Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. HAVEL, Dalibor. Latinská písemná kultura v Čechách 11. století: pražská kapitula, břevnovský klášter. In LIII. plenární zasedání fellows CMS. 2020.
 2. HAVEL, Dalibor. Opomíjený pramen k okolnostem založení benediktinského kláštera ve Vilémově. Archivní časopis, 2020, roč. 70, č. 1, s. 17-51. ISSN 0004-0398.
 3. HAVEL, Dalibor. Známé – neznámé privilegium Václava II. pro řezenské kupce z roku 1305. In Bronislav Chocholáč, Jiří Malíř, Lukáš Reitinger a Martin Wihoda. Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu. Brno: Matice moravská, 2020. s. 317-336, 20 s. ISBN 978-80-87709-28-3.
 4. 2019

 5. HAVEL, Dalibor. Bretholzův zlomek statutu o lékařích a lékárnících a jeho postavení mezi nejstaršími úředními knihami města Brna. Brno v minulosti a dnes : Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, Archiv města Brna, 2019, roč. 2019, č. 32, s. 11-42. ISSN 0524-689X.
 6. HAVEL, Dalibor. Brněnská diplomatická škola a její žáci. In Tomáš Borovský-Jiří Němec (eds.): Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 124-126, 3 s. ISBN 978-80-210-9258-7.
 7. HAVEL, Dalibor. Dějiny latinského písma v kostce. Přednáška pro veřejnost. 2019.
 8. HAVEL, Dalibor. Dějiny latinského písma v kostce. Přednáška pro veřejnost. 2019.
 9. HAVEL, Dalibor. Die karolingischen Handschriftenfragmente in den böhmisch-mährischen Sammlungen und Beständen. In Sommerschule Klosterneuburg 2019, 2.-6.9.2019, Austria. 2019.
 10. KALHOUS, David a Dalibor HAVEL. Heiligenkreuz 217 und die Anfänge der Schriftkultur in Böhmen um 1000 : die Prager Kirche im Zeitalter Bischofs Thiddag. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, Karolinum, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 159-167. ISSN 0567-8293. doi:10.14712/24647055.2019.9.
 11. HAVEL, Dalibor. Jindřich Šebánek (1900-1977). Český diplomatář jako program. In Tomáš Borovský-Jiří Němec (eds.): Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 67-68, 2 s. ISBN 978-80-210-9258-7.
 12. HAVEL, Dalibor. Medievista a editor českého diplomatáře Jindřich Šebánek (1900-1977). In Jiří Malíř-Libor Jan-Bronislav Chocholáč. Osobnosti moravských dějin 2. Brno: Matice moravská, 2019. s. 469-491, 23 s. Osobnosti moravských dějin 2. ISBN 978-80-87709-25-2.
 13. HAVEL, Dalibor. Miroslav Flodr a skriptorium olomoucké. 2019.
 14. HAVEL, Dalibor. Miroslav Flodr (1929-2015). Brněnské diplomatické škole navzdory. In Tomáš Borovský-Jiří Němec (eds.): Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 69-70, 2 s. ISBN 978-80-210-9258-7.
 15. HAVEL, Dalibor. Počátky vilémovského kláštera v diplomatických a narativních pramenech. In Počátky vilémovského kláštera v diplomatických a narativních pramenech, 16.4.2019, Ostrava. 2019.
 16. HAVEL, Dalibor. Pracoviště Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (český diplomatář). In Tomáš Borovský-Jiří Němec (eds.): Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 127. ISBN 978-80-210-9258-7.
 17. HAVEL, Dalibor a Lukáš FÜHRER. Studia Historica Brunensia 65/1, 2018. Brno: Masaryk University Press, 2019. ISSN 1803-7429. doi:.
 18. 2018

