JANÍKOVÁ, Věra. Efektivita využívání metod dramatické výchovy u žáků se specifickými poruchami učení ve výuce němčiny. In VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 311-320, 10 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Efektivita využívání metod dramatické výchovy u žáků se specifickými poruchami učení ve výuce němčiny
Název česky Efektivita využívání metod dramatické výchovy u žáků se specifickými poruchami učení ve výuce němčiny
Název anglicky Efficiency of Drama Education Methods to Pupils with Specific Learning Difficulties in Teaching German as a Foreign Language
Autoři JANÍKOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. od s. 311-320, 10 s. Speciální pedagogika, 2009.
Nakladatel MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00037571
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5032-7
Klíčová slova česky dramatická výchova; učení a vyučování cizích jazyků; specifické poruchy učení; akční výzkum
Klíčová slova anglicky drama education; foreign language learning and teaching; specific learning difficulties; action research
Změnil Změnila: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445. Změněno: 31. 3. 2011 21:25.
Anotace
Metody a techniky dramatické výchovy se postupně stávají neoddělitelnou součástí metodicko-didaktické koncepce komunikativní výuky cizích jazyků. Jedním z hlavních důvodů je, že pomocí dramaticky orientovaných výukových aktivit dochází k posílení emocionální a sociální dimenze procesu učení a vyučování, což se následně pozitivně odráží i v dimenzi kognitivní. Příspěvek nastiňuje současné proudy pedagogického a lingvodidaktického myšlení, které ukotvují využívání metod a technik dramatické výchovy v teoretické rovině a nastiňuje možnosti uchopení této problematiky v rámci pedagogického výzkumu. V závěru jsou stručně představeny dílčí výsledky dvou výzkumných šetření.
Anotace anglicky
Methods and techniques of drama education are becoming a central part of the communnicative approach in foreign language teaching. One of the main reasons is that drama-based in-class activities advance the emotional and social level of the proces sof learning and teaching which has a positiv effect on the cognitve level. The paper outleines wals of thought in language metodology which anchor the utilization of drama education strategies in theory and explores the options of grasping the issue within methodological reserch. Finally, partial results of two research analyse are introduced.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 21. 1. 2020 21:01