VYSOKÝ, Robert a Petr KONEČNÝ. Výsledky cílené orofaciální rehabilitace u neurologických pacientů s poruchou artikulace a fonace. Rehabilitace a fyzikální lékařství, Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2007, roč. 14, č. 1, s. 18-23. ISSN 1211-2658.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výsledky cílené orofaciální rehabilitace u neurologických pacientů s poruchou artikulace a fonace
Název česky Výsledky cílené orofaciální rehabilitace u neurologických pacientů s poruchou artikulace a fonace
Název anglicky The Results of orofacial Rehabilitation in Neurological Patients with Disorder of Articulation and Phonation
Autoři VYSOKÝ, Robert (203 Česká republika, garant) a Petr KONEČNÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Rehabilitace a fyzikální lékařství, Praha, ČLS J.E.Purkyně, 2007, 1211-2658.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/07:00038835
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky artikulace; fonace; orofaciální rehabilitace; spektrální analýza řeči
Klíčová slova anglicky articulation; phonation; orofacial rehabilitation; spectral analysis of speech
Změnil Změnil: Mgr. Robert Vysoký, Ph.D., učo 249274. Změněno: 14. 12. 2011 20:12.
Anotace
Pacienti s poruchami řeči zaujímají velké procento klientů, kterým je poskytována léčebná rehabilitace. Jedná se především o pacienty s různou neurologickou symptomatikou (stavy po cévních mozkových příhodách, kraniotraumatu a jiných neurologických onemocněních), u kterých může být v různé míře porušena artikulce a fonace. Orofaciální rehabilitace zde hraje svou nezastupitelnou roli a je předpokladem optimální restituce řečových funkcí pacienta. Náš výzkum má charakter pilotní studie a je tvořen 22 pcienty s poruchou artikulace a fonace v rámci primárního neurologického onemocnění. Záměrem výzkumu bylo zhodnocení řečových funkcí a kvality života u těchto pacientů po absolvování cílené orofaciální rehabilitace. Součástí výzkumu bylo vyhodnocení hlasových záznamů pomocí spektrální hlasové analýzy.
Anotace anglicky
The patients with speech disorder represent a large percentage of clients, who are provided therapeutic rehabilitation. It concerns especially patients with various neurological symptoms (conditions after brain events, cranial trauma and other neurological diseases), which may result in various degrees of articulation and phonation disorders. Orofacial rehabilitation plays an indispensable role here and is a prerequisite of optimal restitution of the speech functions of the patients. Our investigation ia a pilot study with 22 patients affected by disorders of articulation and phonation within the frame work of primary neurological disease. The research is intended for the evaluation of speech functions and quality of life of these patients after treatment with specificallypointed orofacial rehabilitation. The research includes the evaluation of vocal records by means of spectral voice analysis.
VytisknoutZobrazeno: 22. 10. 2019 15:57