Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. BAKALÍKOVÁ, Martina a Miloš VOTOUPAL. Availability of adequate support for mothers with intellectual disabilities in the Czech social work environment . In 11th European Conference for Social Work Research. 6-8 April 2022 Amsterdam. 2022.
  2. BAKALÍKOVÁ, Martina a Miloš VOTOUPAL. Availability of adequate support for mothers with intellectual disabilities in the Czech social work environment . In ECSWR Amsterdam 2022 : Book of abstracts. 2022.
  3. VOTOUPAL, Miloš, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ, Markéta HORÁKOVÁ, Martina KŘIVÁNKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Gabriela VACEKOVÁ. Bariéry a podpůrné systémy pro začlenění absolventů škol s mentálním postižením a poruchou autistického spektra do běžného života. Brno: Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií MU, 2022, 74 s.
  4. KAŇOVSKÁ, Lenka a Miloš VOTOUPAL. Komunitní práce a podpora inkluze lidí s mentálním handicapem. In Miloš Votoupal, Hans van Ewijk a Libor Musil. Podpora příležitostí lidí s mentálním handicapem. Praha, Brno: Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, 2022, s. 87-115. Studijní texty, sv. 75. ISBN 978-80-246-5451-5.
  5. BAKALÍKOVÁ, Martina a Miloš VOTOUPAL. Možnosti využití reflektivní praxe při podpoře matek s mentálním handicapem. Sociální práce – Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2022, roč. 22, č. 2, s. 42-53. ISSN 1213-6204.
  6. VOTOUPAL, Miloš a Libor MUSIL. Nezávislý život lidí s mentálním handicapem : fikce nebo realita? 2022.
  7. VOTOUPAL, Miloš, Hans VAN EWIJK a Libor MUSIL. Podpora příležitostí Lidí s mentálním handicapem. 1. vyd. Praha, Brno: Univerzita Karlova, Karolinum; Masarykova univerzita, 2022, 245 s. Studijní texty, sv. 75. ISBN 978-80-246-5451-5.
  8. VOTOUPAL, Miloš. Role sociální práce v životní situaci lidí s mentálním handicapem. In Miloš Votoupal, Hans van Ewijk a Libor Musil. Podpora příležitostí lidí s mentálním handicapem. Praha, Brno: Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, 2022, s. 20-47. Studijní texty, sv. 75. ISBN 978-80-246-5451-5.
  9. KAŇOVSKÁ, Lenka, Michal NOVÁK a Miloš VOTOUPAL. Sebeobhajování – síla zdola. In Miloš Votoupal, Hans van Ewijk a Libor Musil. Podpora příležitostí lidí s mentálním handicapem. Praha, Brno: Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, 2022, s. 116-144. Studijní texty, sv. 75. ISBN 978-80-246-5451-5.
  10. VOTOUPAL, Miloš, Hans VAN EWIJK a Libor MUSIL. Úvod. In Miloš Votoupal, Hans van Ewijk a Libor Musil. Podpora příležitostí lidí s mentálním handicapem. Praha, Brno: Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, 2022, s. 9-16. Studijní texty, sv. 75. ISBN 978-80-246-5451-5.
  11. VOTOUPAL, Miloš, Hans VAN EWIJK a Libor MUSIL. Závěr. In Miloš Votoupal, Hans van Ewijk a Libor Musil. Podpora příležitostí lidí s mentálním handicapem. Praha, Brno: Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, 2022, s. 230-233. Studijní texty, sv. 75. ISBN 978-80-246-5451-5.

  2021

  1. VOTOUPAL, Miloš. Inclusion of people with intellectual disabilities thru leisure time activities : experience from Czech republic. In ECSWR 2021 : 10th European conference for social work research. 2021.
  2. VOTOUPAL, Miloš a Lenka KAŇOVSKÁ. Komunitní práce očima sociálního pracovníka. 2021.
  3. VOTOUPAL, Miloš a Libor MUSIL. Photovoice : participace lidí žijících se stigmatem mentálního postižení (workshop v rámci Mezinárodní vědecké konference pro inkluzi osob se speciálními potřebami ICIPSEN). 2021.
  4. VOTOUPAL, Miloš. "Takhle to vidíme my" - Svět očima lidí žijících v chráněném bydlení. 2021.
  5. VOTOUPAL, Miloš. Volný čas každého z nás - komunitní setkání. 2021.

