Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. VOMÁČKA, Vojtěch, Jaroslav KNOTEK, Michaela KONEČNÁ, Jakub HANÁK, Filip DIENSTBIER a Ivana PRŮCHOVÁ. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2017. 676 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-675-3.
 2. 2008

 3. KNOTEK, Jaroslav. Dohody podle § 68 a § 69 zákona o ochraně přírody. 2008.
 4. KNOTEK, Jaroslav. Natura 2000 a nový (evropský) pohled na ochranu přírody. Bratislava, 2008.
 5. 2007

 6. KNOTEK, Jaroslav. K formě úkonů dotčených orgánů v řízení o pozemkových úpravách. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, XV, II, s. 14-19. ISSN 1210-9126.
 7. ŠERÝ, Omar, Vratislav ŘEHÁK a Jaroslav KNOTEK. Nové možnosti rychlé diagnostiky HIV. In Komunitní spolupráce v oblasti drogové problematiky. první vydání. Brno: Centrum I.E.S. - Institut expertních služeb, 2007. s. 13. ISBN 978-80-239-9567-1.
 8. KNOTEK, Jaroslav. Ochrana přírody v projektech pozemkových úprav. Praha: ČSKI, 2007. 9 s. ISBN 978-80-01-03772-0.
 9. KNOTEK, Jaroslav. Pozemkové úpravy a ochrana přírody a krajiny. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR - Ústřední pozemkový úřad a Českomoravská komora pozemkových úprav, 2007. 6 s.
 10. KNOTEK, Jaroslav. Pozemkové úpravy a ochrana přírody a krajiny v legislativních souvislostech. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2007, XL, 4 - 5, s. 217 - 233. ISSN 0139-6005.
 11. KNOTEK, Jaroslav. Recenze - Stejskal V. : Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, XV, II, s. 20 - 21. ISSN 1210-9126.
 12. 2006

 13. KNOTEK, Jaroslav. Historie (nejen právní) vyhlášení a ochrany jednoho (zvláště) chráněného území. České právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro životní prostředí, 2006, VI, č. 2, s. 50 - 66. ISSN 1213-5542.
 14. KNOTEK, Jaroslav. K vybraným otázkám u ptačích oblastí. České právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro životní prostředí, 2006, VI, č. 1, s. 28 - 36. ISSN 1213-5542.
 15. KNOTEK, Jaroslav. Metodika - Postup pozemkových úřadů a orgánů ochrany přírody v řízení o pozemkových úpravách. 2006.
 16. KNOTEK, Jaroslav. Natura 2000 a komplexní pozemkové úpravy. In Krajinné plánování a ekologie krajiny. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, 2006. s. 58 - 63, 5 s. ISBN 80-86386-82-1.
 17. KNOTEK, Jaroslav. Postup při odstraňování dřevin rostoucích mimo les v památkově chráněných nemovitostech. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2006, XXXIX, č. 1, s. 1 - 14. ISSN 0139-6005.
 18. KNOTEK, Jaroslav. Právní ochrana lesů vyplývající z jejich zařazení do soustavy Natura 2000. In Právní úprava ochrany lesa. Procesní právo ochrany žitovního prostředí. Sborník z mezinárodní konference. 2006. ISBN 80-85889-71-4.
 19. KNOTEK, Jaroslav. Recenze na publikaci Prchalová, J. : Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000. České právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro životní prostředí, 2006, VI, č. 1, s. 110 - 112. ISSN 1213-5542.
 20. KNOTEK, Jaroslav. Recenze na publikaci Stejskal V., Vermouzek Z. : Ptáci & zákon aneb Právní příručka nejen pro ornitology. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, XIV, III, s. 329 - 329. ISSN 1210-9126.
 21. KNOTEK, Jaroslav. Územní systém ekologické stability a soustava Natura 2000. In ÚSES - zelená páteř krajiny. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2006. s. 48 - 51. ISBN 80-86064-94-8.
 22. KNOTEK, Jaroslav. Zajištění právní ochrany soustavy Natura 2000 na území vojenských újezdů. In Ochrana přírody a krajiny ve vojenských újezdech. 2006.
 23. KNOTEK, Jaroslav. "Zlaté rybičky" aneb jde platit náhradu škody za res nullius? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, XIV, III, s. 293 - 296. ISSN 1210-9126.
 24. 2005

 25. KNOTEK, Jaroslav. K využití smluvní ochrany u některých zvláště chráněných částí přírody. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2005, roč. 13, č. 24, s. 906 - 911. ISSN 1210-6410.
 26. KNOTEK, Jaroslav. Kácení dřevin podle § 59 odst. 1 písm. j) vodního zákona. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2005, XXXVIII, č. 2, s. 110 - 117. ISSN 0139-6005.
 27. KNOTEK, Jaroslav. Kompetence ve vyhlašování památných stromů po novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2005, XIII, č. 1, s. 74 - 76. ISSN 1210-9126.
 28. KNOTEK, Jaroslav. Omezení pro vlastníky vyplývající z ochrany zvláště chráněných území. Věcné břemeno či samostatný právní institut? České právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro životní prostředí, 2005, V, č. 1, s. 81 - 90. ISSN 1213-5542.
 29. KNOTEK, Jaroslav. Právní možnosti ochrany říční krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny. In Říční krajina 3. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 163 - 172. ISBN 80-244-1162-8.
 30. KNOTEK, Jaroslav. Spoluvlastníci pozemku jako účastníci řízení o vydání povolení ke kácení dřevin. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2005, XIII, IV, s. 377 - 381. ISSN 1210-9126.
 31. KNOTEK, Jaroslav. Změny v právním režimu ochrany NPR Mohelenská hadcová step. In Aktuální otázky ochrany a výzkumu NPR Mohelenská hadcová step - II. Brno: MZLU v Brně, 2005. s. 14 - 15. ISBN 80-7157-881-9.
 32. 2004

 33. KNOTEK, Jaroslav. Rozbor právního režimu stráže přírody. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2004, XII, II, s. 127 - 129. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 5. 2023 21:18