VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ and Alena NĚMEČKOVÁ. Projevy nádorových onemocnění na skeletu (Manifestations of Tumoral Diseases on Skeleton). Ve službách archeologie. Brno: Helbich a.s. Brno, 2007, vol. 2007, No 2, p. 119-127, 8 pp. ISSN 1802-5463.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Projevy nádorových onemocnění na skeletu
Name (in English) Manifestations of Tumoral Diseases on Skeleton
Authors VARGOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor), Ladislava HORÁČKOVÁ (203 Czech Republic) and Alena NĚMEČKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Ve službách archeologie, Brno, Helbich a.s. Brno, 2007, 1802-5463.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/07:00020284
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English skeletal remains; osteosarcoma; myeloma; tumors
Tags myeloma, osteosarcoma, Skeletal remains, tumors
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D., učo 2737. Changed: 8/6/2007 08:56.
Abstract
Presentované sdělení je zaměřeno na vypracování optimálního postupu při diagnostice, klasifikaci a interpretaci projevů nádorových onemocnění na kosterních pozůstatcích. Celkově bylo vyhodnoceno více než 2700 koster z osmi moravských lokalit, datovaných od 5. do 18. století. Diagnostika nádorů se opírala o makroskopické, rentgenologické a histologické vyšetření. Při interpretaci výsledků bylo nutno použít modifikovaného klasického rozdělení nádorů. Zhodnocení ikonografických a literárních pramenů přineslo informace o podmínkách zkoumaných populací, které ovlivňují vznik nádorů. Ve studovaných souborech byly nalezeny převážně benigní nádory, z maligních nádorů byly zaznamenány v pěti případech stopy po metastázách nádorů měkkých tkání a po jednom případu osteosarkomu a myelomu. Studium nádorů na datovaných kosterních pozůstatcích může přispět k pochopení souvislostí při vývoji tohoto druhu onemocnění a k objasnění příčin nárůstu zhoubných nádorů u dnešního civilizovaného člověka.
Abstract (in English)
This report deals with a preparation of an optimum procedure in diagnostics, classification, and interpretation of tumoral diseases at skeletal remains. More than 2700 skeletons from 8 Moravian sites (from the 5th to the 18th centuries) were assessed. Macroscopic, roentgenologic and histologic examinations were used. It was necessary to use a modified classification of tumours for the interpretation of results with respect to the character of skeletal remains. Analysing iconographic and literary sources has brought information on living conditions that influence the occurrence of tumours to a certain extent. Benign tumours mainly have been found in the sets. Traces of soft tissue tumour metastases have been found in 5 cases, 1 case of osteosarcoma and 1 case of myeloma. The investigation of tumours of skeletal remains may contribute to a better understanding of relations during the development of this disease type and to explaining the growth of occurrence of malignant tumours.
Links
GA206/03/1006, research and development projectName: Antropologická a paleopatologická analýza kosterních pozůstatků z novověkého hřbitova na Antonínské ulici v Brně
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
GA409/07/0477, research and development projectName: Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 13/5/2021 11:00