MACKŮ, Richard, Jiří NĚMEC a Ivo JIRÁSEK. Tematika výchovy v přírodě v díle Jaroslava Foglara pohledem pedagogických pracovníků. Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 31, č. 2, s. 92-118. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2021-2-92.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tematika výchovy v přírodě v díle Jaroslava Foglara pohledem pedagogických pracovníků
Název anglicky The theme of outdoor education in the work of Jaroslav Foglar as seen by pedagogical staff
Autoři MACKŮ, Richard (203 Česká republika), Jiří NĚMEC (203 Česká republika, garant, domácí) a Ivo JIRÁSEK (203 Česká republika).
Vydání Pedagogická orientace, Brno, Masarykova univerzita, 2021, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/21:00123574
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2021-2-92
Klíčová slova česky Jaroslav Foglar; foglaring; skauting; výchova v přírodě; pedagogika vol¬ného času; nestátní neziskové organizace
Klíčová slova anglicky Jaroslav Foglar; Foglaring; scouting; outdoor education; leisure education; non-governmental organization
Štítky Jaroslav Foglar, leisure time, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 17. 5. 2022 16:14.
Anotace
Texty Jaroslava Foglara zasáhly několik generací čtenářů a opakovaně pod- nítily i zájem odborné veřejnosti. Dílčí výsledky, které popisujeme v tomto příspěvku, jsou součástí komplexního dotazníkového šetření (n = 1 174) s cílem popsat míru ovlivnění dílem J. Foglara; zejména jsme zjišťovali, které aspekty díla respondenti nej- více oceňovali a které z nich následně aplikovali v reálném životě. Celkem se jednalo o 15 možných oblastí, z nichž jsme do analýzy pro tuto studii vybrali čtyři, které se nejvíce dotýkají tématu „výchova v přírodě“ – pobyt v přírodě a táboření, emotivní vnímání popisů přírody a krajiny, skupinovou soudržnost a celostní seberozvoj. Zjis- tili jsme, že respondenti s pedagogickou zkušeností významněji aplikují jednotlivé as- pekty Foglarova díla ve své práci. Toto poznání jsme identifikovali jak u respondentů z řad profesionálních pedagogů, tak i dobrovolných instruktorů, vedoucích a lektorů. Nejzásadnějším způsobem dílo J. Foglara ovlivnilo skauty, a to i přes skutečnost, že žádný z textů ani jiných prvků Foglarova výchovného systému nemá své zastoupení v oficiálním výchovném programu Junáka.
Anotace anglicky
Texts by Jaroslav Foglar (JF) have affected several generations of readers and have even repeatedly aroused the interest of the professional public. The results described in this contribution are partial outcomes of a complex questionnaire (n = 1174) aimed at the description of the degree of the influence of J. Foglar’s work; specifically, we have tried to find out which aspects of JF’s work were the most appreciated by the respondents and which of them they subsequently applied in their real lives. Altogether there were some 15 fields to be dealt with, out of which 4 have been chosen for this study as they are closely related to the subject of “open-air education” – staying out in the country and camping; emotional perception of nature and landscape; group cohesion; and holistic self-development. It has been discovered that the respondents with some pedagogical experience are able to apply individual aspects of JF’s work to their own performance more significantly. This is true for both professional schoolteachers and the voluntary instructors-lecturers. However, it is the Scouts who have been influenced most of all by Foglar’s work, even in spite of the fact that none of the texts or other components of Foglar’s educational system have been in any way represented in the JUNAK official educational program.
VytisknoutZobrazeno: 10. 12. 2023 14:21