HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Význam kvalitativních metod v pilotní studii kvantitativního výzkumu. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 68-72, 5 s. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-13.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Význam kvalitativních metod v pilotní studii kvantitativního výzkumu
Název česky Význam kvalitativních metod v pilotní studii kvantitativního výzkumu
Název anglicky The significance of qualitative methods in a pilot study of quantitative research
Autoři HORKÁ, Hana (203 Česko, garant, domácí) a Zdeněk HROMÁDKA (203 Česko, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. od s. 68-72, 5 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Fulltext
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00055832
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5774-6
Doi 10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-13
Klíčová slova česky Zdraví; životní prostředí; environmentální výchova; výchova ke zdraví; postoj k automobilismu; design smíšeného výzkumu
Klíčová slova anglicky Health; the Environment; Environmental Education; Health Education; Attitude towards Motoring; Mixed Model Design
Změnil Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 25. 8. 2013 09:20.
Anotace
Autoři reflektují výsledky vlastního kvantitativního výzkumu z oblasti environmentální výchovy a jejího vztahu k péči o zdraví a zamýšlejí se nad validitou některých položek použitého výzkumného nástroje. Z textu příspěvku vyplývá, že případné využití metod kvalitativního výzkumu mohlo přinést kvalitnější výsledky pro pregnantnější vymezení teorie, ze které jsou odvozovány výzkumné hypotézy. Jedná se o určité přehodnocení některých vlastních postupů, zejména při konstrukci proměnných. Příspěvek ukazuje, že hlubší pilotní analýza, která využívá některé metody kvalitativního výzkumu, může odhalit výzkumníkem nepředpokládané varianty proměnných, jež mohou být zásadní pro řešení výzkumných otázek. V tomto případě se nejedná o zvažování rovnocenné komplementarity kvalitativních a kvantitativních výzkumných postupů pro účely výše zmíněného výzkumu, ale pouze o zvažování vhodnosti aplikovat některé metody kvalitativního výzkumu pro účely výzkumu kvantitativního.
Anotace anglicky
The authors review the results of their quantitative research in the field of environmental education and its relationship to health care and they consider the validity of some of the items in the applied research tool. The paper implies that the use of qualitative research methods might have produced results of higher quality for a more precise definition of theory, on which hypotheses are constructed. The authors rethink their own methods, particularly the formulation of variables. The paper shows that a in-depth pilot analysis employing qualitative research methods might reveal unexpected variants of variables, which can be crucial for solving the research question. In this text qualitative and quantitative research methods are not discussed as equal and complementary research methods for the purposes of the above mentioned research, it is rather a discussion about the relevance of the application of some qualitative research methods for the purposes of quantitative research.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 10. 7. 2020 15:46