Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. ŠTĚRBA, Martin a Ladislav ŠIŠKA. Financial Distress Prediction: Zmijewski (1984) vs. Data Mining. In Ing. Petr Mikuš, Ph.D. Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2019. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2020. s. 200-208. ISBN 978-80-210-9565-6.

  2018

  1. ŠIŠKA, Ladislav. How Strategic Priorities Are Reflected in Features of Strategic Performance Measurement System? Engineering Economics. Kaunas, Litva: Technologija - Kaunas University of Technology, 2018, roč. 29, č. 5, s. 591-600. ISSN 1392-2785. doi:10.5755/j01.ee.29.5.17463.
  2. ŠIŠKA, Ladislav. The first and the second generation of statistical methods in management accounting research. In Procházka. The Impact of Globalization on International Finance and Accounting: 18th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA). 1. vyd. Cham: Springer, 2018. s. 440-447. ISBN 978-3-319-68761-2.

  2017

  1. BOUČKOVÁ, Markéta a Ladislav ŠIŠKA. Adoption of Strategic Management Accounting Techniques in Czech and Slovak Companies. In Procházka. New Trends in Finance and Accounting: Proceedings of the 17th Annual Conference on Finance and Accounting. 1. vyd. Cham: Springer, 2017. s. 559-569. ISBN 978-3-319-49558-3. doi:10.1007/978-3-319-49559-0_51.
  2. ŠIŠKA, Ladislav. Comparing CB-SEM and PLS-SEM: A case showing management accounting impact on performance. Polish Journal of Management Studies. CZESTOCHOWA UNIV TECHNOLOGY, 2017, roč. 15, č. 2, s. 240-249. ISSN 2081-7452. doi:10.17512/pjms.2017.15.2.22.
  3. ŠIŠKA, Ladislav. DOES BUSINESS INTELLIGENCE SUPPORT CORPORATE STRATEGY IMPLEMENTATION? In Doucek Petr, Chroust Gerhard, Oškrdal Václav. IDIMT-2017 Digitalization in Management, Society and Economy. Linz, AT: Trauner Verlag, 2017. s. 317-324. ISBN 978-3-99062-119-6.

  2016

  1. ŠPIČÁK, David a Ladislav ŠIŠKA. Application of Specialized ICT Tools for Measuring Strategic Performance: Empirical Evidence of Contingency Factors. In Doucek, Chroust, Oškrdal. IDIMT-2016 Information Technology, Society and Economy Strategic Cross-Influences. Linz: TRAUNER, 2016. s. 393-401. ISBN 978-3-99033-869-8.
  2. ŠIŠKA, Ladislav. Budgetary Gaming Behavior and its Determinants. In Krajicek, J; Nesleha, J; Urbanovsky, K. European Financial Systems 2016. Brno: Masaryk University, 2016. s. 715-720. ISBN 978-80-210-8308-0.
  3. ŠIŠKA, Ladislav. The Contingency Factors Affecting Management Accounting in Czech Companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 1383-1392. ISSN 1211-8516. doi:11118/actaun201664041383.
  4. ŠIŠKA, Ladislav. Uplatnění rozpočtů v českých a slovenských podnicích. In Majtán Štefan a kol. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. 1. vyd. Bratislava: Vydavatelstvo EKONÓM, 2016. s. 903-910. ISBN 978-80-225-4245-6.

  2015

  1. ŠIŠKA, Ladislav. Odraz způsobu užití systému měření výkonnosti v podnikových finančních ukazatelích. Trendy v podnikání - Business Trends. 2015, roč. 2015, č. 4, s. 49-58. ISSN 1805-0603.

  2014

  1. ŠIŠKA, Ladislav. Perceived versus Financially Measured Strategic Position of a Company. Change Management. 2014, Volume 13, č. 3, s. 11-21. ISSN 2327-798X.

  2013

  1. ŠIŠKA, Ladislav, Roman FIALA, Lenka LÍZALOVÁ a Martin PROKOP. Vliv nehmotných aktiv na výkonnost podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 94 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-4306-6.

