HLADKÁ, Marie, Daniel NĚMEC, Jakub PEJCAL, Petr VALOUCH, Vladimír HYÁNEK a Dominik DVOŘÁK. Softwarová aplikace pro bonitní modely. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Softwarová aplikace pro bonitní modely
Název anglicky Software application for creditworthiness models
Autoři HLADKÁ, Marie (203 Česká republika, domácí), Daniel NĚMEC (203 Česká republika, domácí), Jakub PEJCAL (203 Česká republika, domácí), Petr VALOUCH (203 Česká republika, domácí), Vladimír HYÁNEK (203 Česká republika, garant, domácí) a Dominik DVOŘÁK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2020.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Software
Obor 50202 Applied Economics, Econometrics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/20:00114903
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky Bonitní model; finanční analýzam; finanční zdraví; finanční udržitelnost; nezisková organizace
Klíčová slova anglicky Creditworthiness model; financial analysis; financial health; financial sustainability; non-profit organization
Technické parametry Software je realizován jako moderní webová single-page aplikace založená na CSS frameworku Bootstrap. Algoritmy výpočtů ekonometrických modelů jsou prováděny na straně klienta a jsou implementovány v programovacím jazyce JavaScript. Webová aplikace umožňuje po vyhodnocení finančního zdraví stažení exportu ve formátu PDF, obsahujícího kompletní informace o vyhodnoceném finančním zdraví organizace včetně vstupních dat. Export výsledků již není realizován na straně klienta, nýbrž na straně serveru, přičemž je implementován v programovacím jazyce PHP.
Změnil Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 30. 3. 2021 11:18.
Anotace
Navržený software klasifikuje neziskové organizace podle stupně jejich finančního zdraví. Je sestaven na základě teoretických a pragmatických poznatků. Software má potenciál vyhodnotit, zda je organizace životaschopná a finančně zdravá. Software je založen na výsledcích ekonometrických modelů, konkrétně tzv. logit modelů, které byly sestaveny a odhadnuty s využitím finančních a nefinančních ukazatelů 777 veřejně prospěšných organizací působících v sektoru sociálních služeb za období let 2014 až 2017. Dále potom 483 základních organizačních jednotek organizace Junák – český skaut, z. s., kdy dostupná data zahrnovala období let 2008 až 2018. Na základě podrobné analýzy vzájemné propojenosti více než 250 dostupných statických i dynamických finančních a nefinančních ukazatelů bylo ve výsledku otestováno celkem 53 těchto ukazatelů v rámci formulovaných ekonometrických modelů. Ratingy finanční zranitelnosti (klasifikace známkou na škále A (nejlepší) až F (nejhorší)) jsou založeny na predikovaných pravděpodobnostech vycházejících z odhadnutých modelů. Ratingy A a B jsou založeny na vysokých hodnotách tzv. true positive rate, tedy tak, aby s co největší pravděpodobností organizace spadající do této kategorie byly v následujícím roce skutečně finančně zdravé (pravděpodobnost predikované finanční zranitelnosti je tak velmi nízká).
Anotace anglicky
The proposed software classifies non-profit organizations according to the degree of their financial health. It is compiled on the basis of theoretical and pragmatic knowledge. The software has the potential to evaluate whether an organization is viable and financially sound. The software is based on the results of econometric models, namely the so-called logit models, which were compiled and estimated using financial and non-financial indicators of 777 public benefit organizations operating in the social services sector for the period 2014 to 2017. 483 basic organizational units Junák - český skaut, zs, where the available data covered the period from 2008 to 2018. Based on a detailed analysis of the interconnectedness of more than 250 available static and dynamic financial and non-financial indicators, a total of 53 of these indicators were tested within the formulated econometric models. Financial vulnerability ratings (grading on a scale of A (best) to F (worst)) are based on predicted probabilities based on estimated models. Ratings A and B are based on high values of the so-called true positive rate, ie so that the most likely organizations falling into this category are truly financially sound in the following year (the probability of predicted financial vulnerability is very low).
Návaznosti
TL02000080, projekt VaVNázev: Model finančního zdraví neziskových organizací a predikce jejich finanční zranitelnosti
Investor: Technologická agentura ČR, Model finančního zdraví neziskových organizací a predikce jejich finanční zranitelnosti
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2024 05:02