ŠLESINGEROVÁ, Eva, Lenka SLEPIČKOVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. Reprezentace ab/normality v biomedicíně. 2010.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Reprezentace ab/normality v biomedicíně
Název česky Reprezentace ab/normality v biomedicíně
Název anglicky Representation of ab/normality in biomedicine
Autoři ŠLESINGEROVÁ, Eva (203 Česká republika, garant, domácí), Lenka SLEPIČKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Iva ŠMÍDOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2010.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/10:00074560
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky reprodukce biomedicína abnormalita
Klíčová slova anglicky reproduction biomedicine abnormal
Změnil Změnila: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D., učo 9241. Změněno: 21. 12. 2014 20:55.
Anotace
Současná praxe reprodukční medicíny v České republice je výsostným příkladem radikálně medikalizované oblasti lidského života a uplatňování biomoci v rámci medicíny. Kombinuje hned dva aspekty biomoci, tak jak je definoval Foucault (1999): anatomo-politiku lidského těla i biopolitiku populace: soustředí se na zlepšení výkonnosti těla v oblasti reprodukce a „napravuje“ reprodukční dysfunkce individuí (přičemž je příznačné, že hovoříme spíše o nápravě než o léčbě). Důvodem zacílení příspěvku na tuto oblast je výrazná propojenost reprodukční medicíny v České republice s technologickým aparátem, s komodifikací zdraví a nemoci a s definováním normality a abnormality. Tělo, především ženské tělo, je v rámci těchto procesů vnímáno jako stroj, jehož úkolem je počít, donosit a „doručit“ (deliver) „zdravé“ dítě na svět, konkrétně pod ostré světlo porodního sálu a dohled lékaře, který jej (to dítě) prostřednictvím vážení, měření, popisu a desinfekce včlení do světa ovládaného bio-medicínou, jakékoliv změny nemocniční organizace porodu jsou primárně hodnoceny optikou, zda nezvýší promile novorozenecké úmrtnosti (česká porodnická praxe se honosí mezinárodní statistikou, kde jsme dlouhodobě na špici blížící se nule u tohoto kritéria) a neakcentují jednání samotných aktérů (rodičky a novorozence a jejich doprovodu) – ti jsou konstruováni jako objekty, neschopné kontrolovat vlastní těla. Zároveň současná česká medicína na tomto poli detailně a souhrnně kontroluje reprodukční schopnosti populace, které jsou vyjadřovány konkrétními čísly, určuje věkové limity zdravé a potenciálně patologické reprodukce a možnosti využít technik asistované reprodukce, pracuje se statistikami a grafy vyjadřujícími reprodukční úspěšnost podle věku, omezuje přístup k asistované reprodukci těm, jejichž reprodukce není považována za žádoucí a pozitivně a negativně sankcionuje různé typy reprodukčního chování. V procesu asistované biomedicínské reprodukce hraje významnou roli také fáze preimplantační diagnostiky, která představuje nový způsob zacházení s lidskými zárodky, přináší nové otázky týkající se hranic lidství, příbuzenství či definic zdraví a nemoci – a ab/normality. Embryo se v rámci bio-společnosti stává hraničním objektem, součástí různých světů, na jedné straně objektem vyjednávání morálních hodnot, jejich normalizace, na druhé straně předmětem vědeckého popisu světa a místa člověka v něm. Cílem příspěvku je otevřít diskusi nad normativním charakterem reprodukční medicíny a jeho konsekvencemi v širším sociálním prostoru, které se týkají statusu reprodukujícího (se) těla, definování jeho ab/normality, intimity a sexuality, instituce příbuzenství, heteronormativní reprodukce či genderových identit.
Anotace anglicky
Contemporary praxis of reproductive medicine is the example of very medicalized area human life in the Czech republic. It combines two aspects of biopower, as it was defined by Michel Foucault (1999): anatomo-politics of human body and the biopolitics of the population. It focus on effectivness growing of body on the reproduction area and "corrects" reproductive individual dysfunctions. Reproductive medicine is strongly interconnect with technological apparatus, commodification of health and illness and definition of normality and abnormality in the Czech republic. The Body, ecpecially women's body, is perceived like a machine within those processes.
Návaznosti
MSM0021622408, záměrNázev: Reprodukce a integrace společnosti (Akronym: IVRIS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 1. 3. 2021 05:56