  2012

  1. ŠIŠKA, Ladislav a Petra KOZÁKOVÁ. Strategic Positioning and Company's Long-term Performance. In Advances in Finance &Accounting. Proceedings of the 1st WSEAS International Conference on Finance, Accounting and Auditing (FAA ´12). Zlín: Tomas Bata University, 2012. s. 338 - 342. ISBN 978-1-61804-124-1.

  2011

  1. ŠIŠKA, Ladislav, Jana MAJEROVÁ a Lucie HUBACZOVÁ. Cvičebnice manažerského účetnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 85 s. ISBN 978-80-210-5730-2.
  2. MAJEROVÁ, Jana a Ladislav ŠIŠKA. E-learningové nástroje pro výuku Manažerského účetnictví v prostředí informačního systému Masarykovy univerzity a v LMS Moodle. In E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. ISBN 978-80-87035-39-9.
  3. ŠIŠKA, Ladislav a Lucie HUBACZOVÁ. Relizace numerického příkladu v informačním systému Masarykovy univerzity a v LMS Moodle. In E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. ISBN 978-80-87035-39-9.
  4. MAJEROVÁ, Jana, Ladislav ŠIŠKA a Lucie HUBACZOVÁ. Výuka manažerského účetnictví na Masarykově univerzitě. In Jak učit manažerské účetnictví. VŠE Praha. 2011.

  2010

  1. ŠIŠKA, Ladislav, Petr PIROŽEK a Lenka KOMARKOVÁ. Factors of Internal and External Environment Influencing Competitiveness of Enterprise. In Eurasia Business and Economics Society - EBES 2010 Conference. 2010. ISBN 978-605-61069-1-0.

  2009

  1. ŠIŠKA, Ladislav. Jak hodnotit hospodářskou úspěšnost podniku? In Ekonomický rozvoj a management regionů. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 306-312. ISBN 978-80-7041-227-5.
  2. BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Ivana JAŠKOVÁ, Eva KARPISSOVÁ, Petr PIROŽEK, Alena KLAPALOVÁ, Klára KAŠPAROVÁ, Markéta MATULOVÁ, Milan SEDLÁČEK, Marian SVOBODA, Ladislav ŠIŠKA, Jiří ŠPALEK a Eva ŠVANDOVÁ. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 349 s. ISBN 978-80-210-5058-7.
  3. ŠIŠKA, Ladislav. Ověření rozdělení podniků do skupin podle hospodářské úspěšnosti. In Vývojové tendence podniků V. Svazek I. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2009. s. 296-305. ISBN 978-80-210-5003-7.
  4. ŠIŠKA, Ladislav. Skupiny podniků vytvořené dle hospodářské úspěšnosti. In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 267-273. 1. ISBN 978-80-210-5058-7.

  2008

  1. ŠIŠKA, Ladislav. Analýza finanční výkonnosti respondentů empirického šetření CVKS. Brno: ESF MU, 2008.
  2. ŠIŠKA, Ladislav. Balanced Scorecard a kvalita informací pro podnikové řízení. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem. Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislavě, 2008. s. 47-50. ISBN 978-80-225-2552-7.
  3. ŠIŠKA, Ladislav. Charakteristika shluků respondentů empirického šetření CVKS. In Vývojové tendence podniků IV. Brno: ESF MU, 2008. s. 255-276, 21 s.
  4. BLAŽEK, Ladislav. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 211 s. 1. ISBN 978-80-210-4734-1.
  5. BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Eva KUBÁTOVÁ, Pavla ODEHNALOVÁ, Pavel PUDIL, Petr SOMOL, Ladislav ŠIŠKA a Jiří ŠPALEK. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 211 s. ISBN 978-80-210-4734-1.
  6. HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 264 s. ISBN 978-80-247-2471-3.
  7. HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 264 s. ISBN 978-80-247-2471-3.
  8. ŠIŠKA, Ladislav a Jiří ŠPALEK. Metody vytváření shluků podniků. In Konkurenční schopnost podniků (Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 21-30. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti č.ekonomiky. ISBN 978-80-210-4734-1.
  9. ŠIŠKA, Ladislav. Metody vytváření shluků podniků. In Konkurenční schopnost podniků (Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 21-30. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti č.ekonomiky. ISBN 978-80-210-4734-1.
  10. ŠIŠKA, Ladislav. Progresivní metody měření výkonnosti. In Firma a konkurenční prostředí 2008. Brno: PEF MZLU, 2008. s. 148-157, 9 s. ISBN 978-80-7392-022-7.
  11. ŠIŠKA, Ladislav. Progresivní nástroje měření výkonnosti podniků. In Vývojové tendence podniků IV. Brno: ESF MU, 2008. s. 541-572, 31 s.
  12. ŠIŠKA, Ladislav. Skupiny podniků vytvořené dle ukazatelů hospodářské úspěšnosti. In Konkurenční schopnost podniků (Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 53-66, 13 s. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti č.ekonomiky. ISBN 978-80-210-4734-1.

