TOMANDL, Jan, Jaroslav ČUŘÍK, Kristýna MARŠOVSKÁ a Tereza FOJTOVÁ. Krizová komunikace : principy - zkušenosti - postupy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 221 s. ProMedia, sv. 1. ISBN 978-80-210-9636-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Krizová komunikace : principy - zkušenosti - postupy
Autoři TOMANDL, Jan, Jaroslav ČUŘÍK, Kristýna MARŠOVSKÁ a Tereza FOJTOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 221 s. ProMedia, sv. 1, 2020.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-9636-3
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Švaříčková Hlavatá, učo 13047. Změněno: 10. 1. 2022 13:50.
Anotace
Komplexní a v českém prostředí dosud nejobsáhlejší příručka krizové komunikace vysvětluje zásady efektivních a etických vztahů s veřejností při reputačních krizích i při mimořádných událostech. Ambicí knihy je pomoci organizacím, které se dostaly do potíží, a zároveň přispět ke kultivaci a profesionalizaci české komunikační praxe. Autoři s bohatými zkušenostmi z médií i public relations vědí, že žádná organizace na světě není imunní vůči krizovým situacím, které přitahují pozornost médií. Čas od času je nutné odvracet útok konkurence, vysvětlovat kontroverzní krok, objasňovat zveřejněné nepřesnosti, řešit havárii ve výrobním provozu nebo se vypořádat s následky živelní pohromy. Informace se dnes šíří rychleji než kdykoliv dříve, během několika minut se tak může rozhořet mediální požár, který ohrožuje zájmy či samotnou existenci organizace. Ne každá krize ale musí skončit katastrofou. Záleží na kvalitě manažerských rozhodnutí a schopnosti tlumočit je médiím a veřejnosti. Právě komunikační dovednosti v mimořádných situacích jsou podstatou krizové komunikace, považované za královskou disciplínu public relations, tedy vztahů s veřejností. Kniha popisuje nejčastější příčiny krizí a odhaluje základní principy i zásady krizové komunikace. Vysvětluje, jak krizové situace všeho druhu vnímají novináři a jaké jsou jejich pracovní postupy. Dále popisuje strategie a taktické varianty krizové komunikace a vhodné nástroje od tiskových zpráv po sociální sítě. Autorský tým složený z novinářů, komunikačních praktiků a oborových pedagogů usiloval o knihu fundovanou, ale zároveň přehlednou a užitečnou pro široké spektrum čtenářů: tiskové mluvčí, PR profesionály, komunální politiky, manažery, podnikatele či pracovníky vnějších vztahů ve firmách. Kniha také představuje cenný zdroj informací pro studenty žurnalistiky, marketingu a příbuzných oborů. Cílem knihy je osvětlit celou problematiku nikoliv jen prostřednictvím suchopárných definic, ale také na příkladech z české i zahraniční praxe, z byznysu, politiky i dalších oblastí. Čtenáři zjistí, jak řešily vážné komunikační krize nadnárodní korporace, špičkoví manažeři, politici, české firmy, úřady i další instituce. Význam krizové komunikace nejzřetelněji vyvstává v mimořádných situacích, jako byly v českém prostředí například povodně, metanolová aféra nebo naposledy pandemie nemoci covid-19. Rukopis knihy sice vznikal z větší části před pandemií, ale zachycuje také první komunikační a novinářské zkušenosti z období šíření koronaviru. Kniha vychází jako první svazek nové edice „ProMedia“ Katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Anotace anglicky
This most wide-ranging and comprehensive handbook on crisis communication in the Czech context to date explains the principles of efficient and ethical public relations in reputational crises as well as during extraordinary events. The ambition of the book is to help organizations which have run into difficulties, while at the same time to contribute to the cultivation and professionalization of Czech communication practice. The authors, with rich professional experience in the media as well as public relations know that no organization in the world is immune to crisis situations that attract media attention. From time to time it is necessary to deflect the attack of a rival corporation, to explain a controversial step, to clarify published inaccuracies, to deal with an accident in a production facility, or to deal with the aftermath of a natural disaster. Today, information travels faster than ever before: a media fire that threatens the interests or the very existence of an organization can spread globally within a few minutes. However, not every crisis has to end in catastrophe. What matters is the quality of managerial decisions, as well as the ability to convey them to the media and to the public. Communication skills are particularly at the core of crisis communication, which is considered the crown discipline of public relations. The book describes the most common causes of crises and reveals the fundamental principles and guidelines of crisis communication. It explains how crisis situations of all kinds are perceived by journalists and what their work processes are. Further, it describes strategies and tactical options for crisis communication as well as suitable tools, from press releases to social media. The team of authors, comprising journalists, communication experts and pedagogues in the field of communication, aimed at creating a book which is well-grounded in science and professional experience and at the same time accessible and useful for a wide spectrum of readers: press secretaries, PR professionals, local politicians, managers, entrepreneurs as well as public relations employees in organizations. The book also represents a valuable source of information for students of journalism, marketing and similar fields. The goal of the book is to shed light on the whole spectrum of issues, not just through dry definitions but also with concrete examples from Czech as well as international practice, from business, politics and other areas. The reader will learn how multinational companies, top managers, politicians, Czech companies, offices and other institutions have dealt with serious communication crises. The significance of crisis communication is most obvious in extraordinary situations, which in the Czech context have included floods, the methanol scandal, and lately the Covid-19 pandemic. The manuscript of the book originated largely before the pandemic, but it also captures some of the first communication and journalistic experiences from the coronavirus crisis. The book is being published as the first volume of a new “ProMedia” series by the Department of Media Studies and Journalism at the Faculty of Social Studies, Masaryk University.
VytisknoutZobrazeno: 2. 3. 2024 00:18