OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. (Educational Intervention in Early and Pre-school Age in Persons with Cerebral Palsy.). 2., přepracované a rozšířené. Brno: MU, 2010. 150 pp. ISBN 978-80-210-5266-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou.
Name in Czech Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou.
Name (in English) Educational Intervention in Early and Pre-school Age in Persons with Cerebral Palsy.
Authors OPATŘILOVÁ, Dagmar.
Edition 2., přepracované a rozšířené. Brno, 150 pp. 2010.
Publisher MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5266-6
Keywords (in Czech) Mozková obrna; hrubá motorika; jemná motorika; grafomotrika; kresba; diagnostika; pedagogická intervence; stimulace
Keywords in English Cerebral palsy; gross motor skills; fine motor skills; graph-motor skills; drawing; assessment; educational intervention; stimulation
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302. Changed: 18/1/2013 07:35.
Abstract
Publikace se zabývá problematikou diagnózy mozková obrna se zaměřením na oblast motoriky. Vymezujeme základní pojmy týkající se dané problematiky, pozornost je věnována specifickým zvláštnostem u jedinců s MO, speciálně pedagogické diagnostice a intervenci se zaměřením na jemnou a hrubou motoriku.Publikace je určena pro studenty oboru somatopedie, zvláště pak pro zájemce o povinně volitelný předmět Reedukace DMO.
Abstract (in English)
The publication focuses on the topic of cerebral palsy assessment, particularly on the area of motor skills. It defines basic terms and concepts and pays attention to specific features in persons with cerebral palsy, special education assessment and intervention focusing on fine and gross motor skills. The publication is aimed at students of the study specialization Education of Students with Physical Impairments, particularly for those who are interested in the elective subject Therapy of Cerebral Palsy.
PrintDisplayed: 3/12/2020 00:05