  2007

  1. ŠIŠKA, Ladislav. Měřítka výkonnosti uplatňovaná ve mzdových a pobídkových systémech tuzemských podniků. In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. s. 1-10. ISBN 978-80-245-1207-5.
  2. ŠIŠKA, Ladislav a Martin MATÝSKA. Nástroje měření výkonnosti podniků. In Vývojové tendence podniků III. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 753-884, 131 s. ISBN 978-80-210-4466-1.
  3. ŠIŠKA, Ladislav. Nástroje řízení a měření výkonnosti uplatňované v praxi tuzemských podniků. In Koncepce a praxe řízení výkonnosti. Praha: Oeconomica, 2007. s. 179-196. ISBN 978-80-245-1222-8.
  4. ŠIŠKA, Ladislav. Systém řízení podnikové výkonnosti jako faktor konkurenceschopnosti podniku. In Increasing competitiveness : Proceedings of abstracts. Ostrava: VŠB-TU, 2007. s. 255-263. ISBN 978-80-248-1458-2.
  5. ŠIŠKA, Ladislav. Vybrané kapitoly z controllingu. Masarykova univezita, 2007. 193 s. ISBN 978-80-210-4495-1.
  6. ŠIŠKA, Ladislav a Jiří LANČA. Výuka Manažerského účetnictví a Controllingu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 213. ISBN 978-80-7318-536-7.
  7. MATÝSKA, Martin a Ladislav ŠIŠKA. Využití nástrojů pro měření a řízení výkonnosti podniků v české podnikatelské praxi. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 297-302. ISBN 978-80-903808-8-2.

  2006

  1. ŠIŠKA, Ladislav. Analýza finanční úspěšnosti tuzemských podniků. Brno: ESF Brno, 2006.
  2. ŠIŠKA, Ladislav. Beyond Budgeting - nový nástroj řízení výkonnosti firem? In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Oeconomica, 2006. s. 1491-1499. ISBN 80-245-1091-X.
  3. ŠIŠKA, Ladislav. Controlling jako nástroj řízení úspěšnosti podniku. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno, 2006. s. 229-233, 4 s. ISBN 80-210-4089-0.
  4. ŠIŠKA, Ladislav. Controlling, postavení a funkce v podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006. 115 s. Disertační práce.
  5. BLAŽEK, Ladislav a Ladislav ŠIŠKA. Koncepce dotazníku. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 340 - 369. 1. ISBN 80-210-4157-9.
  6. HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 138 s. ISBN 80-210-4212-5.
  7. ŠIŠKA, Ladislav. Manažerské účetnictví a controlling jsou rozdílné pojmy? Praha: Bilance, 2006.
  8. BLAŽEK, Ladislav a Ladislav ŠIŠKA. Východiska výzkumu konkurenceschopnosti podniků v České republice. In Podnikateľské prostredie a etika podnikania. Bratislava: Ekonóm, 2006. s. 11-14, 5 s. ISBN 80-225-2199-X.
  9. ŠIŠKA, Ladislav. Vývojové tendence controllingu. In Progresivní změny v systémech řízení výkonnosti. Praha: Oeconomica, 2006. s. 251-269, 18 s. ISBN 80-245-1070-7.

