MUSILOVÁ, Jana. Mechanika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0091-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mechanika
Název anglicky Mechanics
Autoři MUSILOVÁ, Jana.
Vydání 1. vyd. Brno, 2022.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-280-0091-2
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Švaříčková Hlavatá, učo 13047. Změněno: 8. 9. 2022 09:12.
Anotace
Role klasické mechaniky je i přes současný rozvoj moderní fyziky a jejích aplikací nezastupitelná při utváření fyzikálního myšlení a poznávání hierarchické stavby fyziky. Autorka této netradičně pojaté učebnice proto v textu věnuje pozornost pečlivému budování fyzikálních pojmů, vysvětlování principů a odvozování zákonitostí s odpovídající matematickou korektností. Výklad vede způsobem, který dokládá, že zákonitosti mechaniky, při veškeré její mnohosti, jsou důsledkem několika málo základních principů: Newtonových axiomů, silových zákonů a principu superpozice sil. Text doprovází bezmála stovka řešených problémů, přispívajících k hlubšímu pochopení problematiky. Autorka navíc ve spolupráci s redakcí Elportálu připravila téměř čtyři sta řešených úloh v interaktivní, elektronické podobě. Styl výkladu je i graficky přizpůsoben tzv. dvojímu čtení: Při prvním čtení může student sledovat pouze základní linii. Druhé, pokročilé, čtení znamená průběžné studium celého textu. V kompletní podobě je učebnice předstupněm ke studiu mechaniky již v rámci teoretické fyziky. Je určena studentům fyzikálních a technických oborů pro úvodní období jejich univerzitního studia, zainteresovaným studentům jiných přírodovědných oborů a pokročilým studentům gymnázií se zájmem o fyziku, případně o její budoucí studium.
Anotace anglicky
Despite the current developments in modern physics and its applications, the role of classical mechanics is irreplaceable in shaping physical thinking and learning about the hierarchical structure of physics. The author of this non-traditionally conceived textbook therefore pays attention in the text to the careful construction of physical concepts, the explanation of principles, and the derivation of regularities with corresponding mathematical correctness. The interpretation leads in a direction that demonstrates that the laws of mechanics, with all their multiplicity, are the result of a few basic principles: Newton’s axioms, the laws of force, and the principle of superposition of forces. The text is accompanied by almost a hundred solved problems, contributing to a deeper understanding of the issue. In addition, the author, in cooperation with the editors of Elportál, has prepared almost four hundred solved problems in an interactive, electronic format. The interpretation style is also graphically adapted to the method of so-called double reading: During the first reading, the student can only follow the basic line. The second, advanced, reading means continuous study of the entire text. In its complete form, the textbook is an introduction to the study of mechanics within the framework of theoretical physics. It is intended for students of physics and technical fields in the introductory period of university studies, interested students in other natural science fields, and advanced high school students interested in physics or studying it in the future.
VytisknoutZobrazeno: 13. 7. 2024 17:35