GREGEROVÁ, Miroslava, Bohuslav FOJT a Václav VÁVRA. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002. 315 s. monografie. ISBN 80-7028-195-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů
Název anglicky Microscopy rock-forming and technical minerals
Autoři GREGEROVÁ, Miroslava (203 Česko, garant), Bohuslav FOJT (203 Česko) a Václav VÁVRA (203 Česko).
Vydání 1. vyd. Brno, 315 s. monografie, 2002.
Nakladatel Moravské zemské muzeum
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/02:00007568
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 80-7028-195-2
Klíčová slova anglicky rock-forming minerals; technical minerals; technolites; accessoric minerals; polarizing microscopy
Štítky accessoric minerals, polarizing microscopy, rock-forming minerals, technical minerals, technolites
Změnil Změnila: doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc., učo 1163. Změněno: 12. 2. 2003 09:33.
Anotace
Monografie pojednává o pracovních postupech určování horninotvorných a technických minerálů. Je určena pro širší čtenářskou obec, kterou zajímá pohled do mikrostruktury přírodních hornin a technolitů (technických anorganických materiálů). K vydání monografie motivovala autory práce na grantech, které byly orientovány na identifikaci faktorů uplatňujících se při degradaci různých stavebních materiálů, ať již přírodního kamene, nebo technolitů (malt, betonů, stavební keramiky apod.). Všechny dosažené výsledky zcela jednoznačně prokázaly, že degradace materiálů je odrazem depozice, klimatických podmínek (příp. i vlivu organismů), mikrostruktury a minerálního složení daného materiálu. Monografie by nemohla být vydána bez přispění GAČR. Byla zpracována v rámci grantu č. 103/00/607 -Transport solí pórovým systémem betonů a podmínky vzniku eflorescentů na jeho povrchu- a za podpory navazujícího postdoktorantského grantu č. 205/99/D049 -Využití akcesorických minerálů jako indikátorů petrologického vývoje magmatických hornin v oblasti východního okraje Českého masivu-.
Anotace anglicky
The monograph deals with the working methods of determining rock-forming and technical minerals. It is appointed for the wide readers community, which is interested in the view inside the microstructure of natural rocks and technolites (technical inorganic materials). The authors were motivated to publish the monograph by the work on grants that were focused on identification of factors, taking place at degradation of different building materials, both natural stones and technolites (mortars, concretes, building ceramics, etc.). All results proved unequivocally, that the degradation of materials is the reflex of deposition, climate conditions (influence of organisms possibly), microstructure and mineral composition of particular materials. The monograph wouldnt be published without contribution of Grant Agency of Czech Republic(GAČR). It was composed within the grant No.103/00/607 -Salt transport in pore system of concretes and originating condition of ephlorescents on their surfaces- and under support of furter grant No.205/99/D049 -Accessoric minerals as the indicator of petrological development of magmatic rocks in the eastern margin of Czech Massif-.
Návaznosti
GA103/00/0607, projekt VaVNázev: Transport solí pórovou strukturou betonu a podmínky vzniku eflorescentů na jeho povrchu
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 9. 8. 2020 04:34