BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Ľuboš LUNTER, Miroslav KŘIPAČ a Jan KASPRZAK. Odhaľovanie plagiátov v seminárnych prácach. In Inovačný proces v e-learningu 2009. 1. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2009. 4 s. ISBN 978-80-225-2724-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Odhaľovanie plagiátov v seminárnych prácach
Název česky Odhalovaní plagiátů v seminárních pracích
Název anglicky Plagiarism-tracing in seminar papers
Autoři BRANDEJS, Michal (203 Česká republika, garant), Jitka BRANDEJSOVÁ (203 Česká republika), Ľuboš LUNTER (703 Slovensko), Miroslav KŘIPAČ (203 Česká republika) a Jan KASPRZAK (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Bratislava, Inovačný proces v e-learningu 2009, 4 s. 2009.
Nakladatel EKONÓM
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14330/09:00035435
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-225-2724-8
Klíčová slova anglicky plagiarism tracing; plagiarism; seminar papers
Štítky IS, Plagiarism, plagiarism tracing, seminar papers
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320. Změněno: 31. 3. 2010 09:58.
Anotace
V roku 2009 prebieha projekt Odhaľovania plagiátov v seminárnych prácach, ktorého sa účastní 10 verejných vysokých škôl z Českej republiky. Tento projekt rieši problematiku, ktorou sa akademická sféra zaoberá už dlhšiu dobu - problematiku neopisovania prác a snahy pomáhať odhaľovať plagiáty prostredníctvom informačných technológií. Internet a sprístupňovanie zdrojov v digitálnej forme sú jednou z veľmi prínosných možností pokročilých technológií. Na druhej strane, sú ľahko zneužiteľné podvodníkmi. Vývojový tým Informačného systému Masarykovej univerzity pre podporu štúdia najskôr vyvinul službu pre odhaľovanie plagiátov pre vlastné účely. Dopyt po tejto službe vznikol vďaka zavedeniu archívu záverečných prác v tomto systéme už v roku 2004, pretože riziko zneužitia týchto prác v digitálnej podobe rastie. A tiež vďaka vzniku komplexného e-learningového systému v IS MU. Učitelia teraz nemusia mať príliš veľké obavy zo zverejňovania svojich publikácií, výukových materiálov a ďalších dokumentov, a sú im k dispozícii nástroje pre odhaľovanie plagiátov v tomto systéme. Ďalší význam mala aj novela zákona o vysokých školách so svojou povinnosťou zverejňovať záverečné práce na Internete v roku 2006. Takto bola v roku 2006 táto služba pre odhaľovanie plagiátov daná k dispozícii pre akademikov a študentov MU a v roku 2008 ďalším 21 vysokým školám prostredníctvom systému Theses (http://theses.sk/ a http://theses.cz/) pre odhaľovanie plagiátov medzi záverečnými prácami. Lenže práce nie sú opisované len medzi záverečnými prácami navzájom a pre niektoré štúdia majú zásadný význam seminárne práce, preto je v tomto roku aktuálne riešenie projektu pre odhaľovanie plagiátov medzi seminárnymi prácami Odevzdej.cz (http://odevzdej.cz/ ). Na Internete rastie počet serverov, ktoré zhromažďujú seminárne a iné práce a umožňujú tak ich opisovanie a tento projekt má za cieľ mi. eliminovať zmysel týchto serverov.
Anotace česky
V roce 2009 probíhá projekt Odhalování plagiátů v seminárních pracích, kterého se účastní 10 veřejných vysokých škol z České republiky. Tento projekt řeší problematiku, kterou se akademická sféra zaobírá již delší dobu - problematiku neopisování prací a snahy pomáhat odhalovat plagiáty prostřednictvím informačních technologií. Internet a zpřístupňování zdrojů v digitální formě jsou jednou z velmi přínosných možností pokročilých technologií. Na druhé straně jsou ale lehce zneužitelné podvodníky. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity pro podporu studia nejdříve vyvinul službu pro odhalování plagiátů pro vlastní účely. Poptávka po této službě vznikla díky zavedení archivu závěrečných prací v tomto systému v roce 2004, protože riziko zneužití těchto prací v digitální podobě roste. A také díky vzniku komplexního e-learningového systému v IS MU. Učitelé nyní nemusí mít příliš velké obavy ze zveřejňování svých publikací, výukových materiálů a dalších dokumentů a jsou jim k dispozici nástroje pro odhalování plagiátů v tomto systému. Další význam měla i novela zákona o vysokých školách z roku 2006, kde byla zakotvena povinnost zveřejňovat závěrečné práce na Internetu. V roce 2006 tedy byla tato služba pro odhalování plagiátů k dispozici pro akademiky a studenty MU a v roce 2008 dalším 21 vysokým školám prostřednictvím systému Theses (http://theses.sk/ a http://theses.cz/). Jenže práce nejsou opisovány jen mezi závěrečnými pracemi navzájem a pro některá studia mají zásadní význam i seminární práce, proto je v tomto roce aktuálně řešen projekt pro odhalování plagiátů mezi seminárními pracemi Odevzdej.cz (http://odevzdej.cz/ ). Na Internete roste počet serverů, které shromažďují seminární a jiné práce a umožňují tak jejich opisování a tento projekt má za cíl eliminovat smysl těchto serverů.
Anotace anglicky
In 2009 project of plagiarism-tracing in seminar papers involves 10 public universities in Czech Republic. This project addresses the issue which is academia dealing with for a long time - the issue of not to copy works and effort to help to detect and trace plagiarism through Information Technology. Internet and access to resources in digital form is one of the very beneficial possibilities of advanced technologies. On the other side they are easily exploitable by cheaters. Developing team of Information System of Masaryk University developed a service for the detection plagiarism for their own purposes first. The demand for this service was due to the introduction of the archives of the final works in this system in 2004, because the risk of misuse of these works in digital form is growing. And also thanks to the emergence of a comprehensive e-learning system in IS MU. Teachers don't need to worry about disclosure their publications, teaching materials and other documents now and there are available tools for tracing plagiarism in this system. Thus the service to trace plagiarism was made available for academics and students of MU first in 2006 a further 21 universities through Theses systems (http://theses.sk/ and http://theses.cz/) for the plagiarism-tracing in the final theses in 2008. Some studies have important seminar papers, therefore this year the project for the plagiarism-tracing in the seminar papers Odevzdej.cz (http://odevzdej.cz/). The growing number of Internet servers, which collect seminar papers, etc. allowing the cribbing and the project aims to eliminate the sense of these servers.
Návaznosti
LA09016, projekt VaVNázev: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Akronym: ERCIM)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics
VytisknoutZobrazeno: 29. 9. 2023 13:19