Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. RUBAN, Radek. § 119 [Povinnost právnické osoby vést spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech]. In Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 1-302 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2022. s. 428-431. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 2. RUBAN, Radek. § 127 [Jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem]. In Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 1-302 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2022. s. 475-496. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 3. RUBAN, Radek. § 174 - § 184 [Přeměna právnické osoby]. In Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2022. s. 683-700. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 4. RUBAN, Radek. § 258 - § 261, § 620 II3 [Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku - Vědomost právnické osoby]. In Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 1-302 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2022. s. 949-982, 2019-20, 36 s. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 5. DOBROVOLNÁ, Eva a Radek RUBAN. § 3024 [Zahraniční fyzická a právnická osoba]. In Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2022. s. 2182-2184. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 6. RUBAN, Radek a Gabriela BREJCHOVÁ. § 486 - § 488 [Opatrovnictví právnické osoby]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2022. s. 1466-1490. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 7. RUBAN, Radek. § 620 II 3 [Vědomost právnické osoby]. In Lavický, P. a kol. Občanský zákoník: komentář. I. Obecná část (§ 303-654). 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2022. s. 2019-2020. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-852-8.
 8. RUBAN, Radek. Derivativní žaloby. In Výkladové otázky obchodních korporací, Justiční akademie, Kroměříž. 2022.
 9. RICHTER, Tomáš, Josef KOTÁSEK a Radek RUBAN. Diskusní setkání k preventivní restrukturalizaci. 2022.
 10. RUBAN, Radek. Družstva. In Pokorná, J., Lasák, J., Kotásek, J. a kol. Obchodní společnosti a družstva. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2022. s. 393-408. ISBN 978-80-7400-867-2.
 11. RUBAN, Radek a Zdeněk HOUDEK. Následky jednání zástupce, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného. In Kotásek, J., Špačková, M. Pocta prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 343-373. Spisy Právnické fakulty, Masarykovy univerzity, edice Scientia 726. ISBN 978-80-280-0093-6.
 12. RUBAN, Radek. Nejvyšší soud České republiky: Počátek roční prekluzivní lhůty pro uplatnění práva domáhat se přezkumu zprávy o vztazích. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2022, roč. 14, č. 2, s. 134-138. ISSN 1803-6554.
 13. RUBAN, Radek. Nejvyšší soud České republiky: Procesní opatrovnictví v řízení o vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2022, roč. 14, č. 2, s. 129-133. ISSN 1803-6554.
 14. POKORNÁ, Jarmila, Jan LASÁK, Josef KOTÁSEK, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN, Eva TOMÁŠKOVÁ, Alena POKORNÁ, Jaromír KOŽIAK, Zdeněk HOUDEK a Martin FLOREŠ. Obchodní společnosti a družstva. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2022. 484 s. Academia Iuris. ISBN 978-80-7400-867-2.
 15. RUBAN, Radek. Pozitivní „určovací“ návrh na vyslovení platnosti rozhodnutí valné hromady nebo členské. In Korporačné spory. 2022.
 16. RUBAN, Radek. Společnost s ručením omezeným bez společníků. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2022, roč. 14, č. 1, s. 1-13. ISSN 1803-6554.
 17. RUBAN, Radek. Výkon společnických práv na řízení obchodní korporace. In Pokorná, J., Lasák, J., Kotásek, J. a kol. Obchodní společnosti a družstva. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2022. s. 87-106. ISBN 978-80-7400-867-2.
 18. 2021

 19. RUBAN, Radek a David ČEP. Předběžná právnická osoba a její odpovědnost – vstupní úvahy. In Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR: pohledy zpět i vpřed. 2021.
 20. RUBAN, Radek. Předseda redakční rady. Iurium Scriptum, 2021. ISSN 2570-5679.
 21. RUBAN, Radek. Společnost s ručením omezeným bez společníků. In Ronovská, Kateřina, Havel, Bohumil, Lavický, Petr a kol. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám: Základní otázky života, práva a vůbec...! 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 441-472. Spisy Právnické fakulty, Masarykovy univerzity, edice Scientia 711. ISBN 978-80-210-9937-1.
 22. 2020

