Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. ŠPAČKOVÁ, Michala. Obchodní rejstřík a rejstříkové řízení. In Bejček, J., Kotásek, J., Ondrejová, D. a kol. Obchodní právo: Obecná část, soutěžní právo. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2024, s. 173-200. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-941-9.

  2023

  1. ŠPAČKOVÁ, Michala. Dopady koranavirové pandemie na informační povinnosti emitentů cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu. In Škrabka, Jan. Proměny soukromého práva v době COVID-19. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2023, s. 132-145. ISBN 978-80-7400-924-2.
  2. ŠPAČKOVÁ, Michala. Opční akciové plány a vnitřní informace: dopady regulace a možnosti řešení. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2023, roč. 31, č. 1, s. 137-161. ISSN 1210-9126. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CPVP2023-1-5.

  2022

  1. ŠPAČKOVÁ, Michala. Dodatečné poskytnutí vysvětlení. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2022, roč. 30, č. 1, s. 49-65. ISSN 1210-9126. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CPVP2022-1-2.
  2. ŠPAČKOVÁ, Michala. Odvrácená strana transparentnosti. In Kotásek, Josef, Špačková, Michala (eds.). Pocta Prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2022, s. 375-398. ISBN 978-80-280-0093-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0094-2022.
  3. KOTÁSEK, Josef a Michala ŠPAČKOVÁ. Pocta prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0093-6.
  4. KOTÁSEK, Josef a Michala ŠPAČKOVÁ. Pocta prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0094-3.
  5. ŠPAČKOVÁ, Michala. Právo na vysvětlení ohledně individuálně vyplácených odměn reprezentantů exekutivy akciových společností. Obchodněprávní revue. C. H. Beck, 2022, roč. 14, č. 3, s. 153-163. ISSN 1803-6554.
  6. ŠPAČKOVÁ, Michala. Restricted stock units jako alternativa akciových opcí. Online. In Kotásek, Josef, Ronovská, Kateřina, Selucká, Markéta, Tomášková, Eva, Hadamčík, Lukáš, Pokorná, Jarmila, Janovec, Michal. Cofola 2022 – část 6. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2022, s. 249-269. ISBN 978-80-280-0243-5.

  2021

  1. ŠPAČKOVÁ, Michala. Prémie za kontrolu a přiměřené protiplnění. Obchodněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 1-9. ISSN 1803-6554.
  2. ŠPAČKOVÁ, Michala. Přípustnost dočasného nabytí cenných papírů za účelem dosažení podmínek squeeze-out. Obchodněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 77-86. ISSN 1803-6554.

  2020

  1. ŠPAČKOVÁ, Michala. Smluvní předkupní právo k akciím a právo odkupu. Obchodněprávní revue. 2020, Česká republika, s. 1-9. ISSN 1803-6554.

  2019

  1. ŠPAČKOVÁ, Michala. Akcionářské dohody o výkonu hlasovacího práva a limity jejich sjednávání. Bulletin advokacie. 2019, roč. 7-8, č. 2019, s. 47-52. ISSN 1210-6348.

  2018

  1. ŠPAČKOVÁ, Michala. Nárok na vrácení pokuty za podání daňového přiznání jinak než elektronicky. Právní rozhledy. 2018, roč. 26, 15-16, s. 540-542. ISSN 1210-6410.

  2017

  1. ŠPAČKOVÁ, Michala. Právo sell-out z pohledu teorie a praxe. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2017, roč. 25, č. 1, s. 41-62. ISSN 1210-9126.
  2. ŠPAČKOVÁ, Michala. Smluvní možnosti limitace práva squeeze-out. Obchodněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2017, roč. 9, č. 1, s. 1-22. ISSN 1803-6554.

  2016

  1. ŠPAČKOVÁ, Michala. Zásada rovného zacházení se všemi akcionáři. Obchodněprávní revue. C. H. Beck, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 1-10. ISSN 1803-6554.

  2015

  1. ŠPAČKOVÁ, Michala. Právo akcionáře na tutéž informaci, která byla sdělena jinému akcionáři mimo valnou hromadu. Obchodněprávní revue. 2015, roč. 7, 7-8, s. 205-214. ISSN 1803-6554.
  2. ŠPAČKOVÁ, Michala. Všeobecné obchodní podmínky a řešení jejich kolize po rekodifikaci. Obchodněprávní revue. 2015, roč. 2015, č. 4, s. 106-111. ISSN 1803-6554.
  3. ŠPAČKOVÁ, Michala. Výkladové otazníky spojené s uplatněním práva na protiplnění při prodlení s předložením účastnických cenných papírů. Obchodněprávní revue. 2015, roč. 2015, č. 5, s. 142-146. ISSN 1803-6554.

  2014

  1. SOROKOVÁ, Michala. Žaloba na přezkoumání přiměřenosti protiplnění za nucený výkup účastnických cenných papírů po rekodifikaci. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, č. 11, s. 386-397. ISSN 1210-6410.

  2012

  1. SOROKOVÁ, Michala. Návrh na vstup do řízení jako zneužití práva – lze se bránit vyhýbání povinnosti žalobce na náhradu nákladů řízení? Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2012, roč. 20, č. 2, s. 39-48. ISSN 1210-6410.
  2. SOROKOVÁ, Michala. Zaměnitelnost z pohledu práva ochranných známek a práva nekalé soutěže - srovnání. In Sborník CEPS. 2012.

  2011

  1. SOROKOVÁ, Michala. Recenze na: ŘEHÁČEK, Oldřich. Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1210-9126.

  2010

  1. ŠPAČKOVÁ, Michala. Pravidla řízení holdingových společností. In DÁVID, Radovan, David SEHNÁLEK a Jiří VALDHANS, ed. Dny práva - 2010: 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. 2010, 6 s. ISBN 978-80-210-5305-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 5. 2024 11:29