Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. HORA, Ondřej, Miroslav SUCHANEC a Markéta HORÁKOVÁ. Comparing innovative ‘chosen training’ with ‘standard training’ in Czechia : How did the new program help? Revija za socijalnu politiku. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2023, roč. 30, č. 2, s. 119-139. ISSN 1330-2965. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3935/rsp.v30i2.1941.
  2. HORA, Ondřej, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. School-to-work transition in Czechia : integration of a majority, marginalization of some. Online. In Dominik Buttler, Maciej Ławrynowicz and Piotr Michoń. School-to-Work Transition in Comparative Perspective. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2023, s. 174-199. ISBN 978-1-80037-010-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4337/9781800370111.00016.

  2022

  1. HORÁKOVÁ, Markéta a Tomáš SIROVÁTKA. Analýza cílenosti opatření aktivní politiky trhu práce na osoby s nízkou kvalifikací (srovnání situace v letech 2014 a 2015 oproti situaci v letech 2019 a 2020). Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., 2022.
  2. VOTOUPAL, Miloš, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ, Markéta HORÁKOVÁ, Martina KŘIVÁNKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Gabriela VACEKOVÁ. Bariéry a podpůrné systémy pro začlenění absolventů škol s mentálním postižením a poruchou autistického spektra do běžného života. Brno: Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií MU, 2022, 74 s.
  3. HORÁKOVÁ, Markéta a Gabriela VACEKOVÁ. Dopady pandemie Covid-19 a zvyšování cen energií na sociální situaci obyvatel Znojma a opatření přijatá ke zmírnění těchto dopadů. Brno: Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií MU, 2022, 29 s.
  4. HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Projevy udržitelného rozvoje sociální práce mezi opatřeními zmírňujícími dopady pandemie COVID-19 ve vybrané ORP v ČR. In Hradecké dny sociální práce, Udržitelný rozvoj v současných přístupech sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové. 2022.
  5. HORA, Ondřej, Miroslav SUCHANEC, Markéta HORÁKOVÁ, Helena MAREŠOVÁ a Marie TÁBORSKÁ. Vyhodnocení dopadu a cílenosti programu společensky účelných pracovních míst realizovaného v roce 2017. Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2022, 108 s. ISBN 978-80-7416-425-5.

  2021

  1. HORA, Ondřej, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Seminář k projektu Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané. 2021.
  2. HORA, Ondřej, Markéta HORÁKOVÁ, Miroslava RÁKOCZYOVÁ, Tomáš SIROVÁTKA, Miroslav SUCHANEC a Robert TRBOLA. Vyhodnocení aktivní politiky zaměstnanosti v letech 2019 a 2020 - Průběžná výzkumná zpráva. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., 2021.
  3. VYHLÍDAL, Jiří, Helena MAREŠOVÁ, Marie TÁBORSKÁ a Markéta HORÁKOVÁ. Vyhodnocení cílenosti a dopadu programu veřejně prospěšných prací v roce 2016. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., 2021.

  2020

  1. HORÁKOVÁ, Markéta. Analýza strategických dokumentů Odboru sociální péče MMB a dalších souvisejících dokumentů pro cílovou skupinu lidé ohrožení chudobou. První podkladová studie k Vytvoření Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 realizovaná v rámci projektu „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“(CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010105). 2020.
  2. HORÁKOVÁ, Markéta. Formulace strategických cílů a implikace pro programovou část dokumentu pro cílovou skupiny lidé ohrožení chudobou. Třetí podkladová studie k Vytvoření Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 realizovaná v rámci projektu „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010105). 2020.
  3. HORÁKOVÁ, Markéta. Komplexní zmapování současné situace v oblasti sociální v Brně pro cílovou skupinu lidé ohrožení chudobou. Druhá podkladová studie k Vytvoření Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 realizovaná v rámci projektu „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010105). 2020.

  2019

  1. HORA, Ondřej, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Diversity of youth policy regimes and early job insecurity – towards an integrated approach. Online. In Bjørn Hvinden, Christer Hyggen, Mi A. Schoyen and Tomáš Sirovátka. Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe : Problems, Risk Factors and Policies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019, s. 138-157. ISBN 978-1-78811-888-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4337/9781788118897.00014.
  2. HORA, Ondřej, Tomáš SIROVÁTKA a Markéta HORÁKOVÁ. Diversity of youth policy regimes and early job insecurity in Europe – towards an integrated approach. In 26th Conference of Europanists. CES conference session: Youth employment policies – a question of Sovereignty? 2019.
  3. HORA, Ondřej, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Policy adaptation to address early job insecurity in Europe. Online. In Bjørn Hvinden, Christer Hyggen, Mi A. Schoyen and Tomáš Sirovátka. Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe : Problems, Risk Factors and Policies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019, s. 158-183. ISBN 978-1-78811-888-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4337/9781788118897.00015.

