PORTEŠOVÁ, Šárka. Rozumově nadané děti s dyslexií. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. 216 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-7367-990-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rozumově nadané děti s dyslexií
Název česky Rozumově nadané děti s dyslexií
Název anglicky Gifted children with dyslexia
Autoři PORTEŠOVÁ, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, 216 s. Speciální pedagogika, 2011.
Nakladatel Portál
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/11:00050042
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-7367-990-3
Klíčová slova česky nadaní žáci; dyslexie
Klíčová slova anglicky gifted children; dyslexia
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 6. 3. 2012 14:42.
Anotace
Cílem knihy je seznámit čtenáře s problematikou psychologie a pedagogiky rozumově nadaných dětí se specifickými poruchami učení, zejména s dyslexií. Autorka vysvětluje, jak je vhodné tyto děti, jež bývají označovány jako tzv. „paradoxní žáci“, rozpoznat, jakým způsobem obvykle kompenzují svůj handicap, jaký je častý profil jejich schopností a handicapů při psychologickém vyšetření, jaký je obvykle jejich styl učení, paměť, motivace, tvořivost, jaké mají sociální a emocionální problémy a zejména jaké jsou možnosti jejich dalšího vzdělávání tak, aby byly skutečně rozvíjeny jejich schopnosti, nejen kompenzovány nápadné handicapy. Publikace se opírá o zahraniční poznatky, ale vychází z českého výzkumu a úzkého kontaktu s konkrétními nadanými žáky a studenty s dyslexií. Pro lepší názornost je text doplněn citáty rozhovorů a ukázkami výtvorů a školních prací dětí, komentáři jejich učitelů a rodičů a kazuistikami vybraných dětí.
Anotace anglicky
The aim of the book is to acquaint readers with issues of psychology and pedagogy intellectually gifted children with specific learning disabilities, particularly dyslexia. The author explains how should these children who are referred to as "paradoxical pupils", to recognize how they usually compensate for his handicap, which is a common profile of abilities and disabilities in the psychological examination, which is usually their style of learning, memory, motivation, creativity, what their social and emotional problems and in particular what are the possibilities for further education so that they really developed their skills, not only compensated noticeable handicaps. The publication is based on information from abroad, but from the Czech research and close contact with concrete gifted pupils and students with dyslexia. To better illustrate the text is supplemented with interviews and quotes examples of artifacts and works of school children, teachers and their comments and case studies of selected parents of children.
Návaznosti
GAP407/11/1272, projekt VaVNázev: Výkonová motivace rozumově nadaných studentů s dyslexií ? základní determinanty a proměny v období adolescence a časné dospělosti
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
MSM0021622406, záměrNázev: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 24. 1. 2021 02:11