EN

Presymptomatic spondylotic cervical myelopathy. An updated predictive model

BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Dagmar KRATOCHVÍLOVÁ. Presymptomatic spondylotic cervical myelopathy. An updated predictive model. European Spine Journal, Berlin Heidelberg: Springer, 2008, roč. 17, č. 3, s. 421-431. ISSN 0940-6719.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Presymptomatic spondylotic cervical myelopathy. An updated predictive model
Název česky Presymptomatická spondylogenní cervikální myelopatie. Aktualizovaný prediktivní model
Autoři BEDNAŘÍK, Josef (203 Česká republika, garant), Zdeněk KADAŇKA (203 Česká republika), Ladislav DUŠEK (203 Česká republika), Miloš KEŘKOVSKÝ (203 Česká republika), Stanislav VOHÁŇKA (203 Česká republika), Oldřich NOVOTNÝ (203 Česká republika), Igor URBÁNEK (203 Česká republika) a Dagmar KRATOCHVÍLOVÁ (203 Česká republika).
Vydání European Spine Journal, Berlin Heidelberg, Springer, 2008, 0940-6719.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 2.396
Kód RIV RIV/00216224:14110/08:00026633
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000254236100013
Klíčová slova anglicky spondylotic cervical cord compression; evoked potentials; electromyography; cervical spondylotic myelopathy
Štítky cervical spondylotic myelopathy, electromyography, evoked potentials, spondylotic cervical cord compression
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dagmar Kratochvílová, učo 249223. Změněno: 25. 6. 2009 13:52.
Anotace
Spondylotic cervical cord compression detected by imaging methods is a prerequisite for the clinical diagnosis of spondylotic cervical myelopathy (SCM). Little is known about spontaneous course and prognosis of clinically silent presymptomatic spondylotic cervical cord compression (PSCCC). The aim of the present study was to update a previously published predictive model for the development of clinically symptomatic SCM, and to assess the early and late risks of this event in a larger cohort of PSCCC subjects. A group of 199 patients (94 women, 105 men, median age 51 years) with magnetic resonance signs of spondylotic cervical cord compression but without clear clinical signs of myelopathy was followed prospectively for at least 2 years (range, 2 to 12 years). Various demographic, clinical, imaging, and electrophysiological parameters were correlated with the time to development of symptomatic SCM. Clinical evidence of the first signs and symptoms of SCM within the follow up period was found in 45 patients (22.6%). The 25th percentile time to clinically manifested myelopathy was 48.4 months, and in 16 patients (35.5%) the symptomatic SCM developed within 12 months. The presence of symptomatic cervical radiculopathy and electrophysiological abnormalities of cervical cord dysfunction detected by somatosensory or motor evoked potentials were associated with time to SCM development and early development (less than 12 months) of SCM, while MRI hyperintensity predicted later (more than 12 months) progression to symptomatic SCM. The multivariate predictive model based on these variables correctly predicted early progression into SCM in 81.4% of cases. In conclusion, electrophysiological abnormalities of cervical cord dysfunction together with clinical signs of cervical radiculopathy and MRI hyperintensity are useful predictors of early progression into symptomatic SCM in patients with PSCCC. Electrophysiological evaluation of cervical cord dysfunction in patients with cervical radiculopathy or back pain is valuable. In high risk PSCCC cases, meticulous follow up is justified.
Anotace česky
Spondylogenní komprese krční míchy detekovaná zobrazovacími metodami je předpokladem klinické diagnózy spondylogenní cervikální myelopatie (SCM). Existuje však nedostatek informací o spontánním průběhu a prognóze klinicky němých presymptomatických spondylogenních kompresí krční míchy (PSCCC). Cílem současné studie je aktualizovat dříve publikovaný prediktivní model rozvoje klinicky symptomatické SCM, a posoudit časný a pozdní riziko této jednotky v rozsáhlejší kohortě subjektů se známkami PSCCC. Skupina 199 pacientů (94 žen, 105 mužů, median věku 51 let) se známkami spondylogenní komprese krční míchy prokázanými pomocí magnetické rezonance (MR), avšak bez klinických příznaků myelopatie, byla sledována po dobu minimálně 2 let (v rozmezí 2 až 12 let). Různé demografické, klinické, zobrazovací a elektrofyziologické parametry byly korelovány s dobou do rozvoje klinicky manifestní myelopatie. Klinické příznaky myelopatie byly během sledovaného období zaznamenány u 45 nemocných (22,6 %). 25. percentil doby do rozvoje klinicky manifestní myelopatie byl 48,4 měsíců; během prvních 12 měsíců se myelopatie rozvinula u 16 pacientů (35,5 % manifestních myelopatií). Přítomnost klinicky manifestní krční radikulopatie a elektrofyziologických známek dysfunkce krční míchy detekovaných pomocí somatosenzorických a/nebo motorických evokovaných potenciálů byla asociována s dobou do rozvoje manifestní myelopatie a rozvojem časné myelopatie (< 12 měsíců), zatímco přítomnost hyperintenzity v míše na MR predikovala pozdní (> 12 měsíců) rozvoj myelopatie. Multivariační prediktivní model založený na těchto proměnných byl schopen správně predikovat rozvoj časné klinicky manifestní myelopatie u 81,4 % případů. Závěrem: elektrofyziologické abnormality svědčící pro dysfunkci krční míchy spolu s klinickými známkami krční radikulopatie a hyperintenzitou v MR obraze jsou užitečnými prediktory časné progrese presymptomatické spondylogenní komprese krční míchy do stádia manifestní myelopatie. Elektrofyziologické vyšetření zaměřené na dysfunkci krční míchy je opodstatněné u pacientů s krční radikulopatií nebo prostými bolestmi v krční oblasti. U nemocných s vysokým rizikem rozvoje manifestní myelopatie je opodstatněné pečlivé sledování.
Návaznosti
MSM0021622404, záměrNázev: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
NR7993, projekt VaVNázev: Prognostické faktory premyelopatické spondylogenní komprese krční míchy: 5-tiletá prospektivní observační kohortová studie
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Resortní program výzkumu a vývoje - MZ
VytisknoutZobrazeno: 26. 4. 2019 12:15

Další aplikace