MACEK, Jakub. Kvalitativní výzkum online sociálních sítí. In New Media Inspiration 2012. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kvalitativní výzkum online sociálních sítí
Název česky Kvalitativní výzkum online sociálních sítí
Název anglicky Qualitative research of social networking sites
Autoři MACEK, Jakub.
Vydání New Media Inspiration 2012, 2012.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Konferenční prezentace Stránky konference
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky nová média; studia nových médií; online sociální sítě; kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky new media; new media studies; social networking sites; qualitative research
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Změněno: 19. 10. 2020 10:59.
Anotace
Výzkum online sociálních sítí se – podobně jako výzkum jiných oblastí, v nichž se odehrává sociální jednání – štěpí podél osy kvantitativní a kvalitativní metodologie. Kvalitativní formy výzkumu vycházejí z induktivní výzkumné logiky a směřují především k rozkrývání významových struktur, k porozumění aktérům a jejich motivacím a k analýze jejich jednání coby produkce významů. Mimo akademickou sféru bývá kvalitativní výzkum spíše podceňován jako přespříliš měkký, a to z několika důvodů: Jednak pro svou omezenou reliabilitu (její omezenost plyne z toho, že kvalitativní výzkum jen minimálně pracuje s kvantifikacemi). Jednak proto, že pracuje s malými, nereprezentativními vzorky, což limituje možnosti efektnější generalizace získaných závěrů. A jednak proto, že bývá podezříván ze zavádějící subjektivity a nedostatku patřičné rigoróznosti. V akademickém prostředí má nicméně kvalitativní výzkum médií a sociálního jednání své pevné místo – pro svou schopnost nabídnout detailní deskripci analyzovaných fenoménů a současně pro svůj induktivní charakter. Zmíněné otázky „stran kvality kvality“ jsou přitom poměrně přesvědčivě a již po několik desetiletí metodologicky vyřešeny, přičemž odpovědí na ně je, krom jiného, poměrně jasně formulovaná úloha kvalitativního přístupu ke zkoumané realitě: výstupem z patřičně vedeného kvalitativního výzkumu je, stručně řečeno, formulace netriviálních, na důkladném vhledu založených hypotéz, jež jsou dále otevřeny standardnímu kvantitativnímu testování. Cílem textu je prezentovat kvalitativní výzkum jako důležitou součást induktivně-deduktivního výzkumného procesu, který by měl být páteří empiricky orientovaných studií nových médií. Současně by měl text ukázat možnosti a limity především etnograficky orientovaného výzkumu online sociálních sítí a nabídnout přehled užívaných kvalitativních metod výzkumu komunikativního jednání. Studie se přitom bude opírat především o výzkumné práce, jež byly v souvislosti s online sociálními sítěmi řešeny v posledních třech letech na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Výzkumy, jejichž výsledky budou v rámci textu shrnuty, se zabývaly problematikou uživatelských motivací, strategiemi při budování a reprezentaci vztahů, politickým jednáním a produkcí dichotomie privátního a veřejného prostoru.
VytisknoutZobrazeno: 23. 7. 2024 11:15