Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. NĚMEC, Jiří, Lenka GULOVÁ, Hana HORKÁ, Markéta KOŠATKOVÁ, Martina KUROWSKI, Jan NEHYBA a Radek POSPÍŠIL. Teorie a metodika výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Elportál. ISSN 1802-128X.
 2. 2021

 3. 2019

 4. VYSTRČILOVÁ, Petra a Radek POSPÍŠIL. Practice teaching at primary school. Brno: MU, 2019. 29 s.
 5. 2011

 6. KRÁTKÁ, Jana a Radek POSPÍŠIL. Zkušenosti studentů pedagogické fakulty s kyberšikanou. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová (Eds.). Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 189-193. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-32.
 7. 2010

 8. POSPÍŠIL, Radek. Research of the Significance of Function of the Class Teacher from the Point of View of the Class Teachers, the School Management, the Pupils and their Parents. In Gómez Chova, L., Martí Belenguer, D., Candel Torres, I. EDULEARN10 Proceedings CD. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2010. s. 3516-3521. ISBN 978-84-613-9386-2.
 9. POSPÍŠIL, Radek. Úvod do pedagogiky. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.
 10. POSPÍŠIL, Radek a Eva FRÝDKOVÁ. What are the Pupils and their Parents Opinions of the Activities and Competences of Class Teachers: Experience with the Research. In Gómez Chova, L., Martí Belenguer, D., Candel Torres, I. EDULEARN10 Proceedings CD. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2010. s. 3510-3515. ISBN 978-84-613-9386-2.
 11. 2009

 12. NOVOTNÁ, Magdalena, Oldřich ŠIMONÍK, Radek POSPÍŠIL a Lucie PIŠTĚKOVÁ. Informovanost učitelů o problematice nadání. In Nadaní žáci: výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 122-129. ISBN 978-80-210-5039-6.
 13. NOVOTNÁ, Magdalena, Radek POSPÍŠIL, Lucie PIŠTĚKOVÁ a Oldřich ŠIMONÍK. Informovanost učitelů o problematice nadání. In Nadaní žáci: výzva pro učitele. Mezinárodní seminář. 2009.
 14. POSPÍŠIL, Radek. Kapitoly k aktuálním problémům pedagogiky. 1. vyd. MSD, Brno: Katedra pedagogiky, 2009. 100 s. ISBN 978-80-7392-096-8.
 15. POSPÍŠIL, Radek. Kázeňské problémy - šikana. In Kapitoly k aktuálním problémům pedagogiky. 1. vyd. MSD, Brno: Katedra pedagogiky, 2009. s. 44-64, 20 s. ISBN 978-80-7392-096-8.
 16. POSPÍŠIL, Radek a Eva FRÝDKOVÁ. Osobnosť vysokoškolského učiteľa z perspektívy študentov. In Mezinárodný vedecký seminár Vysokoškolský učiteľ - vzdelávateľ učiteľov. 2009.
 17. POSPÍŠIL, Radek a Eva FRÝDKOVÁ. Pohľad českých a slovenských študentov pedagogických fakúlt na učiteľské povolanie. In Učiteľské povolanie v podmienkach súčasnej spoločnosti. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a metoda v Trnace, 2009. s. 384-195, 12 s. ISBN 978-80-8105-106-7.
 18. POSPÍŠIL, Radek. Úvod do pedagogiky (2. doplněné vydání). Brno: MU Brno, EL-portál, 2009. ISSN 1802-128X.
 19. 2008

 20. POSPÍŠIL, Radek. Kázeňské problémy nadaných žáků. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník anotací 16. konference ČAPV. 2008. ISBN 978-80-7041-970-0.
 21. POSPÍŠIL, Radek. Kázeňské problémy nadaných žáků. In Učitel a nadaný žák. Sborník anotací. První vydání. Brno.: Pedagogická fakulta MU v Brně., 2008. 23 s. ISBN 978-80-7392-053-1.
 22. MACHŮ, Eva a Radek POSPÍŠIL. Možné problémy nadaných dětí. In Učitel a nadaný žák.Sborník ze semináře, který se konal dne 20.11.2008 na PdF MU v Brně. Brno: PdF MU, 2008. s. 105-111. ISBN 978-80-7392-054-8.
 23. POSPÍŠIL, Radek. Nadaní žáci a kázeňské přestupky. Gifted pupils and discipline problems. Komenský, časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzit, 2008, ročník 132, č. 3, s. 9-12. ISSN 0323-0449.
 24. POSPÍŠIL, Radek, Eliška VYDROVÁ a Markéta VÁŇOVÁ. Problematika kázně na pedagogických praxích z pohledu studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In Pedagogické praxe a oborové didaktiky. Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí. Vydání první. Brno: PdF MU v Brně., 2008. s. 116-120. ISBN 978-80-7392-052-4.
 25. POSPÍŠIL, Radek a Eva MACHŮ. Rizikové skupiny nadaných dětí. In Učitel a nadaný žák.Sborník ze semináře, který se konal dne 20.11.2008 na PdF MU v Brně. Brno: PdF MU, 2008. s. 112-119. ISBN 978-80-7392-054-8.
 26. 2007

