ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla, Petr PAŘIL a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. The ecological effect of drought on the macroinvertebrate fauna of a small intermittent stream - an example from the Czech Republic. International Review of Hydrobiology. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2007, roč. 2007, 92(4-5), s. 514–526, 12 s. ISSN 1434-2944.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The ecological effect of drought on the macroinvertebrate fauna of a small intermittent stream - an example from the Czech Republic
Název česky Reakce vodních larev hmyzu na vysychání intermittentního toku - případová studie z České republiky
Autoři ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla (203 Česká republika, garant), Petr PAŘIL (203 Česká republika) a Světlana ZAHRÁDKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání International Review of Hydrobiology, Weinheim, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2007, 1434-2944.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.064
Kód RIV RIV/00216224:14310/07:00021843
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000249375700012
Klíčová slova anglicky macroinvertebrates; intermittent stream; drought
Štítky drought, intermittent stream, macroinvertebrates
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Petr Pařil, Ph.D., učo 70751. Změněno: 1. 7. 2009 17:25.
Anotace
The impact of an unstable hydrological regime on macroinvertebrates in an intermittent stream (Gránický brook, Czech Republic) was investigated in two successive years with differing climatic conditions. The brook has a specific character with periodic summer droughts in particular stretches. Ten series of macroinvertebrate samples were taken from two sampling sites between April 2002 and October 2003. Total abundance, taxa richness, main faunal groups and life strategies were assessed in order to describe the changes in the macroinvertebrate assemblages. Periodic dry periods caused a decrease in macroinvertebrate density in the intermittent stretch, whereas they had no negative influence on number of taxa. Before the drought, the density of permanent fauna decreased and the number of r-strategists rose and stayed at a high level in after-drought period.
Anotace česky
Vliv nestabilního hydrologického režimu na vodní bezobratlé intermitentního toku byl (Gránický potok, Česká republika) byl studován ve dvou po sobě následujících letech s rozdílnými klimatickými podmínkami.. Porok má specifický charakter s periodicky se opakujícím letním vysycháním jednotlivých úseků. Od dubna 2002 do října 2003 bylo ze 2 lokalit odebráno 10 sérií vzorků bezobratlých. Pro popsání změn ve společenstvech bezobratlých byla hodnocena celková abundance, , druhová bohatost, , zastoupení hlavních taxonomických skupin a jejich životní strategie. Periodické vysychání způsobuje pokles v denzitě bezobratlých na intermitentním úseku, zatímco vliv na počet taxonů zjištěn nebyl.. Před vyschnutím se také snížila denzita permanentní fauny a naopak po skončení sucha vzrostl a zůstal vysoký podíl r-stratégů.
Návaznosti
MSM0021622416, záměrNázev: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 25. 2. 2021 12:38