SLANÝ, Antonín a kol. Konkurenceschopnost české ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 375 s. 55-9848-2006 02/58 20/ESF. ISBN 80-210-4157-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Konkurenceschopnost české ekonomiky
Název česky Konkurenceschopnost české ekonomiky
Název anglicky Competitive Ability of the Czech Economy
Autoři SLANÝ, Antonín a kol. (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, 375 s. 55-9848-2006 02/58 20/ESF, 2006.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/06:00017954
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 80-210-4157-9
Klíčová slova anglicky Competitive ability - economics- institutions - stability - innovation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 5. 6. 2009 11:42.
Anotace
Publikaceje zaměřena na analýzu konkurenční schopnosti české ekonomiky. První kapitola monografie je věnována vymezení pojmu konkurenceschopnost. Ve druhé kapitole monografie jsou analyzovány institucionální aspekty konkurenceschopnosti české ekonomiky. Cílem kapitoly je komplexní analýza institucionálních vlivů, které determinovaly hospodářský růst v průběhu patnácti let od roku 1990. V úvodu kapitoly jsou nastíněny teoretické vazby mezi jednotlivými determinanty a hospodářským růstem. V následujících podkapitolách je potom analyzován vývoj v jednotlivých oblastech a jednotliví autoři posuzují vliv vývoje jejich faktorů na konkurenceschopnost ekonomiky. Třetí kapitola Růstová výkonnost a stabilita obsahuje tři úhly pohledu na růstovou výkonnost a stabilitu české ekonomiky. Jsou to: a) analýza chování české otevřené ekonomiky zaměřená na zkoumání možností jejího růstu a udržení stability, zejména z hlediska vlivu monetární politiky a důsledků inflačního cílení, b) analýza cyklického vývoje české ekonomiky na základě kvantitativního hodnocení stylizovaných fakt, c) analýza fiskální politiky zaměřená na kvantitativní hodnocení vývoje složek daňové kvóty. Čtvrtá kapitola Inovační výkonnost a konkurenceschopnost je zaměřena na problematiku podniků a jejich bezprostředního okolí. Toto zaměření respektuje skutečnost, že primárním zdrojem konkurenceschopnosti národních ekonomik, a tím pádem i nadnárodních integrací, je konkurenceschopnost jejích základních článků - podniků.
Anotace anglicky
The work focuses on analysis of competitive ability of the Czech economy. The first chapter deals with determination of the concept of competitive ability. The second chapter analyzes institutional aspects of the Czech economy competitive ability; its main goal is a complex analysis of institutional influences which determined economic growth from 1990 to 2005. At the beginning, the chapter concentrates on theoretical bonds between individual determinants and the actual economic growth. The subsequent subchapters then analyze development of individual fields and individual authors judge influence of their factor's development on the competitive ability of Czech economy. The third chapter named "Growth efficacy and stability" comprises of three different points of view of the whole issue, namely a) analysis of conduct development in Czech economy oriented on examination of possibilities of its growth and maintenance of stability, especially from the monetary policy and consequences of inflation structuring point of view, b) analysis of Czech economy cyclical development stemming from quantitative appraisal of the stylized facts, c) analysis of fiscal policy scrutinizing quantitative evaluation of the tax quota development. The fourth chapter "Innovative efficacy and competitive ability" focuses on the problematics of companies and their environment. This orientation pays respect to the fact that it is the competitive ability of its fundamental segments – companies, which are the primary sources of the national economics' competitive abilities, and therefore multinational integrations, too.
Návaznosti
1M0524, projekt VaVNázev: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumná centra (Národní program výzkumu)
VytisknoutZobrazeno: 5. 3. 2021 22:21