NĚMEČEK, Radim, Ilona KOCÁKOVÁ, Ivo KOCÁK, Marek SVOBODA, Radek LAKOMÝ, Alexandr POPRACH, Jiří VYSKOČIL a Rostislav VYZULA. Cetuximab a irinotekan v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu: pilotní výsledky z Masarykova onkologického ústavu. Klinická onkologie, Brno: Česká lékařská spolenočst J.E.Purkyně, 2009, roč. 22, č. 1, s. 27-33. ISSN 0862-495X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cetuximab a irinotekan v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu: pilotní výsledky z Masarykova onkologického ústavu
Název česky Cetuximab a irinotekan v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu: pilotní výsledky z Masarykova onkologického ústavu
Název anglicky Cetuximab and Irinitecan for the treatment of metastatic colorectal cancer: pilot results from Masaryk Memorial Cancer Institute
Autoři NĚMEČEK, Radim (203 Česká republika), Ilona KOCÁKOVÁ (203 Česká republika), Ivo KOCÁK (203 Česká republika), Marek SVOBODA (203 Česká republika, garant), Radek LAKOMÝ (203 Česká republika), Alexandr POPRACH (203 Česká republika), Jiří VYSKOČIL (203 Česká republika) a Rostislav VYZULA (203 Česká republika).
Vydání Klinická onkologie, Brno, Česká lékařská spolenočst J.E.Purkyně, 2009, 0862-495X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/09:00040076
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky cetuximab;irinotekan;kolorektální karcinom
Klíčová slova anglicky cetuximab;irinotecan;colorectal cancer.
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 6. 12. 2009 15:44.
Anotace
Východiska: Kombinace cetuximabu s irinotekanem je účinnou alternativou v rámci druhé a další linie protinádorové léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Uvedený režim je obecně indikován po selhání předchozí léčby irinotekanem u pacientů s pozitivní nádorovou expresí receptoru EGFR. Obsahem tohoto sdělení jsou výsledky retrospektivní analýzy souboru pacientů léčených cetuximabem s irinotekanem v Masarykově onkologickém ústavu. Soubor pacientů a metody: V době od července 2005 do února 2008 bylo do souboru zařazeno celkem 47 pacientů. Primárním cílem bylo vyhodnocení léčebné odpovědi, času do progrese a celkového přežití, sekundárním cílem pak vyhodnocení toxicity léčby a stanovení vlivu jednotlivých faktorů na léčebnou odpověď. Data byla statisticky zpracována pomocí Gehan-Wilcoxonova nebo chí-kvadrátového testu, křivky přežití byly sestrojeny Kaplan-Meierovou metodou. Za signifikantní byly považovány výsledky s hodnotou nad 0,05. Výsledky: Ze 42 hodnotitelných pacientů byla zaznamenána léčebná odpověď (dosažení kompletní nebo parciální remise) u 15 pacientů (35,7%) a kontrola onemocnění (kompletní či parciální remise nebo stabilizace onemocnění) u 30 pacientů (71,4%) při mediánu času do progrese 6,4 měsíců (interval 1,5-25 měsíců). K datu zpracování výsledků (medián follow-up 9,2 měsíců, rozmezí 2,5-27 měsíců) žije 26 pacientů. Medián celkového přežití od zahájení léčby cetuximabem je 17,1 měsíců. Z prognostických faktorů jsme prokázali korelaci mezi stupněm kožní toxicity a odpovědí na léčbu (p=0,05) i časem do progrese (p=0,01), naopak stupeň nádorové exprese EGFR nevykazoval podobný vztah. Kombinace irinotekanu s cetuximabem byla efektivní i u 57% pacientů (8 ze 14) původně rezistentních na podání irinotekanu. Závěry: Potvrdili jsme účinnost kombinace irinotekanu s cetuximabem u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Naše optimistické výsledky je však třeba validovat s časovým odstupem. Do budoucna je nutné věnovat zvýšenou pozornost vyšetření nových molekulárních prediktivních markerů odpovědi na cetuximab (mutace K-ras, počtu kopií EGFR genu) a tím zajištění racionální indikace této ekonomicky náročné léčby.
Anotace anglicky
Backgrounds: Combination of cetuximab and irinotecan is an effi cacious second- (and further-)-line treatment-alternative in patients with EGFR-positive metastatic colorectal cancer refractory to irinotecan. In this retrospective study we present treatment results of patients treated combination of cetuximab and irinotecan in Masaryk Memorial Cancer Institute. Patients and Methods: Results were collected on forty-seven patients who started the therapy from July 2005 to February 2008. Primary outcomes were: response rate, time to progression and overall survival. Secondary outcomes were: treatment-related toxicity and identifi cation of any predictive and prognostic markers. P-value was based on Gehan-Wilcoxon test or chi-square test and P-values above 0,05 were considered significant. The Kaplan-Meier method was used to estimate overall (OS) and progression-free survival (PFS). Results: Forty-two patients were valuable for the treatment response. Objective response rate (complete and partial remission) was 35,7% (15 patients) and disease control (response and disease stabilization) was achieved in 30 patients (71,4%). The median time to progression was 6,4 months (range 1,5-25 months). On the date of statistical processing (median follow-up: 9,2 months, range 2,5-27 months) there were 26 patients alive and the median overall survival was 17,1 months. We have confi rmed correlation between the grade of the skin rush and the treatment response (p=0,05) and time to progression (p=0,01), on the other hand there was no association between EGFR expression and these parameters. The therapy was also effective in 8 of 14 patients (57%), who had documented resistance to irinotecan. Conclusions: We have confirmed the effi cacy of cetuximab and irinotecan combination for the therapy of patients with pretreated metastatic colorectal cancer. Our results are optimistic, but have to be validated in the course of time. The existence of nonresponding patients and by reason of pharmacoeconomy, we should give attention to the new molecular predictive and prognostic markers such as: K-ras-mutation and EGFR gene copy number.
Návaznosti
NR9076, projekt VaVNázev: Genomické profilování v predikci odpovědi na chemoradioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem konečníku
VytisknoutZobrazeno: 28. 10. 2020 03:53