PETŘÍKOVÁ, Jana. Postoj majoritní společnosti ke sluchově postiženým a jeho odraz v terminologii. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 55-64. ISBN 80-210-2588-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Postoj majoritní společnosti ke sluchově postiženým a jeho odraz v terminologii
Název anglicky Main trends of attitudes of our society towards the deaf minority in reflection of these attitudes in terminology used
Autoři PETŘÍKOVÁ, Jana.
Vydání 1. vyd. Brno, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, s. 55-64, 2001.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-210-2588-3
Klíčová slova anglicky deaf - handicap - people with specific needs - attitude - terminology
Změnil Změnila: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D., učo 7257. Změněno: 31. 10. 2004 22:15.
Anotace
Jednou z proměn, jimiž naše společnost od roku 1989 prošla, je změna postoje k minoritám, do té doby spíše ukrývaným mimo zorné pole majority, zaměřili jsme se při tom na minoritu, jíž neznalost a nezkušenost majoritní společnosti (často z pouhé něvědomosti a pocitu nadřazenosti) v minulosti způsobila mnohá příkoří a nenapravitelné chyby - na neslyšící. Připomněli jsme, jak mohou heterostereotypy ovlivnit postoj k menšinám, teoreticky jsme uvedené jevy zarámovali. V hlavní části stati dále vycházíme z předpokladu, že vývoj postoje má svůj odraz ve změně terminologie (jak vlastních pojmů, tak jejich afektivních a hodnotících konsekvencí). Pro zarámování a zpřesnění problematiky neslyšících jsme uvedli rovněž různé typologie sluchových poruch. V našem příspěvku jsme se pokusili zachytit hlavní vývojové trendy vztahu naší společnosti obecně k postiženým a dále k minoritě neslyšících, a sledovali jsme vývoj, jak se tyto postoje odrazily v užívaném pojmosloví. Ve stručnosti bychom mohli tento vývoj shrnout od označení postižení lidé, přes pojem handicapovaní lidé, k označení lidé se specifickými či dodatečnými potřebami a dále od pojmu hluchoněmý, přes pojem hluchý, k pojmu neslyšící, resp. Neslyšící preferovaném v současnosti. Konfrontovali jsme předpokládaný přístup majority k uvedeným pojmům s postoji a zkušenostmi samotných neslyšících. Na závěr stati jsme uvedli nejnovější vymezení Neslyšících pomocí kulturní definice, tj. jako jazykovou a kulturní minoritu.
Anotace anglicky
One of the changeover, that our society since 1989 passed through, is an change of the attitude towards the minors, till then rather concealing out of visual angle field of the majority. In our paper we have located on the minor, whereby unfamiliarity with and inexperience of the majority society (often in consequence of the simple ignorance and sensation of the superiority), in former times cause many wrong and incorrigible mistakes - on deaf. We have mentioned, how heterostereotype can influence the attitudes towards minority groups, we have theoretically enframed phenomena mentioned above. In the document body we supposed the change of the attitudes to be reflected on the change of terminology (both constructs and their affective and evaluative consequences). We mentioned various typologies of hearing disabilities to put more precisely our problems. We try to represent main trends of attitudes of our society to the handicapped and to the Deaf and we try to chronicle its terminology. We can resume its development: from term impaired people, handicapped people to people with special or additional needs, from term deaf-mute to deaf or the Deaf. We confront majoritys approach to with deafs one. In fine we noticed latest circumscription of deaf, its cultural definition that see the sense of term deaf as a cultural and language minority.
VytisknoutZobrazeno: 14. 10. 2019 22:59