  2020

  1. VOTOUPAL, Miloš. Konceptualizace mentálního handicapu v prostředí sociální práce. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, roč. 20, č. 5, s. 69-87. ISSN 1213-6204.

  2019

  1. MUSIL, Libor, Roman BALÁŽ, Monika PUNOVÁ a Miloš VOTOUPAL. Doporučení ke vzdělávání sociálních pracovníků. Praha: VÚPSV, 2019, 22 s.
  2. VOTOUPAL, Miloš a Vojtěch KRYSTEK. Pohled rodičů seniorského věku neformálně pečujících o dospělé s mentálním handicapem na vlastní životní situaci. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, roč. 19, č. 5, s. 104 -120. ISSN 1213-6204.
  3. MUSIL, Libor, Roman BALÁŽ, Jana HAVLÍKOVÁ, Monika PUNOVÁ a Miloš VOTOUPAL. Předpoklady a osobnostní rysy vhodné pro výkon sociální práce. Praha: VÚPSV, 2019, 170 s. ISBN 978-80-7416-373-9.

  2018

  1. VOTOUPAL, Miloš. How can future social workers support the ambitions of people with intellectual disability - experience from the Czech Republic. In SWSD 2018, Social Work, Education and Social Development. 2018.
  2. VOTOUPAL, Miloš. How can future social workers support the ambitions of people with intellectual disability - experience from the Czech Republic. In SWSD 2018, Social Work, Education and Social Development. 2018.

  2017

  1. VOTOUPAL, Miloš a Vojtěch KRYSTEK. Možnosti participace klientů s mentálním handicapem na procesu veřejného opatrovnictví. In David Pospíšil ,Lucie Smutková. Podpora Člověka v jeho přirozeném prostředí, Sborník vědeckých textů z mezinárodní vědecké konference XIII. Hradecké dny sociální práce Hradec Králové 23. až 24. září 2016. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017, s. 116 - 122, 6 s.

  2015

  1. VOTOUPAL, Miloš a Vojtěch KRYSTEK. Je plánování zaměřené na člověka reálnou alternativou pro individuální plánování s osobami s mentálním handicapem v prostředí chráněného bydlení ? In Truhlářová Z, Levická J, Smutek, M. Sociální práce v kontextu lidských práv Sborník z konference XI. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové, 2015, s. 1212-127, 6 s. ISBN 978-80-7435-533-2.
  2. VOTOUPAL, Miloš. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením jako zdroj pro sociální práci s osobami s mentálním handicapem. In Truhlářová Z, Levická J, Smutek, M. Sociální práce v kontextu lidských práv Sborník z konference XI. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové, 2015, s. 606 - 612. ISBN 978-80-7435-533-2.

  2014

  1. VOTOUPAL, Miloš. Construction of Identity of Persons with a Mental Handicap in the Environment of Czech Social Work. In Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development. Melbourne, Australia, 2014.

  2013

  1. VOTOUPAL, Miloš. Narativní přístup v sociální práci: pomoc skrze reformulaci životních příběhů. Czech & Slovak Social Work / Sociální Práce / Sociálna Práca. Brno, 2013, roč. 2013, č. 3. ISSN 1213-6204.
  2. VOTOUPAL, Miloš a Martin SMUTEK. Strukturálně-funkcionalistické teorie. In Matoušek, O a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7.
  3. VOTOUPAL, Miloš. The role of social work in the process of transition to adulthood for Clients with Intellectual Disabilities in the environment of Czech special schooling. In 3rd ENSACT Joint European Conference. Istanbul, Turkey, 2013.

  2011

  1. VOTOUPAL, Miloš. Využití externalizujícího rozhovoru při práci s individuálním klientem. In In J. Synková. Spravedlnost a služba V sborník odborných příspěvků a studijních textů CARITAS - vyšší odborná škola sociální olomouc. Olomouc: CARITAS - VOŠ sociální Olomouc., 2011.

  2010

  1. VOTOUPAL, Miloš. Způsob chápání osob s mentálním handicapem jako zdroj specifického přístupu při práci s touto cílovou skupinou. In M. Smutek, Z. Truhlářová,. Rizika sociální práce sborník z konference VII. hradecké dny sociální práce. 2010. vyd. HradecKrálové: Gaudeamus, 2010, s. 472-477, 5 s. ISBN 978-80-7435-086-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 7. 2024 17:47