MAŇAS, Vladimír, Zdeněk ORLITA a Martina POTŮČKOVÁ. Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010. 167 s. ISBN 978-80-87149-36-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy
Název anglicky A Hive of Devout Souls. Religious Confraternities in the Culture of the Early Modern Age in Moravia
Autoři MAŇAS, Vladimír, Zdeněk ORLITA a Martina POTŮČKOVÁ.
Vydání Olomouc, 167 s. 2010.
Nakladatel Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW databáze náboženských bratrstev na Moravě
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-87149-36-2
Klíčová slova česky náboženská bratrstva ; Morava ; raný novověk
Klíčová slova anglicky religious confraternities ; Moravia ; early modern age
Štítky brotherhoods of litterati, confraternities of litterati, early modern times, lay piety - brotherhoods
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D., učo 13678. Změněno: 27. 3. 2011 22:55.
Anotace
Úvodní kapitola z pera Vladimíra Maňase shrnuje historický vývoj náboženských bratrstev v rámci olomoucké diecéze od středověku až do doby jejich zrušení. Další článek tohoto autora objasňuje úzké sepětí náboženských bratrstev a poutnictví. Zdeněk Orlita se zabývá obnoveným zájmem o tyto instituce ve druhé polovině 19. století a s tím spojenou dotazníkovou akcí arcibiskupské konzistoře, jejíž hlavní část probíhala v letech 1858-1864. Následující studie Tomáše Malého pojednává o velmi důležité úloze bratrstev v oblasti pohřebních a zádušních obřadů. Ve své druhé studii se Zdeněk Orlita věnuje liturgickému mobiliáři náboženských bratrstev a jeho pohnutým osudům v době josefínských církevních reforem. Rukopisné prameny a tisky náboženských bratrstev se dochovaly v podstatně větší míře než jiné hmotné artefakty. Členské matriky barokních náboženských bratrstev jako pozoruhodný heraldický pramen zkoumá Karel Müller. Přibližně od konce 17. století až do svého zrušení v roce 1783 patřila náboženská bratrstva mezi nejdůležitější zadavatele tisků. Jejich širokým typovým rozpětím se zabývá Vladimír Maňas. David Pindur nastiňuje situaci barokních náboženských bratrstev v rakouské části vratislavské diecéze. Část katalogu věnovanou studiím uzavírá článek Tomáše Valeše o náboženských bratrstvech a jejich roli při zadávání a organizaci jednotlivých uměleckých či uměleckořemeslných zakázek. Následuje vlastní katalog, který čítá osmdesát exponátů, výstava jich však představí ještě o něco více. Společně s katalogem vychází na přiloženém hudebním nosiči písně barokních bratrstev, které nahrál soubor Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila.
Anotace anglicky
The introductory chapter by Vladimír Maňas summarises the historical development of religious confraternities in the Olomouc Diocese from the Middle Ages up to the time of their dissolution. Another article by the same author describes the close relationship between confraternities and the pilgrim movement. Zdeněk Orlita deals with the renewed interest in these institutions in the second half of the 19th century and the related survey organised by the archbishopric consistory that took place mostly in 1858-1864. The following paper by Tomáš Malý reveals the significant part the confraternities played in funeral and memorial services. In his second study Zdeněk Orlita focuses on the liturgical mobiliary of religious confraternities and its unfortunate fate in the period of Josephine reforms. Karel Müller deals with the membership registers of Baroque religious confraternities as remarkable sources for heraldic studies. From the late 17th century until their dissolution in 1783, the religious confraternities were among the most significant utilisers of printing services. Their wide range of types is dealt with by Vladimír Maňas. David Pindur describes the position of Baroque religious confraternities in the Austrian part of the Breslau Diocese. The textual part of the catalogue is concluded by an article by Tomáš Valeš on religious confraternities and their role in contracting for and organising individual artistic or handicraft orders. It is followed by the actual catalogue with exactly eighty exhibits, although the exhibition includes a few more. The catalogue is accompanied by a CD with the songs of Baroque confraternities recorded by the Ritornello Ensemble directed by Michael Pospíšil.
Návaznosti
GA404/08/0998, projekt VaVNázev: Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 17. 9. 2021 06:32