 23. RUBAN, Radek. Cofola 2020, sekce: Zánik účasti společníka za trvání obchodní korporace. 2020.
 24. RUBAN, Radek. Interní člen redakční rady. Iurium Scriptum, 2020 - 2021. ISSN 2570-5679.
 25. RUBAN, Radek. Nejvyšší soud České republiky: Rozhodnutí o ručení člena statutárního orgánu poté, kdy byl zrušen konkurs na majetek dlužníka (právnické osoby) podle § 308 odst. 1 písm. d) IZ. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2020, roč. 28, č. 21, s. 754-757. ISSN 1210-6410.
 26. RUBAN, Radek. Nejvyšší soud České republiky: Rozsah ručení společníků společnosti s ručením omezeným za dluhy společnosti. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2020, roč. 12, č. 4, s. 291-294. ISSN 1803-6554.
 27. RUBAN, Radek. „Zpětná vazba“ v Praktiku práva obchodních korporací. In Open space konference o e-learningu IS MU - „Hodnocení“. 2020.
 28. 2019

 29. KOŽIAK, Jaromír, Radek RUBAN a Michal JANOVEC. Cofola 2019: Část V. − „Osobní společnosti“. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 173 s. ISBN 978-80-210-9392-8.
 30. KOŽIAK, Jaromír a Radek RUBAN. Cofola 2019, sekce: Osobní společnosti. 2019.
 31. RUBAN, Radek. Derivativní žaloby v osobních společnostech. In Cofola 2019 - „Osobní společnosti“. 2019.
 32. RUBAN, Radek a Filip CILEČEK. Kdo může být pasivně legitimován ve sporech z derivativních žalob o náhradu újmy? In Eichlerová, K. a kol. Rekodifikace obchodního práva – pět let poté. Svazek I. Pocta Stanislavě Černé. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 15-27. ISBN 978-80-7598-426-5.
 33. RUBAN, Radek. Nejvyšší soud České republiky: K okamžiku vzniku členství v (bytovém) družstvu. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2019, roč. 11, č. 4, s. 95-98. ISSN 1803-6554.
 34. RUBAN, Radek. O standardu péče společníků uplatňujících derivativní žaloby. In Rekodifikace obchodního práva – pět let poté. 2019.
 35. RUBAN, Radek. Saria, G.: Der gerichtliche Vergleich im österreichischen und tschechischen Recht. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2019, roč. 27, č. 9, s. 334-335. ISSN 1210-6410.
 36. 2018