 19. HAVEL, Dalibor. Český diplomatář - k současnému stavu a perspektivám. In Bláhová, Marie; Holá, Mlada; Woitschová, Klára. Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2018. s. 118-129, 12 s. ISBN 978-80-246-3799-0.
 20. HAVEL, Dalibor. Dějiny latinského písma v kostce. Přednáška pro veřejnost. 2018.
 21. HAVEL, Dalibor. Dějiny latinského písma v kostce. Přednáška pro veřejnost. 2018.
 22. KALHOUS, David a Dalibor HAVEL. Heiligenkreuz 217. In 93rd annual meeting of The Medieval Academy of America. 2018.
 23. HAVEL, Dalibor. Kingdom Come deliverance a písemná kultura pozdního středověku. 2018.
 24. HAVEL, Dalibor. Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 536 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 479. ISBN 978-80-210-8918-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8919-2018.
 25. HAVEL, Dalibor. Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 536 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 479. ISBN 978-80-210-8919-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8919-2018.
 26. HAVEL, Dalibor. Schriftliche Kommunikation der böhmischen Länder mit der römischen Kurie am Ende des 13. Jahrhunderts. In Quellen zur Geschichte der "internationalen" Beziehungen zwischen politischen Zentren in Europa und der Mittelmeerwelt (ca. 800-1600). 15. Internationaler Kongress zur Diplomatik. 2018.
 27. 2017

 28. KALHOUS, David a Dalibor HAVEL. Heiligenkreuz 217. In Thiddag: bishop of Prague, Praha, 3. - 4. 10. 2017. 2017.
 29. HAVEL, Dalibor. member. : Comité international de paléographie latine, 2017.
 30. URBANOVÁ, Daniela, Dalibor HAVEL, Kateřina BLAŽKOVÁ, Konrad KNAUBER a Zdeněk ŠÁMAL. Středověký olověný amulet z hradiště Dřevíč (k.ú. Kozojedy, o. Rakovník). Archeologické rozhledy, Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2017, roč. 69, č. 1, s. 121-142. ISSN 0323-1267.
 31. 2016

 32. FÜHRER, Lukáš a Dalibor HAVEL. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Reflections on the Methods of Processing Part VII of the CDB in the Digital Age. Studia historica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 62, č. 2, s. 7-17. ISSN 1803-7429.
 33. KRAFL, Pavel, Jana ZACHOVÁ, Richard PSÍK, Petr ELBEL, Stanislav BÁRTA, Anders Leegaard KNUDSEN, Thomas HANSEN, Thomas BRUGGMANN, Dalibor HAVEL, Lukáš FÜHRER, Myron KAPRAL, Pavel HRUBOŇ, Jan HANOUSEK, Tomáš ČERNUŠÁK, Karel MARÁZ, Tomáš STERNECK a Jana VOJTÍŠKOVÁ. Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry; tendence; proměny. Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. 240 s. Práce Historického ústavu AV ČR, řada C – Miscellanea, sv. 24. ISBN 978-80-7286-249-8.
 34. KALHOUS, David, Tomáš KLIMEK, Pavel BOLINA, Markéta MARKOVÁ, Eva SEMOTANOVÁ, Robert ŠIMŮNEK, Petr SOMMER, František ZÁRUBA, Karin PÁTROVÁ, Eva DOLEŽALOVÁ, Kateřina CHARVÁTOVÁ, Jaroslav BOUBÍN, Petr CHARVÁT, Jan ZELENKA, Jakub RAZIM, Naďa FIEDLEROVÁ, Jiří KUTHAN, Dalibor HAVEL, Karel MARÁZ, Ivan HLAVÁČEK, Hana PÁTKOVÁ, Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Lenka BLECHOVÁ a Jan TOMÁŠEK. Historiografické a historické problémy středověku. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. 240 s. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. = Opera Instituti Historici Pragae. ISBN 978-80-7286-297-9.
 35. HAVEL, Dalibor. Innovationen in den böhmischen Urkunden des späten 13. Jahrhunderts. In The 2nd Brno Workshop on Diplomatic Studies. 2016.
 36. HAVEL, Dalibor. K vývoji ediční techniky Českého diplomatáře. In Pavel Otmar Krafl a kol.. Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry, tendence, proměny. první. Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. s. 118-125, 8 s. In: Práce Historického ústavu AV ČR, řada C – Miscellanea, sv. 24. ISBN 978-80-7286-249-8.
 37. HAVEL, Dalibor. Kapelanát ve službách vládce. In Církev ve dvorské společnosti, Praha, 24.-25. listopadu 2016. 2016.
 38. 2015

