EN

Současné trendy v analýze genomických dat

BUDINSKÁ, Eva, Zbyněk BORTLÍČEK a Ladislav DUŠEK. Současné trendy v analýze genomických dat. Lékař a technika, 2011, roč. 2011. ISSN 0301-5491.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Současné trendy v analýze genomických dat
Název anglicky Current trends in genomic data analysis
Autoři BUDINSKÁ, Eva, Zbyněk BORTLÍČEK a Ladislav DUŠEK.
Vydání Lékař a technika, 2011, 0301-5491.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky genomický experiment, zpracování dat, mikročip, sekvenování
Klíčová slova anglicky genomic experiment, data processing, microchip, sequencing
Změnil Změnila: Mgr. Eva Budinská, Ph.D., učo 40822. Změněno: 10. 6. 2011 12:04.
Anotace
Současný biologický a medicínský výzkum se dostal do stádia, kdy pochopení komplexních procesů stojících za fenotypovou variabilitou studovaných entit (bakteriálních kmenů, buněčných populací, jedinců, nemocí nebo celých živočišných druhů) je jednoznačně determinováno znalostí genomu, proteomu a mechanismů řídících jejich vzájemnou regulaci a interakce. Moderní a vysoce výkonné technologie, jakými jsou mikročipy nebo sekvenační metody nové generace, produkují velké množství komplexních dat, pro jejichž skladování a analýzu je nutná aplikace a vývoj speciálních bioinformatických nástrojů a statistických postupů. Neustálé zdokonalování těchto technologií představuje permanentní výzvu mnoha oborům, zejména bioinformatice a biostatistice. Tento článek si klade za cíl poskytnout ucelený přehled současných trendů v analýze genomických dat z pohledu bioinformatiky. Práce se také krátce zabývá dostupností těchto technologií v současné klinické praxi a výzkumu.
Anotace anglicky
Current biological and medical research has become into the stage, in which understanding of complex processes standing behind the phenotypic variability of investigated entities (bacterial strains, cell populations, individuals, diseases, or animal species) is unambiguously determined by knowledge of genome and proteome and mechanisms behind their mutual regulation and interactions. Modern high-throughput technologies, such as microchips or new generation sequencing methods, produce a high amount of complex data, which requires warehousing and analysis with application and development of special bioinformatics tools and statistical methodologies. This consists particularly in continuous improvement of these technologies, which represents a permanent challenge for many disciplines, namely bioinformatics and biostatistics. This article aims to provide a short overview of current trends in the genomic data analysis in light of bioinformatics. The article also briefly discusses the accessibility of the modern technologies in current clinical practice and research.
VytisknoutZobrazeno: 24. 4. 2019 06:50

Další aplikace