 37. RUBAN, Radek. § 110-116 [Přechodná a závěrečná ustanovení]. In Kožiak, J. a kol. Notářský řád: praktický komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018. s. 533-542. Praktické komentáře. ISBN 978-80-7598-283-4.
 38. RUBAN, Radek. § 76 [Protesty směnek a jiných listin]. In Kožiak, J. a kol. Notářský řád: praktický komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018. s. 318-331. Praktické komentáře. ISBN 978-80-7598-283-4.
 39. KOŽIAK, Jaromír, Radek RUBAN, Zdeněk HOUDEK a Michal JANOVEC. Cofola 2018: Část III. − „Valná hromada akciové společnosti“. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 259 s. ISBN 978-80-210-9013-2.
 40. KOŽIAK, Jaromír a Radek RUBAN. Cofola 2018, sekce: Valná hromada akciové společnosti. 2018.
 41. RUBAN, Radek, Jaromír KOŽIAK a Zdeněk HOUDEK. Cvičebnice korporátního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 205 s. Učebnice č. 541. ISBN 978-80-210-9004-0.
 42. RUBAN, Radek. Družstva jako platforma pro rodinné podnikání. In Medzinárodné sympózium: Právo, obchod, ekonomika. 2018.
 43. RUBAN, Radek. Hurychová, K., Trubač, O., Vrajík, M.: Odměňování exekutivy akciových společností. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer, 2018, roč. 6, č. 5, s. 31-32. ISSN 2533-4239.
 44. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 360 s. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 45. CILEČEK, Filip a Radek RUBAN. Nejvyšší soud České republiky: „Vázanost“ civilního soudu trestním výrokem o adhezním nároku. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2018, roč. 26, č. 9, s. 334-337. ISSN 1210-6410.
 46. KOŽIAK, Jaromír, Radek RUBAN a David VLÁČIL. Notářský řád. Praktický komentář. 2018. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 568 s. Praktické komentáře. ISBN 978-80-7598-283-4.
 47. RUBAN, Radek. Výkon hlasovacích práv územních samosprávných celků na valných hromadách. In Obchodné spoločnosti (podniky) s účasťou štátu (SOE – State Owned Enterprises), Ústav státu a práva Akademie věd ČR, Smolenice. 2018.
 48. RUBAN, Radek. Vzájemný vztah návrhů na vyslovení neplatnosti a návrhů na určení nicotnosti usnesení valné hromady. In Obchodní právo v judikatuře nejen českých soudů. 2018.
 49. 2017

 50. RUBAN, Radek a Jaromír KOŽIAK. Cofola 2017, sekce: Smlouva o výkonu funkce. 2017.
 51. RUBAN, Radek. Cofola 2017, sekce: Teorie odrazu. 2017.
 52. RUBAN, Radek. Následky vad usnesení nejvyšších orgánů kapitálových společností či družstev. In Národní konference 2017: Právo obchodních korporací, ELSA, Brno. 2017.
 53. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 360 s. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 54. CILEČEK, Filip a Radek RUBAN. Nejvyšší soud České republiky: K některým kritériím posuzování standardu péče řádného hospodáře. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2017, roč. 9, č. 4, s. 113-115. ISSN 1803-6554.
 55. CILEČEK, Filip a Radek RUBAN. Nejvyšší soud České republiky: K nepřípustnosti vedlejšího účastenství v nesporném řízení. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2017, roč. 25, 15-16, s. 568-570. ISSN 1210-6410.
 56. CILEČEK, Filip a Radek RUBAN. Nejvyšší soud České republiky: Účinky opětovného uplatnění návrhu na vyslovení neplatnosti (části) usnesení členské schůze. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2017, roč. 9, č. 2, s. 50-53. ISSN 1803-6554.
 57. RUBAN, Radek. O konstitutivní povaze návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení nejvyšších orgánů kapitálových společností a družstev. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2017, roč. 9, 11-12, s. 305-313. ISSN 1803-6554.
 58. RUBAN, Radek a Filip CILEČEK. Oberstes Gericht der Tschechischen Republik: Wirkungen der wiederholten Anfechtung eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. Wirtschaft und Recht in Osteuropa: Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas. München: C. H. Beck, 2017, roč. 26, č. 12, s. 374-378. ISSN 0941-6293.
 59. HRŮŠA, Lukáš a Radek RUBAN. Sankční ručení a odpovědnost za škodu při nesplnění povinnosti podat dlužnický insolvenční návrh. In Zajištění a posílení právního postavení v právu obchodních korporací a tuzemských a mezinárodních podnikatelských vztazích (od pravidel distribuce vlastních zdrojů společnosti, přes roli dozorčí rady až po bankovní záruky). 2017.
 60. KOŽIAK, Jaromír a Radek RUBAN. Smlouva o výkonu funkce jako standardizovaný „smluvní typ“. In Cofola 2017 − „Smlouva o výkonu funkce“. 2017.
 61. RUBAN, Radek. Úvodní slovo. In Cofola 2017 − „Teorie odrazu“. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 1007-1009. ISBN 978-80-210-8928-0.
 62. 2016

