HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK, Dominik DVOŘÁK, Vilém PAŘIL, Jakub PEJCAL, František SVOBODA, Vojtěch MÜLLNER, Róbert SPÁL a Petr FLAJŠINGR. Software pro automatickou transformaci a vizualizaci open dat veřejného sektoru v ČR. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Software pro automatickou transformaci a vizualizaci open dat veřejného sektoru v ČR
Název anglicky Software for automatic transformation and visualization of open public sector data in the Czech Republic
Autoři HLADKÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí), Vladimír HYÁNEK (203 Česká republika, domácí), Dominik DVOŘÁK (203 Česká republika, domácí), Vilém PAŘIL (203 Česká republika, domácí), Jakub PEJCAL (203 Česká republika, domácí), František SVOBODA (203 Česká republika, domácí), Vojtěch MÜLLNER (203 Česká republika, domácí), Róbert SPÁL (703 Slovensko) a Petr FLAJŠINGR (203 Česká republika).
Vydání 2020.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Software
Obor 50202 Applied Economics, Econometrics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/20:00115629
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky Dotace; interaktivní mapa; nezisková organizace; neziskový sektor; veřejné rejstříky
Klíčová slova anglicky Subsidies; interactive map; non - profit organization; non - profit sector; public registers
Technické parametry Vytvořený software automatizovaně v pravidelných intervalech využívá dostupných registrů v rámci open dat veřejného sektoru v ČR. Software veřejné datové zdroje transformuje za účelem dosažení jejich vnitřní kompatibility a následně je integruje do unifikované databáze, která zachycuje stav a při každé další aktualizaci také vývoj informací a neziskovém sektoru v České republice. Z takto integrované databáze následně software vytváří různé typy datových exportů.
Změnil Změnil: Bc. Dominik Dvořák, učo 241000. Změněno: 23. 7. 2021 18:08.
Anotace
Vytvořený software automatizovaně v pravidelných intervalech využívá dostupných registrů v rámci open dat veřejného sektoru v ČR se zaměřením na využití následujících rejstříků a jejich datových služeb: Registru ekonomických subjektů (RES, Český statistický úřad), Veřejného rejstříku a sbírky listin (justice, Ministerstvo spravedlnosti), Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR, Ministerstvo financí), Registr poskytovatelů sociálních služeb (RPSS, Ministerstvo práce a sociálních služeb), Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR), Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností, Rejstřík evidovaných právnických osob, Rejstřík svazů církví a náboženských společností (Ministerstvo kultury). Software tyto veřejné datové zdroje transformuje za účelem dosažení jejich vnitřní kompatibility a následně je integruje do unifikované databáze, která zachycuje stav a při každé další aktualizaci také vývoj informací a neziskovém sektoru v České republice. Z takto integrované databáze následně software vytváří různé typy datových exportů zachycující rozdílné aspekty neziskového sektoru, a to s důrazem na neziskový sektor jako celek a jeho strukturu, čerpání dotací neziskového sektoru včetně jeho struktury a zaměření dotačních zdrojů, poskytování sociálních služeb a jeho organizační a finanční zajištění, poskytování zdravotnických zařízení a jeho organizační a finanční zajištění.
Anotace anglicky
The created software automatically uses available registers within regular public sector data in the Czech Republic at regular intervals, focusing on the use of the following registers and their data services: Register of Economic Entities (RES, Czech Statistical Office), Public Register and Collection of Documents (Justice, Ministry of Justice) , Central Register of Subsidies from the Budget (CEDR, Ministry of Finance), Register of Social Service Providers (RPSS, Ministry of Labor and Social Services), National Register of Health Service Providers (NRPZS, Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic), Register of Registered Churches and Religious Societies, Register of registered legal entities, Register of associations of churches and religious societies (Ministry of Culture). The software transforms these public data sources in order to achieve their internal compatibility and then integrates them into a unified database, which captures the state and with each subsequent update also the development of information and the non-profit sector in the Czech Republic. From such an integrated database, the software then creates various types of data exports capturing different aspects of the non-profit sector, with emphasis on the non-profit sector as a whole and its structure, drawing subsidies to the non-profit sector, including its structure and focus of subsidy resources, social services and its organizational and financial provision, provision of medical facilities and its organizational and financial provision.
Návaznosti
CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006215, interní kód MUNázev: Interaktivní mapa neziskového sektoru (Akronym: MAPA NNO)
Investor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Interaktivní mapa neziskového sektoru, PO 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
VytisknoutZobrazeno: 2. 3. 2024 08:06