SLEPIČKOVÁ, Lenka, Eva ŠLESINGEROVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. Biomoc a reprodukční biomedicína: konceptuální inspirace pro český kontext. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012, roč. 48, č. 1, s. 85-106. ISSN 0038-0288.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Biomoc a reprodukční biomedicína: konceptuální inspirace pro český kontext
Název česky Biomoc a reprodukční biomedicína: konceptuální inspirace pro český kontext
Název anglicky Biopower and Reproductive Biomedicine: a Conceptual Inspiration for Czech Sociology of Medicine
Autoři SLEPIČKOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí), Eva ŠLESINGEROVÁ (203 Česká republika, domácí) a Iva ŠMÍDOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, Praha, Sociologický ústav AV ČR, 2012, 0038-0288.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.652
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00057271
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000302200200004
Klíčová slova česky biomoc; reprodukční biomedicína; medikalizace; DNA a manipulace s embryi; asistovaná reprodukce; porod
Klíčová slova anglicky biopower; reproductive biomedicine; medicalization; DNA and embryo manipulation; assisted reproduction; childbirth
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D., učo 7385. Změněno: 12. 4. 2012 13:14.
Anotace
Text tematizuje koncept biomoci ve vztahu k současné reprodukční medicíně. Představuje analytické rámce k uchopení způsobů, jakými je uplatňována a vyjednávána moc a hegemonie moderní západní medicíny (biomedicíny) v oblasti lidské reprodukce, a nabízí možnosti pro jejich užití při sociologickém zkoumání české reprodukční medicíny. Jde zejména o biomoc a biopolitiku jakožto analytické představy o způsobu vládnutí a administrace moderní populace, governmentalitu, medicinizaci a autoritativní vědění. Stať pojímá biomedicínu jako projev normalizace moderní společnosti, ztotožněný se západním pojetím zdraví a nemoci či s ideou technologického pokroku, a podrobuje ji kritické sociologické reflexi. Soustřeďuje se na analýzu reprodukční medicíny, jedné z klíčových oblastí biomoci. V kontextu biomoci je významná analýza normativního charakteru reprodukční medicíny a jeho konsekvencí v širším sociálním prostoru. Ty se týkají intimity a sexuality, instituce příbuzenství, heteronormativní reprodukce, genderových identit, atd. Důvodem zacílení našeho zájmu na tuto oblast je výrazná propojenost reprodukční medicíny s technologickým aparátem a s komodifikací zdraví a nemoci. Cílem stati je také orientace v dosavadních přístupech české sociologie v daném tématu; zejména chceme nabídnout konceptuální perspektivu české sociologii medicíny a s její pomocí analyticky spojit téma biomoci a reprodukční medicíny.
Anotace anglicky
The article examines the concept of biopower as it relates to contemporary reproductive medicine. It puts forth analytical frames for understanding the ways in which the power and hegemony of modern Western medicine (biomedicine) are applied and negotiated in the field of human reproduction, and it proposes possible uses for such frames in the sociological study of Czech reproductive medicine. It deals mainly with biopower and biopolitics as analytical concepts pertaining to the control and administration of the modern population, governmentality, medicalisation, and authoritative knowledge. The article conceives biomedicine as a sign of the normalisation of modern society, identified with the Western concept of health and illness and the idea of technological progress, and subjects it to critical sociological analysis. It focuses on an analysis of reproductive medicine, a key sphere of biopower. In the context of biopower, analysis of the normative nature of reproductive medicine and its consequences in the wider social space is significant. Such consequences affect intimacy and sexuality, the institute of kinship, heteronormative reproduction, gender identities, and more. The authors’ interest in this subject is motivated by the strong connections between reproductive medicine, technology, and the commodification of health and illness. The article also focuses on the methods that Czech sociology has used to date to study this topic. The authors aim to introduce a conceptual approach into Czech sociology of medicine and use it to analytically link the theme of biopower and reproductive medicine.
Návaznosti
GAP404/11/0621, projekt VaVNázev: Porody, asistovaná reprodukce a zacházení s embryi. Sociologická analýza současné reprodukční medicíny v ČR.
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 2. 2021 23:41