 39. HAVEL, Dalibor. Dana Dvořáčková-Malá, Královský dvůr Václava II. České Budějovice: Veduta 2011. Praha: Český časopis historický, roč. 113, č. 2, 2015, 2015. 3 s. ISSN 0862-6111.
 40. HAVEL, Dalibor. Diplomatická poznámka k počátku vlády Václava II. v českých zemích. In Führer, Lukáš; Musilová, Ivana; Voborný, Josef; Červená, Radana. Datum per manus. Vydání první. Brno: Statutární město Brno-Archiv města Brna, 2015. s. 45-66, 22 s. ISBN 978-80-86736-45-7.
 41. HAVEL, Dalibor. K provenienci nejstaršího rukopisného zlomku knihovny Ústavu pomocných věd historických a archivnictví FF MU. Studia historica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 62, č. 1, s. 61-71. ISSN 1803-7429.
 42. HAVEL, Dalibor. Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica. Program VISK 6. : Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica. Program VISK 6, 2015 - 2017.
 43. HAVEL, Dalibor. Právní tematika v nejstarších rukopisech a zlomcích v českých zemích. In Prameny církevního práva a jejich ediční zpřístupnění, Praha, 15. dubna 2015. 2015.
 44. HAVEL, Dalibor. První břevnovské skriptorium. In XXXVII. brněnský medievistický pátek, Brno, 23. října 2015. 2015.
 45. HAVEL, Dalibor, Petra MUTLOVÁ a Dana STEHLÍKOVÁ. Studia historica Brunensia. Ad honorem. Sborník k poctě Heleny Krmíčkové. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 547 s. ISSN 1803-7429.
 46. HAVEL, Dalibor. Vzpomínka na profesora Miroslava Flodra (18. 9. 1929-31. 8. 2015). 2015. Universitas. Revue Masarykovy univerzity, roč. 48, 2015, čís. 4, str. 40-42. ISSN 1211-3387.
 47. 2014

