NOVOTNÝ, Petr. Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. (Workplace Learning. Possibilities to apply the concept of workplace learning in the Czech environment.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 152 pp. ISBN 978-80-210-5116-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí.
Name (in English) Workplace Learning. Possibilities to apply the concept of workplace learning in the Czech environment.
Authors NOVOTNÝ, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 152 pp. 2009.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00030156
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-5116-4
Keywords (in Czech) učení pro pracoviště;workplace learning
Keywords in English workplace learning
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 16/10/2012 13:52.
Abstract
Tato kniha předkládá čtenáři teoretickou i empirickou analýzu k tématu workplace learning. Toto označení je zde pro neexistenci lepšího vyjádření do české jazyka překládáno jako "učení pro pracoviště". Text se odvíjí od dvou, v principu jednoduchých, tezí: První teze říká, že pracoviště je učebním prostředím a místem, které zpravidla spoludefinuje komunitu, v níž probíhá učení. A přestože je učení až na výjimky pouze vedlejším procesem na pracovišti, je bytostně spojeno s výkonem práce coby procesem primárním, a s mnoha aspekty fungování pracoviště jako součásti organizace, např. s úsilím o efektivitu práce a s inovačními procesy. Druhá teze doplňuje první a zní: učení pro pracoviště se neodehrává pouze na pracovišti, může se odehrávat i mimo ně (např. ve vzdělávacích institucích) případně v prostorách "mezi" pracovištěm a vnějším světem (např. v rámci sociálních kontaktů příslušníků pracoviště mimo pracoviště samotné). Klíčem pro vymezení učení pro pracoviště tedy není prostor, ale funkční vazba procesu učení k dění na pracovišti.
Abstract (in English)
This book presents the reader with theoretical and empirical analysis on the topic of workplace learning. This expression is for lack of a better expression in Czech language literally translated as "learning for the workplace". The text derives from two essentially simple theses: The first thesis says that the workplace is a learning environment and a place that normally co-defines a community in which learning takes place. And in spite of the fact that learning is, with only a few exceptions, the secondary process in the workplace, it is inherently linked to work performance as the primary process and with many aspects of the functioning of the workplace as part of the organization, such as efforts to efficiency and innovation processes. The second argument complements the first and says: learning for the workplace does not take place only in the workplace. The key to the definition of workplace learning is not a space, but functional link of the learning process to what happens in the workplace.
Links
1J017/04-DP2, research and development projectName: Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje
Investor: Ministry of Labour and Social Affairs of the CR, Adult Education in Various Stages of the Life Cycle: Priorities, Opportunities and Possibilities of Development
PrintDisplayed: 19/5/2024 17:04