JANKO, Tomáš. Reprezentace obsahu: psychologická východiska a didaktické souvislosti. Pedagogická orientace: odborný čtvrtletník a zpravodaj české pedagogické společnosti. 2012, roč. 22, č. 3, s. 23-40. ISSN 1211-4669.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Reprezentace obsahu: psychologická východiska a didaktické souvislosti
Název česky Reprezentace obsahu: psychologická východiska a didaktické souvislosti
Název anglicky Representations of content: psychological foundations and didactical background
Autoři JANKO, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pedagogická orientace: odborný čtvrtletník a zpravodaj české pedagogické společnosti, 2012, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00059648
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky reprezentace didaktická transformace obsah vzdělávání
Klíčová slova anglicky learning from representations didactic transformations educational content
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 23. 4. 2013 10:15.
Anotace
Příspěvek má charakter teoretické přehledové studie týkající se problematiky reprezentace. Reprezentace představuje koncept,který se uplatňuje při analyzování a vysvětlování zákonitostí lidského poznávání, myšlení, komunikování a také učení. V příspěvku jsou nejprve představována psychologická východiska konceptu reprezentace. Objasňováno je pojetí a dělení pojmu reprezentace v kognitivní psychologii. Vymezovány jsou dvě základní formy vnějších reprezentací, jazyková a obrazová. V sociální psychologii koncept reprezentace slouží k vysvětlování toho, do jako míry je individuální poznání determinováno socio-kulturními faktory. V příspěvku je naznačováno pojetí reprezentací vyplývající z Teorie sociálních reprezentací (Moscovici) a také myšlenek L. S. Vygotského. Autor usiluje o rozpracování konceptu reprezentace pro potřeby didaktického diskursu. Přitom jsou vymezeny roviny, ve kterých učitel při operování s reprezentacemi během výuky uvažuje. Odkazováno je také k reprezentacím učiva, které hrají důležitou roli při zpřístupňování obsahu vzdělávání žákům.
Anotace anglicky
The theoretical study concerns the issue of representations. Representation is a concept used when analysing and explaining human perception, cognition, communication and learning. Firstly, we introduce the psychological foundations of the concept. Secondly, we clarify the concept of representations and its division in cognitive psychology. We define two basic forms of external representations - verbal and visual. In social psychology, the concept is used for explaining of how much individual cognition is determined by socio-cultural factors. Further, we mention the concept of representations that draws on the Theory of social representations (Moscovici) and Vygotskis ideas. The author seeks to develop a concept of representations usable in didactic discourse. The importance of representations for content-oriented didactics is clarified. We also define the levels on which a teacher reasons when using representations during instruction. Representations of curricular content, which are believed to play an important role when presenting the content to students, are also mentioned.
Návaznosti
MUNI/A/0883/2011, interní kód MUNázev: Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (Akronym: SKOLA 2012)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 25. 2. 2021 21:02