 27. POSPÍŠIL, Radek. Jenský plán. In SVOBODOVÁ, Jarmila. Výběr reformních i současných edukačních koncepcí (Zdroje inspirace pro učitele). 1. vyd. Brno: MSD s.r.o., 2007. s. 182-193. ISBN 978-80-86633-93-0.
 28. POSPÍŠIL, Radek. Kázeňské přestupky u nadaných žáků. In ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Radek POSPÍŠIL. Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. 2007. ISBN 978-80-7392-004-3.
 29. POSPÍŠIL, Radek. Kázeňské přestupky u nadaných žáků. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno: MSD, 2007. s. 199-203. ISBN 978-80-7392-006-7.
 30. 2006

 31. VLČKOVÁ, Kateřina. Charakteristiky a vývojové trendy školství a vzdělávání v zemích Evropské unie. Elportál. Brno: MU, 2006, roč. 1, č. 1, s. 32-63. ISSN 1802-128X.
 32. JANDA, Miroslav a Radek POSPÍŠIL. Jak koncipovat profesní přípravu studentů v souladu s požadavky nového kurikulárního dokumentu RVP ZV a s požadavky na tvorbu ŠVP? – Sborník příspěvků z pracovního semináře ze dne 8.února 2006 (CD-ROM). Brno, Katedra Pedagogiky PdF MU: Katedra Pedagogiky PdF MU, 2006.
 33. VLČKOVÁ, Kateřina a Radek POSPÍŠIL. Moderní pedagogika. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802-128X.
 34. VLČKOVÁ, Kateřina a Radek POSPÍŠIL. MPMP071 Moderní pedagogika. ELPORTÁL. Brno: MU Brno, 2006, roč. 1, č. 1, s. 1-40. ISSN 1802-128X.
 35. VLČKOVÁ, Kateřina a Radek POSPÍŠIL. MPMP071 Moderní pedagogika. ELPORTÁL. Brno: MU Brno, 2006, roč. 1, č. 1, s. 1-1, 40 s. ISSN 1802-128X.
 36. POSPÍŠIL, Radek. Případové studie a jejich využití při řešení kázeňských problémů. In Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktika (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1. vyd. Brno: MSD, 2006. s. 60-64, 268 s. ISBN 80-210-4163-3.
 37. POSPÍŠIL, Radek. Případové studie jako podklad k řešení kázeňských problémů. In Študentské fórum (Zborník príspevkov z VIII. ročníka konaného v júni 2005). Bratislava : PdF UK, 2006. s. 67 - 73, 178 s. ISBN 80-969146-5-0.
 38. POSPÍŠIL, Radek. Šikana a školní klima – dílčí výsledky výzkumu. In Sborník z konference ČAPV Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu, 5.-7. 9. 2006 (CD-ROM) Plzeň. 1.vyd. Plzeň: ČAPV, Kped FPE ZČU, 2006. s. XX-XX. ISBN 80-7043-483-X.
 39. POSPÍŠIL, Radek a Kateřina VLČKOVÁ. Úvod do pedagogiky. E-Portál. Brno: MU, 2006, roč. 1, č. 1, s. 1-88. ISSN 1802-128X.
 40. VLČKOVÁ, Kateřina a Radek POSPÍŠIL. Úvod do pedagogiky. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802-128X.
 41. KRÁTKÁ, Jana a Radek POSPÍŠIL. Vysokoškolský učitel a jeho budoucnost na PdF MU v Brně. In Zborník príspevkov zo seminára Quo vadis vysokoškolský učiteľ? 1. 12. 2005, Trnava. 1. vyd. Trnava: Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda - Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV v Trnave, 2006. s. 70-77. ISBN 80-89220-37-1.
 42. 2005

 43. POSPÍŠIL, Radek. Kázeňské problémy a příprava studentů na jejich řešení. In Pedagogický výzkum : reflexe společenských potřeb a očekávání? první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 236-239, 368 s. ISBN 80-244-1079-6.
 44. POSPÍŠIL, Radek. Využití případových studií k řešení kázeňských problémů (přípravný projekt výzkumu). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 32-35, 330 s. ISBN 80-7220-246-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 5. 2022 01:24