 63. RUBAN, Radek. Co vše může být samostatně převoditelným právem? In Medzinárodné sympózium: Právo-obchod-ekonomika. 2016.
 64. RUBAN, Radek. Cofola 2016, sekce: Vliv a zájmy v korporaci. 2016.
 65. KOŽIAK, Jaromír a Radek RUBAN. Dispozice s vypořádacím podílem v obchodní korporaci. In Dny práva 2015 − „Zákonná regulace v. smluvní úprava“. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 111-123. ISBN 978-80-210-8192-5.
 66. CILEČEK, Filip a Radek RUBAN. Nejvyšší soud České republiky: Ediční povinnost účastníka řízení nezatíženého důkazním břemenem. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2016, roč. 8, č. 6, s. 166-168. ISSN 1803-6554.
 67. CILEČEK, Filip a Radek RUBAN. Nejvyšší soud České republiky: Obnovení účasti společníka společnosti s ručením omezeným po zániku účinků exekučního příkazu postihujícího jeho podíl. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2016, roč. 8, č. 2, s. 55-57. ISSN 1803-6554.
 68. RONOVSKÁ, Kateřina, Radek RUBAN, Sebastian MOCK a Corrado MALBERTI. One Share One Vote - Shareholder Democracy and Its Limits (S. Mock), The Recent Evolution of the One-tier and the Two-tier Board Structures in the European Context (C. Malberti). 2016.
 69. RUBAN, Radek. Osvobození od soudních poplatků u derivativních žalob. In Cofola 2016 − „Vliv a zájmy v korporaci“. 2016.
 70. RUBAN, Radek. Placení soudních poplatků u derivativních žalob. In Odpovědnostní vztahy v právu obchodních korporací (od porušení péče řádného hospodáře, přes vztahy v podnikatelských seskupeních až po vkladovou povinnost společníka). 2016.
 71. RUBAN, Radek. Právní povaha derivativních žalob. In Setkání vyučujících obchodního práva v České a Slovenské republice. 2016.
 72. RUBAN, Radek. Zakladatelská právní jednání a jejich výklad - panelová diskuse. 2016.
 73. 2015