 48. PAVELKOVÁ, Jindra, Eva RICHTROVÁ, Lucie HEILANDOVÁ, Martina SMOLOVÁ, Zuzana MACUROVÁ, Dalibor HAVEL, Lumír ŠKVAŘIL a Pavel ŽŮREK. An vědy a umění miloval. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Moravská zemská knihovna v Brně, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-6799-8.
 49. PAVELKOVÁ, Jindra, Eva RICHTROVÁ, Martina SMOLOVÁ, Lucie HEILANDOVÁ, Zuzana MACUROVÁ, Dalibor HAVEL, Lumír ŠKVAŘIL a Pavel ŽŮREK. An vědy a umění miloval. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. 2014.
 50. HAVEL, Dalibor a Lukáš FÜHRER. Český diplomatář - současný stav a perspektivy; úvahy o moderní, digitální podobě vědeckého aparátu CDB. In Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví. 2014.
 51. HAVEL, Dalibor. K počátkům písemné kultury rajhradského kláštera. In J. Pavelková a kol., Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. Brno: Masarykova univerzita : Moravská zemská knihovna v Brně, 2014. s. 30-59, 29 s. J. Pavelková a kol., Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. ISBN 978-80-210-6705-9.
 52. HAVEL, Dalibor. Kariéra v kanceláři. In D. Dvořáčková-Malá - J. Zelenka a kol., Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Historický ústav AV ČR, 2014. s. 200-212, 13 s. ISBN 978-80-7422-276-4.
 53. PAVELKOVÁ, Jindra, Martina SMOLOVÁ, Dalibor HAVEL, Lucie HEILANDOVÁ, Zuzana MACUROVÁ, Eva RICHTROVÁ a Pavel ŽŮREK. Liebhaber und Mäzene von Wissenschaften und Kunst im Mönchsgewand. 1. Aufl. Brno: Masarykova univerzita; Moravská zemská knihovná v Brně, 2014. 250 s. ISBN 978-80-210-6706-6.
 54. PAVELKOVÁ, Jindra, Dalibor HAVEL, Lucie HEILANDOVÁ, Eva RICHTROVÁ, Zuzana MACUROVÁ, Pavel ŽŮREK a Martina SMOLOVÁ. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Moravská zemská knihovna v Brně, 2014. 211 s. ISBN 978-80-210-6705-9.
 55. HAVEL, Dalibor. Nejstarší rajhradská paměť v diplomatických pramenech. In An vědy a umění miloval... : Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. Brno: Masarykova univerzita . Moravská zemská knihovna v Brně, 2014. s. 14-16, 93-94, 151-152, 7 s. An vědy a umění miloval... Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. ISBN 978-80-210-6799-8.
 56. HAVEL, Dalibor a Helena KRMÍČKOVÁ. Paleografická čítanka : literární texty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 121 s. ISBN 978-80-210-7081-3.
 57. HAVEL, Dalibor a Helena KRMÍČKOVÁ. Paleografická čítanka : literární texty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 121 s. ISBN 978-80-210-7081-3.
 58. HAVEL, Dalibor. Počátky rajhradské knihovny a skriptoria. In An vědy a umění miloval... : Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. Brno: Masarykova univerzita : Moravská zemská knihovna v Brně, 2014. s. 26-30, 101-102, 158-159, 9 s. An vědy a umění miloval... Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. ISBN 978-80-210-6799-8.
 59. HAVEL, Dalibor. Počátky rajhradského kláštera v písemných pramenech. In An vědy a umění miloval... Přednáškový cyklus výstavy. 2014.
 60. BLÁHOVÁ, Marie, Klára BENEŠOVSKÁ, Lenka BLECHOVÁ, Lenka BOBKOVÁ, Milena BRAVERMANOVÁ, Eva DOLEŽALOVÁ, Ivan DUBEC, Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Jana MATĚJKOVÁ, Jan FROLÍK, Dalibor HAVEL, Hana HLAVÁČKOVÁ, Petr CHOTĚBOŘ, Anna KOŠÁTKOVÁ, Pavlína MAŠKOVÁ, Karel MARÁZ, Martin NODL, Lenka PANUŠKOVÁ, Eva SEMOTANOVÁ, Kateřina SLÁDKOVÁ (TELNAROVÁ), Sylvie STANOVSKÁ, Robert ŠIMŮNEK, Petra RAJTEROVÁ, Jakub RAZIM, Milada ŘÍHOVÁ, Zuzana VŠETEČKOVÁ, Jan ZELENKA, Zdeněk ŽALUD a Josef ŽEMLIČKA. Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Historický ústav, 2014. 626 s. ISBN 978-80-7422-276-4.
 61. HAVEL, Dalibor. Zu den Anfängen der Schriftkultur des Klosters Raigern. In Pavelková, Jindra und Koll.. Liebhaber und Mäzene von Wissenschaften und Kunst im Mönchsgewand. Brno: Masarykova univerzita : Moravská zemská knihovna v Brně, 2014. s. 40-77, 37 s. J. Pavelková und Koll., Liebhaber und Mäzene von Wissenschaften und Kunst im Mönchsgewand. ISBN 978-80-210-6706-6.
 62. 2013

 63. MARÁZ, Karel, Dalibor HAVEL, Lukáš FÜHRER, Martina SMOLOVÁ, Jana NECHUTOVÁ a Jan KALIVODA. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tomi VII fasciculus sextus inde ab a. MCCLXXXIII usque ad a. MCCCVI sigilla continens. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země. kultura, 2013. 92 s. CDB VII/6. ISBN 978-80-86488-86-8.
 64. HAVEL, Dalibor. Glosy a jejich role při odhalování vrstvy břevnovského skriptoria. Studia historica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 60, 1-2, s. 25-39. ISSN 1803-7429.
 65. HAVEL, Dalibor. řádný člen. : Komise pro soupis a studium rukopisů při Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, 2013.
 66. HAVEL, Dalibor. Vývoj ediční techniky Českého diplomatáře. In Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy v České republice na úsvitu 21. století: Směry-tendence-proměny. 2013.
 67. 2012

