ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura (The thretend culture). Brno: Host, 2011. 272 pp. Edice odborných textů. ISBN 978-80-7294-458-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ohrožená kultura
Name (in English) The thretend culture
Authors ŠMAJS, Josef (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, 272 pp. Edice odborných textů, 2011.
Publisher Host
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14560/11:00051945
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-7294-458-3
Keywords in English culture; crisis; nature; biosphere;
Tags Munipress
Changed by Changed by: prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc., učo 2543. Changed: 29/3/2013 11:28.
Abstract
Lidská kultura je poprvé ve svém celku existenčně ohrožena. Biosféra, schopná pojmout a ochránit četné regionální kultury, však globální silně integrovanou spotřební kulturu dlouhodobě neunese. Budoucnost lidského rodu, kterou vždy garantovala příroda, záleží nyní na tom, co my lidé uděláme. Ve třech závěrečných kapitolách autor ukazuje na nejednoznačný význam fenoménu řeči, informační techniky a vzdělání. I když neopouští důraz na nezastupitelnou roli nové ekologické politiky, připomíná, že obsah nynějšího vzdělání se musí změnit: od orientace abiotické a protipřírodní bude nezbytné přejít k orientaci biotické a propřírodní, k pochopení Země jako domova všech živých systémů včetně člověka.
Abstract (in English)
For the first time in history, human culture is threatened as a whole. The biosphere, capable of incorporating and protecting numerous regional cultures, cannot in the long run cope with a global, strongly integrated, consumer culture. The future of mankind, formerly guaranteed by nature, now depends on what we, people, do. In the last three chapters the author points to the ambiguous significance of the speech, information technology and education phenomena. Even though he doesn’t leave behind his emphasis on the irreplaceable role of the new ecological politics, he reminds us that the contents of the contemporary education must change: it will be necessary to depart from the abiotic and anti-natural orientation and adopt a biotic and nature-friendly orientation, i.e. to understand the Earth as a home for all living systems, including humanity.
PrintDisplayed: 14/7/2020 09:06