Důležitou součástí popisu je kapitola o zákonitosti spojování hlásek ve zkoumaných jazycích, ve které se autorka věnuje problematice asimilace znělosti v nizozemštině a v češtině a také asimilaci místa artikulace nosových konsonantů ve zkoumaných jazycích.
Anotace anglicky
The publication presents a contrastive comparison of the standard pronunciation of Dutch and Czech from the perspective of a Czech speaker. Standard pronunciation is described by comparing the articulation bases of Dutch (its two European varieties) and Czech. Further chapters follow, in which the phonetic inventories of both languages are described in detail, in the sequence of vocal and consonantic inventories. A great benefit of this work is the comparison of both systems with the attention to problematic aspects of Dutch pronunciation for Czech speakers. When describing Dutch, Dutch Dutch is used as a model variety; the author always reports on differences in the Belgian variety. An important part of the description is the chapter on the phonological processes of combining sounds in the examined languages, in which the author deals with the assimilation of voice in Dutch and Czech and also with the assimilation of the place of articulation of nasal consonants in the examined languages.
Návaznosti
MUNI/A/1100/2018, interní kód MUNázev: Vývojové tendence německého jazyka a německé literatury se zahrnutím česko-německé problematiky a s přesahem k nordistickým a nederlandistickým aspektům
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 3. 3. 2021 06:58