 68. HAVEL, Dalibor. member. : Commission internationale de diplomatique, 2012.
 69. 2011

 70. HAVEL, Dalibor. Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae. Tomi VII fasciculus quintus inde ab a. MCCLXXXIII usque ad a. MCCCVI. Scribarum manus continens. Havel, D. (ed.). Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy : prameny, země, kultura, 2011. 128 s. CDB VII/5. ISBN 978-80-86488-85-1.
 71. HAVEL, Dalibor. Jiří Pražák. Výbor kodikologických a paleografických rozprav a studií. Praha 2006. Archivní časopis, Praha: MV ČR, 2011, roč. 61, 2011, č. 4, s. 444-446. ISSN 0004-0398.
 72. MARÁZ, Karel a Dalibor HAVEL. K edici Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, její minulosti a současnosti. In Pavel Krafl. Almanach medevisty - editora. 1. vyd. Praha: HÚ AVČR, 2011. s. 19 -29, 11 s. ISBN 978-80-7286-189-7.
 73. HAVEL, Dalibor. Katalog listin a listů k VII. dílu Českého diplomatáře I. (Zpracování diplomatického materiálu pro období květen 1283 - květen 1297). Havel, D. (ed.). Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy : prameny, země, kultura, 2011. 434 s. CDB VII/1-VII/2. ISBN 978-80-86488-87-5.
 74. HAVEL, Dalibor. Miroslav Flodr osmdesátníkem. In Pavel Krafl. Almanach medievisty-editora. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2011. s. 106-107, 2 s. ISBN 978-80-7286-189-7.
 75. 2010

 76. HAVEL, Dalibor. Autograf Petra z Aspeltu. In Klára Benešovská. Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310. Praha: Gallery, 2010. s. 394-395, 2 s. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310. ISBN 978-80-86990-55-2.
 77. HAVEL, Dalibor. Katalog der frühmittelalterlichen lateinischen Handschriftenfragmente in Böhmen und Mähren. In Medieval Autograph Manuscripts. XVIIe Colloque du Comité international de paléographie latine. 2010.
 78. HAVEL, Dalibor. řádný člen. : Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy při HÚ AV ČR, 2010.
 79. HAVEL, Dalibor. Zu den ältesten Handschriftenfragmenten aus böhmischen und mährischen Sammlungen. In Christian Gastgeber–Christine Glassner–Kornelia Holzner-Tobisch–Renate Spreitzer (hrsg.): Fragmente. Der Umgang mit lückenhafter Quellenüberlieferung in der Mittelalterforschung. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010. 10 s. ISBN 978-3-7001-6890-4.
 80. 2009

 81. HAVEL, Dalibor. Handschriftenfragmente aus dem frühmittelalterlichen Mähren. In Fragmente. Der Umgang mit lückenhafter Quellenüberlieferung in der Mittelalterforschung. 2009.
 82. HAVEL, Dalibor. K benediktinskému skriptoriu v Klášterním Hradisku u Olomouce ve 12. století. Metodická sonda. In Campana Codex Civitas. Miroslao Flodr octogenario. Brno: Archiv města Brna, 2009. s. 136-176, 40 s. ISBN 978-80-86736-14-3.
 83. HAVEL, Dalibor. Katalogové č. 45-48; 50-52; 54; 55; 60; 64-72. In Jindřich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009. s. 97-147, 50 s. Jindřich Zdík (1126-1150). ISBN 978-80-87149-31-7.
 84. HAVEL, Dalibor a Pavol ČERNÝ. Katalogové č. 49; 53; 56-59; 61-63. In Jindřich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009. s. 97-147, 51 s. ISBN 978-80-87149-31-7.
 85. HAVEL, Dalibor. Rukopisy a listiny z doby episkopátu Jindřicha Zdíka. In Jindřich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009. s. 78-87, 10 s. Jindřich Zdík (1126-1150). ISBN 978-80-87149-31-7.
 86. HAVEL, Dalibor. Učitel očima žáka. In Campana Codex Civitas. Miroslao Flodr octogenario. Brno: Archiv města Brna, 2009. s. 12-21, 10 s. ISBN 978-80-86736-14-3.
 87. 2008