 74. RUBAN, Radek. Actio pro socio in der tschechischen Rechtsprechung. Wirtschaft und Recht in Osteuropa: Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas. München: C. H. Beck, 2015, roč. 24, č. 3, s. 77-81. ISSN 0941-6293.
 75. RUBAN, Radek. Cofola 2015, podsekce: Vybrané otázky obchodního práva. 2015.
 76. RUBAN, Radek a Mona LADLER. Compliance and Management Liability. 2015.
 77. RUBAN, Radek. Derivative Suit in Czech Corporate Law. In CLTA Annual Conference 2015 − „Corporate Law: local and global dimensions“. Melbourne, 2015.
 78. RUBAN, Radek. Důkazní břemeno ve sporech proti členům orgánů obchodních korporací (vstupní úvahy). In Cofola 2015 − „Vybrané otázky obchodního práva“. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 414-428. ISBN 978-80-210-7976-2.
 79. RUBAN, Radek. K přípustnosti derivativních žalob u spolků. In Právnické osoby na prahu nové doby. 2015.
 80. RUBAN, Radek. Kompenzace informačního deficitu ve sporech proti členům orgánů obchodních korporací. In Zákon o obchodních korporacích: (stále) nové výzvy. 2015.
 81. CILEČEK, Filip a Radek RUBAN. Nejvyšší soud České republiky: Domněnka jednání ve shodě členů statutárního orgánu ve vztahu k právnické osobě, jejíhož statutárního orgánu jsou členy. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2015, roč. 7, č. 2, s. 59-60. ISSN 1803-6554.
 82. CILEČEK, Filip a Radek RUBAN. Nejvyšší soud České republiky: Jednání před založením obchodní korporace. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2015, roč. 7, č. 11-12, s. 319-322. ISSN 1803-6554.
 83. CILEČEK, Filip a Radek RUBAN. Nejvyšší soud České republiky: Obnovení účasti člena družstva po zániku účinků exekučního příkazu postihujícího členská práva a povinnosti. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2015, roč. 7, č. 11-12, s. 326-330. ISSN 1803-6554.
 84. RUBAN, Radek. Nejvyšší soud České republiky: Počáteční absence oprávnění podat jménem společnosti derivativní žalobu. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2015, roč. 7, č. 1, s. 29-30. ISSN 1803-6554.
 85. CILEČEK, Filip a Radek RUBAN. Nejvyšší soud České republiky: Setrvalé souhlasné hlasování jako kritérium jednání ve shodě. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2015, roč. 7, č. 4, s. 111-113. ISSN 1803-6554.
 86. RUBAN, Radek. Obersten Gericht der Tschechischen Republik: Anfechtung wegen Formmangel. Wirtschaft und Recht in Osteuropa: Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas. München: C. H. Beck, 2015, roč. 24, č. 8, s. 241-242. ISSN 0941-6293.
 87. RUBAN, Radek. Podnikatelský nájem a pronájem. In Bejček, J., Šilhán J. a kol. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 289-295. ISBN 978-80-7400-574-9.
 88. RUBAN, Radek. Převody a licence. In Bejček, J., Šilhán J. a kol. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 341-343. ISBN 978-80-7400-574-9.
 89. RUBAN, Radek. Subsidiarita derivativních žalob. In Dny práva 2014 − „Bermudský trojúhelník obchodního práva III“. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 113-123. ISBN 978-80-210-7898-7.
 90. RUBAN, Radek. Zur Intertemporalität der Vollmachten (mit Bezug zu der Neukodifizierung des tschechischen Privatrechts). Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas. München: C.H. Beck, 2015, roč. 24, č. 8, s. 225-228. ISSN 0941-6293.
 91. 2014