  2005

  1. ŠIŠKA, Ladislav. Controlling nebo manažerské účetnictví? In Nové trendy v podnikovom manažmente. 1. vyd. Košické Hámre: Royal Unicorn, s.r.o., Muškátová 30, 040 11 Košice, 2005. s. 271-277. ISBN 80-969181-3-3.
  2. ŠIŠKA, Ladislav. Controlling v ČR. In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU Brno, 2005. s. 547-572. ISBN 80-210-3847-0.
  3. ŠIŠKA, Ladislav. Controlling v řízení sklářských podniků. In Konkurenceschopnost firem 2005. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005. 8 s. ISBN 80-902713-6-7.
  4. ŠIŠKA, Ladislav. Funkce controllingu v podniku. In Finanční a logistické řízení 2005. Ostrava. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 275-280. ISBN 80-248-0854-4.
  5. ŠIŠKA, Ladislav. Informace pro finanční řízení - historie a současnost. In MendelNET 2005. Brno: MZLU Brno, 2005. s. 1-7.
  6. BLAŽEK, Ladislav, Klára DOLEŽALOVÁ, Alena KLAPALOVÁ a Ladislav ŠIŠKA. Metodická východiska zkoumání a řízení inovační výkonnosti podniku. Brno: ESF MU Brno, 2005.
  7. ŠIŠKA, Ladislav. Mikroekonomické základy konkurenceschopnosti. In Pokroky ve výzkumu podnikání. 1. vyd. VŠE Praha: Oeconomica, 2005. s. 79-84. ISBN 80-245-0901-6.
  8. ŠIŠKA, Ladislav. Možnosti měření a řízení efektivnosti a úspěšnosti podniku. Brno: ESF Brno, 2005.
  9. ŠIŠKA, Ladislav a Jiří LANČA. Možnosti výuky controllingu na ESF. In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU Brno, 2005. s. 577-589. ISBN 80-210-3847-0.
  10. ŠIŠKA, Ladislav. Podnikatelské prostředí v ČR. In Ekonomie, právo, management : Vzájemné vztahy v procesu trvale udržitelného rozvoje. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 159-168. ISBN 80-210-3820-9.
  11. ŠIŠKA, Ladislav. Vztahy k věřitelům (bankám). In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU Brno, 2005. s. 279-303. ISBN 80-210-3847-0.

  2004

  1. ŠIŠKA, Ladislav. Controlling ve výuce českých VŠ. In Podniková ekonomika a management. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004. s. 385-394. ISBN 80-210-3414-9.
  2. ŠIŠKA, Ladislav. Controllingová koncepce. In Ekonomika firiem 2004. 1. vyd. Košice: EU Bratislava, PHF Košice, 2004. s. 301-306. ISBN 80-225-1879-4.
  3. GOLEC, Roman a Ladislav ŠIŠKA. Možnosti měření výkonnosti podniku založené na stakeholderském pojetí. In Podniková ekonomika a management. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004. s. 157-161. ISBN 80-210-3414-9.
  4. ŠIŠKA, Ladislav. Organizace controllingu. In MendelNET 2004. Brno: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. s. 61-67. ISBN 80-7302-088-2.
  5. ŠIŠKA, Ladislav. Úloha controllingu v podniku. In Sborník doktorandů katedry podnikového hospodářství. Praha: VŠE Nakladatelství Oeconomica, 2004. s. 191-198. ISBN 80-245-0784-6.
  6. BLAŽEK, Ladislav, Rostislav ČADA, Roman GOLEC, Eva ŠVANDOVÁ a Ladislav ŠIŠKA. VÝVOJOVÉ TENDENCE PODNIKŮ I. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2004. 124 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 2. 2024 13:41