SEDLÁKOVÁ, Markéta a David KOŠATKA. Identities in the Era of Globalisation. Reflection on International Experience as a Tool for Culturally Responsive and Inclusive Education. Pedagogika. Charles University in Prague, 2021, roč. 4, č. 71, s. 553-570. ISSN 0031-3815.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Identities in the Era of Globalisation. Reflection on International Experience as a Tool for Culturally Responsive and Inclusive Education
Název česky Identity v éře globalizace Reflexe internacionální zkušenosti jakožto nástroj pro kulturně citlivé a inkluzivní vzdělávání
Autoři SEDLÁKOVÁ, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí) a David KOŠATKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Pedagogika, Charles University in Prague, 2021, 0031-3815.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/21:00125449
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky idenita; kultura; internacionalizace; jazyk; transformace; responzivní vzdělávání; reflexe; inkluzivní vzdělávání;
Klíčová slova anglicky identity; culture; internationalisation; language; transformation; responsiveness; reflection; inclusive education
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 3. 4. 2023 08:39.
Anotace
Aims – This article analyses the reflections of a range of student teachers on their international experiences for their impact on the students’ personality, comfort, and effectiveness in diverse environments. We will describe the process of identity formation during the time that student teachers are exposed to such environments. We see international experience and raising awareness of diversity as a personal and social developmental part of their professional preparation. Th is may be seen as contributing to the transformation of the school climate towards inclusive and culturally responsive education. Methods – The main research question was how the internationalisation of education enhances student teachers’ cultural sensitivity to diversity. Th e qualitative investigation focuses on aspects of the international experience of student teachers concerning teaching practice. Ten semi-structured interviews with student teachers who have had international experience provided the data. Findings – Experiencing different socio-cultural environments, we found, impacts on the construction of multiple/hybrid identities and engenders empathy for diversity. The implications for inclusive practice were identified, including refl ective teaching strategies, the development of culturally sensitive attitudes, and awareness of others’ perspectives and cultural habits. Conclusion – A positive benefit for student teachers from grasping and understanding diversity in such an environment is the enhancement of the effectiveness of teaching. The internationalisation of the curriculum expands the student teachers’ responsiveness.
Anotace česky
Cíle: Předkládaný text analyzuje reflexe studentů učitelství zaměřené na jejich internacionální zkušenost. Tato zkušenost byla zkoumána ve vztahu k jejich identitě a schopnosti efektivně působit v odlišném sociokulturním prostředí. Zvyšování povědomí o diverzitě vnímáme jako důležitou součást osobnostního a sociálního rozvoje budoucích učitelů v rámci jejich profesní přípravy. Věříme, že tento přístup může podpořit proměnu školního klimatu směrem k inkluzivnímu a kulturně citlivému vzdělávání. Metody: Hlavní výzkumná otázka zněla: Jak internacionalizace ve vzdělávání zvyšuje u studentů učitelství kulturně senzitivní přístup k diverzitě? V rámci kvalitativního výzkumu se autoři zaměřili na aspekty internacionální zkušenosti studentů učitelství v kontextu pedagogické praxe. Data byla získána prostřednictvím deseti polostrukturovaných rozhovorů se studenty učitelství, kteří mají zkušenost se zahraničním vzděláváním a vzdělávacími systémy. Zjištění: Data ukázala, že zkušenost s odlišným sociokulturním prostředím umožňuje rozvoj vícenásobných/hybridních identit a podporuje porozumění a empatii vůči odlišnosti. Byly identifikovány možné implikace pro inkluzivní praxi, včetně výukových strategií zahrnujících reflexi, rozvoj kulturně citlivého přístupu ve vzdělávání a utváření povědomí o perspektivách a kulturních zvyklostech druhých. Závěr: Porozumění diverzitě a její ukotvení v každodennosti může mít pozitivní vliv na efektivitu ve vzdělávání a pedagogický přístup v praxi. Rozšíření profesního kurikula o internacionální aspekt umožňuje studentům učitelství lépe reagovat na přítomnost diverzity v edukaci.
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2023 22:37