KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí. 2012. vyd. Praha: Leges, 2012. 280 s. Praktik. ISBN 978-80-87576-10-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí
Název anglicky Restrictions of Property Right to Land for the Purposes of Protection of Environment
Autoři KOCOUREK, Tomáš.
Vydání 2012. vyd. Praha, 280 s. Praktik, 2012.
Nakladatel Leges
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-87576-10-6
Klíčová slova česky ochrana vlastnictví; příznivé životní prostředí; omezení vlastnického práva; meze výkonu vlastnického práva; proporcionalita; nárok na náhradu újmy; nájemce; zástavní věřitel; katastr nemovitostí
Klíčová slova anglicky protection of property; environment; restrictions of property right; limits of property right; proportionality; claim on compensation of prejudice; tenant; mortgagee; land register
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Kocourek, Ph.D., učo 61242. Změněno: 22. 5. 2012 11:30.
Anotace
Předmětem monografie jsou omezení vlastnického práva k pozemku ve prospěch ochrany životního prostředí. Po vymezení základního ústavněprávního a mezinárodněprávního rámce této problematiky jsou analyzovány jednotlivé instituty upravené složkovými zákony práva životního prostředí (např. vodním zákonem, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu, lesním zákonem, zákonem o ochraně přírody a krajiny). Analýza se zaměřuje na posouzení ústavnosti těchto zásahů do vlastnického práva a na zhodnocení úpravy nároku na náhradu způsobené újmy. Práce se dále zabývá některými procesními otázkami ve vztahu k omezení vlastnického práva, konkrétně postavením vlastníka ve správních postupech, jejichž výsledkem je uložení omezení, a jeho aktivní žalobní legitimací pro účely soudního přezkumu správních aktů. Poslední část práce se zaměřuje na formy ochrany třetích osob (nájemce a zástavního věřitele) před zásahy do jejich práv, která úzce souvisejí s vlastnickým právem.
Anotace anglicky
The monograph deals with restrictions of property right to land for the purposes of protection of environment. After having determined the primary framework of applicable constitutional and international rules, an analysis of particular restrictions of property right governed by environmental component statutes such as e. g. Water Act, Act on the Protection of Agricultural Land Fund, Forest Act, Act on the Conservation of Nature and Landscape is performed. The analysis focuses on assessment of constitutionality of relevant legal institutions and on regulation of claim on compensation of prejudice. Furthermore, the thesis deals with some procedural issues related to restrictions of property right, as to position of proprietor in administrative proceedings which result in restrictions of property right and his standing for judicial review of administrative acts. The final part of the thesis focuses on various forms of protection of third parties (tenant and mortgagee) against interference with their rights that are closely related to the property right.
VytisknoutZobrazeno: 19. 5. 2022 03:49