ČEŠKOVÁ, Eva and Tomáš KAŠPÁREK. Kdy je polyfarmakoterapie léčbou první nebo druhé volby - II. část (Polypharmacotherapy - When it is Treatment of the First or Second Choice, Part II.). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, vol. 99, No 4, p. 189-193, 4 pp. ISSN 1212-0383.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kdy je polyfarmakoterapie léčbou první nebo druhé volby - II. část
Name (in English) Polypharmacotherapy - When it is Treatment of the First or Second Choice, Part II.
Authors ČEŠKOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor) and Tomáš KAŠPÁREK (203 Czech Republic).
Edition Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, 1212-0383.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/03:00009287
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English Polypharmacotherapy; bipolar depression; psychotic depression; pharmacoresistant schizophrenia; combination; augmentation
Tags augmentation, bipolar depression, combination, pharmacoresistant schizophrenia, polypharmacotherapy, psychotic depression
Changed by Changed by: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Changed: 12. 3. 2009 10:47.
Abstract
Nozologické jednotky, u kteýrch používáme velmi často polyfarmakoterapie, je bipolární a psychotická deprese a farmakorezistentní schizofrenie. Ve všech těchto indikacích je málo kontrolovaných dvojitě slepých studií. Dalším aspektem je nástp atypických antipsychotik. U bipolární deprese jsou stabilizátory, event. jejich kombinace, dostačující pouze u mírné deprese, u závažnějších depresí saháme přechodně ke kombinaci s antidepresivem, u rezistentní a psychotické deprese ke kombinaci s atypickým antipsychotikem. U farmakorezistentní schizofrenie se postupně upouší od augmentačních strategií ( lithim a antikonvulziva) a více se využívá kombinací antipsychotik s rozdílným a vzájemně se doplňujícím farmakologickým profilem. K těmto bychom však neměli sáhnout dříve, než vyzkoušíme monoterapii klozapinem.
Abstract (in English)
Polypharmacotherapy is very frequently used in the bipolar and psychotic depression and in the pharmacoresistant schizophrenia. For all these indications only a few dcontrolled double-blind studies are available. Emergence of atypical antipsychotics represents another aspect of the problem. In the bipolar depression, mood stabilizers or their combinations are adequeate for mild depression only. In more severe depression the transitory use of combinations with antidepressants is recommended, in resistant and psychotic depression combinations with atypical antipsychotics can be temporally used. In pharmacoresistant schizophrenia the augmentation strategies (lithium, anticonvulsants) are not applied very often, the combinations of several antipsychotics with different and mutually complementary pharmacological profile have been employed more frequently. Such combinations should be used after a trial of monotherapy with clozapine.
PrintDisplayed: 28. 9. 2021 18:52