KROB, Josef. Otázka ontologie. In Bratislavské přednášky Katedry filosofie FF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 193-201. ISBN 80-210-2963-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Otázka ontologie
Název anglicky The Question of Ontology
Autoři KROB, Josef (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Bratislavské přednášky Katedry filosofie FF MU, s. 193-201, 2002.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/02:00006577
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-210-2963-3
Klíčová slova anglicky onotology; specials sciences; time; dynamisme;
Štítky dynamisme, onotology, specials sciences, time
Změnil Změnila: Hana Holmanová, učo 1028. Změněno: 15. 5. 2003 14:22.
Anotace
Autor se pokouší představit nové pojetí ontologie jako tradiční filosofické disciplíny, která se musí vyrovnat se současným obrovským nárůstem poznatků speciálních, zejména přírodních věd. Poukazuje na nutnost zásadní proměny dosavadního zaměření ontologie tím, že na místo dosavadního centrální bodu představovaného různými koncepcemi bytí chápaného staticky a nevývojově nastoupí analýza skutečnosti jako procesu --- bytí ustoupí dění. Tuto tendenci dokumentuje i~na ontologických koncepcí, které věnují svou pozornost problematice času a dynamickému charakteru světa. Přesun zájmu ontologie od bytí k~dění pak souvisí s~jejím vztahem ke speciálně vědnímu poznání, který se podle autora nemůže omezit na komentátorskou úlohu či dnes již v~podstatě nemožnou syntetizující roli, ale měl by být naplněn vzájemnou inspirací při formulování obecných otázek a možných odpovědí. Kompetence ontologie pro tuto činnost by měla spočívat v~respektování poznatků speciálních věd, které by naopak mohly z~ontologie (filosofie) čerpat podklady pro své nezbytné metafyzické založení. Současný stav ontologie je navíc zarámován vyhrocenou globální situací, ve které nejde o~nic menšího než o~přežití člověka jako druhu.
Anotace anglicky
The author tries to introduce a new conception of ontology as the traditional branch of philosophy which must cope with the contemporary gigantic growth of knowledge of the special sciences, above all the natural ones. It refers to the necessity of the fundamental change of hitherto orientation of ontology. The analysis of reality as the process will také place instead of various conceptions where being is apprehended as statical and non-evolutionary, there will be installed the analysis of reality as the process --- therefore being will give way to event. This tendency is proved also at these ontological conceptions, which také attention to the problem of time and the dynamic charakter of the world. The shift of the interest of ontology from being to event is connected with its relation to special sciences. According to the author this relation cannot be limited to the commentary function or synthetic role (which is impossible today) but it ought to be fulfilled by mutual inspiration during the formulation of general questions and possible answers The qualification of ontology for this activity ought to be based in the respect for the knowledge of natural (special) sciences, and these sciences --- vice versa --- could gather from ontology the foudations for its inevitable metaphysical basis. The contemporary historical situation of ontology is in addition influenced by the contemporary situation of global world, the point of which is the surviving of human being as a gender.
Návaznosti
GA401/99/1609, projekt VaVNázev: Ontologie na konci 20. století
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 22. 10. 2020 03:56