 92. RUBAN, Radek. § 119 (Povinnost právnické osoby vést spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech). In Lavický, P. a kol. Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 616-619. ISBN 978-80-7400-529-9.
 93. RUBAN, Radek. § 127 (Jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem). In Lavický, P. a kol. Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 677-683. ISBN 978-80-7400-529-9.
 94. RUBAN, Radek. § 174-184 (Přeměna právnické osoby). In Lavický, P. a kol. Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 919-948. ISBN 978-80-7400-529-9.
 95. DOBROVOLNÁ, Eva a Radek RUBAN. § 3024 (Zahraniční fyzické a právnické osoby). In Lavický, P. a kol. Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 2303-2304. ISBN 978-80-7400-529-9.
 96. RUBAN, Radek. De practicissimis non curat lex aneb co zůstává nejasné o kumulativním hlasování. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2014, roč. 6, č. 5, s. 134-142. ISSN 1803-6554.
 97. RUBAN, Radek. Derivativní žaloby v judikatorní praxi aneb quo vadis actio pro socio? In Právo obchodních korporací aneb čert nikdy nespí. 2014.
 98. RUBAN, Radek. Extenze nalézacího řízení do řízení o výkonu. In Československé právnické dni. 2014.
 99. RUBAN, Radek. Interpretace právního jednání z pohledu intertemporálního. In Cofola 2014 − „Interpretace právního jednání“. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 165-175. ISBN 978-80-210-7211-4.
 100. RUBAN, Radek. Jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem – vybrané úvahy. In Dny práva 2013 − „Reforma soukromého práva“. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 222-231. ISBN 978-80-210-6813-1.
 101. RUBAN, Radek. K intertemporalitě plné moci. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2014, roč. 22, č. 17, s. 593-597. ISSN 1210-6410.
 102. RUBAN, Radek. K vybraným otázkám obchodního zastoupení. In Hurychová, K. Postavení podnikatele v závazkověprávních vztazích. 1. vyd. Praha: Všehrd, 2014. s. 242-251. ISBN 978-80-85305-49-4.
 103. RUBAN, Radek. Nahlížení do spisů ÚOHS ve vztahu k uskutečňování programů shovívavosti. Obchodní právo. Praha: První archivní a spisovenská s.r.o., 2014, roč. 23, č. 1, s. 23-33. ISSN 1210-8278.
 104. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 360 s. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 105. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 360 s. Učebnice - 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 106. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Eva TOMÁŠKOVÁ, Eva VEČERKOVÁ, Josef ŠILHÁN, Jaromír KOŽIAK a Radek RUBAN. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. první. Praha: C. H. Beck Praha, 2014. 410 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-547-3.
 107. RUBAN, Radek. Postavení společníka při uplatňování derivativních nároků. In Orgány korporací a jejich členové. 2014.
 108. KOŽIAK, Jaromír a Radek RUBAN. Prameny českého obchodního práva a základní literatura. In Bejček, J., Hajn, P., Pokorná, J. a kol. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 39-49. ISBN 978-80-7400-547-3.
 109. RUBAN, Radek. Smlouvy příkazního typu. In Ondrejová, D. a kol. Nástin obchodního práva. 1. vyd. Brno: Masarykovy univerzita, 2014. s. 298-311. ISBN 978-80-210-7417-0.
 110. RUBAN, Radek. Subsidiární povaha derivativních žalob. In Obchodná spoločnosť ako právnická osoba: teoretické východiská a praktické implikácie. 2014.
 111. RUBAN, Radek. Vybrané smlouvy o přenechání věci k užívání jinému a jim podobné standardizované závazkové vztahy. In Ondrejová, D. a kol. Nástin obchodního práva. 1. vyd. Brno: Masarykovy univerzita, 2014. s. 312-322. ISBN 978-80-210-7417-0.
 112. RUBAN, Radek. Žalobní právo dozorčí rady. In Akciová společnost po rekodifikaci. 2014.
 113. RUBAN, Radek. Žalobní právo dozorčí rady. In Obchodní právo v rekodifikaci v širších českých a slovenských kontextech. 2014.
 114. 2013

 115. RUBAN, Radek. Cena děkana Ekonomicko-správní fakulty MU za vynikající diplomovou práci. Děkan Ekonomicko-správní fakulty MU, 2013.
 116. RUBAN, Radek. K právní subjektivitě, povaze a jednání právnických osob. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 21, č. 3, s. 388-397. ISSN 1210-9126.
 117. RUBAN, Radek. Lönner, A.: Die actio pro socio im Recht der Kapital und Personengesellschaften. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 21, Supplementum, s. 313-315. ISSN 1210-9126.
 118. RUBAN, Radek. Nespolehliví plátci a ručení za ně – soukromoprávní implikace. In Cofola 2013 − „Komplementarita či nezávislost soukromého a veřejného práva po rekodifikaci“. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 345-358. ISBN 978-80-210-6625-0.
 119. RUBAN, Radek. O povaze právnických osob. In Dny práva 2012 − „Bermudský trojúhelník obchodního práva II“. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 1897-1909. ISBN 978-80-210-6319-8.
 120. RUBAN, Radek. Smlouva o obchodním zastoupení - kogentní, nebo dispozitivní. In Československé právnické dni 2013. 2013.
 121. 2012

 122. RUBAN, Radek. Několik myšlenek k úpravě právního jednání v přijaté rekodifikační osnově. In Cofola 2012 - The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 249-261. ISBN 978-80-210-5929-0.
 123. 2011

 124. RUBAN, Radek a Pavel KOUKAL. Několik poznámek k otázce nicotnosti v občanském právu. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 19, č. 23, s. 857-865. ISSN 1210-6410.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2023 16:37