DOLEŽALOVÁ, Lenka a Jana LUKÁČOVÁ. Recepce psaného textu u dětí se sluchovým postižením. In Vítková, M., Opatřilová, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Stud. 2011. ISBN 978-80-7315-215-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Recepce psaného textu u dětí se sluchovým postižením
Název česky Recepce psaného textu u dětí se sluchovým postižením
Název anglicky Reception of written text by children with hearing impairment
Autoři DOLEŽALOVÁ, Lenka a Jana LUKÁČOVÁ.
Vydání Vítková, M., Opatřilová, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Stud, 2011.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-215-4
Klíčová slova česky dítě se sluchovým postižením, vzdělávání žáků se sluchovým postižením, bilingvální výchova, český jazyk, český znakový jazyk, globální čtení, čtení s porozuměním.
Klíčová slova anglicky child with hearing impairment, education of pupils with hearing impairment, bilingual education, Czech language, Czech sign language, global reading, reading with understanding.
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., učo 29868. Změněno: 26. 2. 2013 20:56.
Anotace
Příspěvek se zabývá problematikou čtení s porozuměním u dětí se sluchovým postižením. Cílem příspěvku je poukázat na důležitost osvojení si dovednosti číst s porozuměním právě u jedinců se sluchovým postižením, pro něž může být recepce psaného textu jednou z cest k úspěšné komunikaci s intaktní populací. V příspěvku je dále prezentováno výzkumné šetření realizované v rámci diplomové práce Bc. Jany Lukáčové s názvem Čtení s porozuměním u dětí se sluchovým postižením. Cílem práce bylo objasnit proces osvojování čtenářských dovedností, recepci psaného textu, specifika získávání čtenářských dovedností a výuky čtení u jedinců se sluchovým postižením. Dalším cílem empirické části práce bylo vytvořit pro žáky se sluchovým postižením vhodnou metodickou pomůcku k výuce čtení. Metodickou pomůcku představuje čítanka s upravenými texty pro děti mladšího školního věku.
Anotace anglicky
The article deals with the reading with understanding by the hearing impaired children. The aim of the article is to refer importance of the ability to read with understanding by children with hearing impairment. This form of the communication is one of the successful communication with hearing people. In the article is presented a research, which was realized in the diploma thesis of Bc. Jana Lukáčová „The reading with understanding by children with hearing impairment“. The aim of this thesis was to reveal the process by which reading skills are acquired, the written words are absorbed and how reading skills are acquired by hearing impaired people, as well as how reading skills are taught. The another aim of the empirical part of the thesis was to create a tailor made teaching aid helping to teach of reading for pupils with hearing impairment. The teaching aid is a reading-book specifically adapted for young pupils in the 6-10 age range.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2020 08:26