 88. HAVEL, Dalibor. Die Rolle von Nachahmungen in der Entwicklung der böhmischen Urkundenschrift. In Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe IV, Band 5. Wien: Verlag der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften, 2008. s. 269-277, 9 s. ISBN 978-3-7001-3824-2.
 89. HAVEL, Dalibor. Jindřich Šebánek. In Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Brno: Archiv města Brna, 2008. 34 s. Brno v minolosti a dnes; Supplementum č. 6. ISBN 978-80-86736-09-9.
 90. HAVEL, Dalibor. Listinné písmo v českých zemích na přelomu 13. a 14. století. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 293 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, č. 377. ISBN 978-80-210-4750-1.
 91. 2006

 92. HAVEL, Dalibor. Nález zlomku Řehole sv. Benedikta z 11. století v pražském Klementinu. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno: FF MU; Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země kultura; Matice moravská, 2006. s. 345-355, 11 s. ISBN 978-80-86488-35-6.
 93. HAVEL, Dalibor. Orsini, Pasquale. Manoscritti in maiuscola biblica. Materiali per un aggiornamento. Cassino 2005. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N 11, Řada klasická, Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, s. 138-139. ISSN 1211-6335.
 94. 2004

 95. HAVEL, Dalibor. interní člen. : Oborová komise oboru pomocné vědy historické na FF MU, 2004.
 96. HAVEL, Dalibor. J. V. Zlobický an J. V. Monse, 23. 1. 1781. In J. Vintr - J. Pleskalová (eds.): Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J. V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence. Praha: Academia, 2004. s. 378-380, 3 s. ISBN 80-200-1183-8.
 97. 2003

 98. HAVEL, Dalibor. Brněnské zlomky Jeronýmova výkladu na Izajášovo proroctví. In Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Brno: Matice moravská, 2003. s. 67-85, 18 s. ISBN 80-86488-13-6.
 99. HAVEL, Dalibor. Entwicklungs- und Nomenklaturaspekte böhmischer Urkundenschrift um die Wende des 13. und 14. Jhs. In The History of written Culture in the "Carpatho-Danubian" Region I. Bratislava-Praha, 2003. s. 168-179, 11 s. ISBN 80-89027-1.
 100. HAVEL, Dalibor. Frühmittelalterliche Handschriftenfragmente und ihre Studium in den böhmischen Ländern. In Latin Paleography Network II. 2003.
 101. HAVEL, Dalibor. Paleografický příspěvek k tzv. svatováclavskému archivu na konci 13. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova unverzita, 2003, C 50, 2003, s. 75-87. ISSN 0231-7710.
 102. 2002

 103. HAVEL, Dalibor. Nomenklatur böhmischer Urkundenschrift im 13. Jh. In Latin Paleography Network I. 2002.
 104. 2001

 105. HAVEL, Dalibor. Listinné písmo v kanceláři Václava II. (1283-1305) a Václava III. (1305-1306) II. Typologie písma. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2001, C 48, 2001, s. 37-65. ISSN 0231-7710.
 106. 2000

 107. HAVEL, Dalibor. Listinné písmo v kanceláři Václava II. (1283-1305) I. Přehled písařských individualit. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2000, C 47, 2000, s. 71-131. ISSN 0231-7664.
 108. 1999

 109. HAVEL, Dalibor. Životní jubileum Miroslava Flodra. Archivní časopis, Praha: MV ČR, 1999, roč. 4/49, s. 276-276. ISSN 0004-0393.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2020 16:48