BENEŠOVÁ, Pavla. Die Rolle von Emotionen beim kreativen Schreiben im Fremdsprachenunterricht. In Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Beispiele aus dem Bereich des Deutschen als Fremdsprache in Tschechien. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 10-21, 12 s. ISBN 978-80-210-4764-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Die Rolle von Emotionen beim kreativen Schreiben im Fremdsprachenunterricht
Název česky Role emocí při kreativním psaní v cizojazyčné výuce
Název anglicky The Function of Emotions for Creative Writing in Foreign Language Teaching
Autoři BENEŠOVÁ, Pavla (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Beispiele aus dem Bereich des Deutschen als Fremdsprache in Tschechien, od s. 10-21, 12 s. 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00034920
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-4764-8
Klíčová slova anglicky research methods;creative writing;foreign language teaching and learning
Štítky creative writing, research methods
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Pavla Marečková, Ph.D., učo 15352. Změněno: 3. 2. 2009 20:50.
Anotace
In der gegenwärtigen Fachliteratur auf dem Gebiet der Pädagogik, Psychologie und Linguodidaktik setzt sich immer mehr die Ansicht durch, dass Emotionen eine Variable darstellen, die die Lehr- und Lernprozesse wesentlich beeinflusst. Dieser Gedanke lag auch der im folgenden Artikel vorgestellten Dissertation mit dem Titel Die Rolle von Emotionen beim kreativen Schreiben im Fremdsprachenunterricht zu Grunde. Wie am Titel der Arbeit abzulesen ist, handelt es sich um eine Problematik, die einen interdisziplinären Zugang erfordert. Dies widerspiegelt sich sowohl in der Konzeption des theoretischen Teils, der in einen psychologischen, pädagogischen und linguodidaktischen Abschnitt gegliedert ist, als auch in der Gestaltung des Untersuchungsdesigns. Die Untersuchung ist quantitativ ausgerichtet und kombiniert mehrere Forschungsmethoden, die zum Teil aus den jeweiligen Bezugswissenschaften (Psychologie, Soziologie) übernommen wurden. In der Untersuchung, die mit Hilfe eines Online-Projekts zum kreativen Schreiben an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität (Brünn, Tschechische Republik) realisiert wurde, werden zwei Hauptlinien verfolgt: Die eine betrifft den Einfluss von Emotionen auf die Qualität des Produktes des kreativen Schreibens (narrative Texte), die andere betrifft den Einfluss von Emotionen auf die Qualität des Prozesses des kreativen Schreibens.
Anotace česky
V současné odborné literatuře z oblasti pedagogiky, psychologie či lingvodidaktiky se stále častěji setkáváme s názorem, že emoce je třeba chápat jako proměnnou, která významně ovlivňuje procesy učení (se). Tato myšlenka stála rovněž u zrodu disertační práce nazvané Role emocí při kreativním psaní v cizojazyčné výuce, která bude blíže představena v následujícím příspěvku. Jak z názvu vyplývá, jedná se o problematiku vyžadující interdisciplinární přístup, což se odrazilo nejen v koncepci teoretické části práce, která je členěna do tří dílů (psychologická, pedagogická a lingvodidaktická východiska), ale také při tvorbě výzkumného designu. Byl zvolen kvantitativní metodologický přístup kombinující více výzkumných metod, které byly zčásti převzaty z příbuzných vědních disciplín (psychologie, sociologie). Ve výzkumu, jež byl realizován prostřednictvím online projektu kreativního psaní na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, byly sledovány dvě základní linie, a sice vliv emocí na kvalitu produktu kreativního psaní (narativního textu) a dále vliv emocí na kvalitu procesu kreativního psaní.
Anotace anglicky
In contemporary scholarly literature on pedagogy, psychology, or language teaching methodology, the opinion can be encountered that it is necessary to view emotions as a parameter that has fundamental influence on the process of learning and teaching. This thought gave rise to the Ph.D. thesis at hand which is entitled The Function of Emotions for Creative Writing in Foreign Language Teaching and will be presented in this article. As the title suggests, the matter requires an interdisciplinary approach, which has not only been reflected in the concept of the theoretical part of the thesis that is divided into three subparts (psychological, pedagogical, and LT methodological bases), but also in the arrangement of the research design. A quantitative approach has been chosen combining several research methods which have been partly adapted from related disciplines (psychology, sociology). The research which was conducted by means of an online creative writing project at the Faculty of Education of the Masaryk University, has followed two essential threads, being the influence of emotions upon the quality of the output of creative writing (a narrative text), and the influence of emotions upon the quality of the process of creative writing.
VytisknoutZobrazeno: 1. 10. 2020 19:20