  2018

  1. WINKLER, Jiří, Tomáš SIROVÁTKA, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Josef HORŇÁČEK a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Analýza faktorů dlouhodobé nezaměstnanosti působících na území Jihomoravského kraje v období ekonomického růstu. 1. vydání. Brno: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, 2018, 132 s.
  2. HORÁKOVÁ, Markéta. Cílenost a výsledky vybraných opatření pro začlenění na trh práce v ČR: odborné stáže u zaměstnavatelů a rekvalifikace. In Konference Mládež a nezaměstnanost: zkušenost z krize a současné výzvy, MPSV Praha. 2018.
  3. SIROVÁTKA, Tomáš a Markéta HORÁKOVÁ. The low-skilled unemployed in the main ALMP tools in 2014 and 2015. VÚPSV, v.v.i. Praha, 2018, 28 s.

  2017

  1. HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ, Marie Louise SEEBERG a Jorunn Theresia JESSEN. Care policies and governance in the Czech Republic and Norway. In Sirovátka, T., Válková, J. Understanding care policies in changing times: experiences and lessons from the Czech Republic and Norway. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture, 2017, s. 55-86. Sociology series, Volume No. 17. ISBN 978-80-7325-424-7.
  2. HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Childcare policy in the Czech Republic and Norway : two countries, two paths with many possibilities. Central European Journal of Public Policy. Praha: Charles University, Faculty of Social Sciences, Center for Social and Economic Strategies, 2017, roč. 11, č. 2, s. 43-60. ISSN 1802-4866. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/cejpp-2016-0035.
  3. SIROVÁTKA, Tomáš, Ondřej HORA a Markéta HORÁKOVÁ. Strategies to improve labour market integration of young people: Analysing linkages between horizontal and vertical policy coordination. Czech country report. NEGOTIATE HiOA, 2017, 68 s.
  4. SIROVÁTKA, Tomáš, Ondřej HORA a Markéta HORÁKOVÁ. The fight against youth unemployment: Enhancing the chances of success by strengthening linkages between horizontal and vertical policy coordination. NEGOTIATE working paper no. 8.4, 2017, 32 s.
  5. SIROVÁTKA, Tomáš, Jana VÁLKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Pavel HORÁK, Blanka PLASOVÁ, Markéta HORÁKOVÁ, Marie Louise SJEEBERG, Thomas HANSEN, Jorunn T. JESSEN, Kari STEFANSEN, Margunn BJORNHOLT a Liridona GASHI. Understanding care policies in changing times : experiences and lessons from the Czech republic and Norway. 1st ed. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture, 2017, 236 s. Sociology Series, vol. no. 17. ISBN 978-80-7325-424-7.

  2016

  1. SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ a Ondřej HORA. Institutional determinants of early job insecurity in nine European countries. NEGOTIATE working paper no. 3.4, 2016, 71 s.
  2. HORA, Ondřej, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Institutional determinants of early job insecurity in nine European countries. Czech country report. NEGOTIATE HiOA, 2016, 83 s.

  2015

  1. HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Zjišťování situace osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím konceptu zaměstnatelnosti. Sociológia - Slovak Sociological Review. 2015, roč. 47, č. 5, s. 451-473. ISSN 0049-1225.

  2014

  1. SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. první. Brno a Boskovice: MUNI Press Brno, František Šalé - Albert, Boskovice., 2014, 230 s. první. ISBN 978-80-210-7149-0.
  2. SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 230 s. ISBN 978-80-210-7149-0.
  3. GREVE, Bent, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Ondřej HORA. Governance, Financing and Employment in Social Services in Denmark. In Sirovátka, T., Greve, B. Innovation in social services : the Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014, s. 143-161. ISBN 978-1-4094-6347-4.
  4. HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA a Bent GREVE. Governance, Financing and Employment in Social Services in Germany. In Sirovátka, T., Greve, B. Innovation in social services : the Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014, s. 163- 179. ISBN 978-1-4094-6347-4.
  5. HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA a Tomáš SIROVÁTKA. Governance, Financing and Employment in Social Services in the Czech Republic. In Sirovátka, T., Greve, B. Innovation in social services : the Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014, s. 123-141. ISBN 978-1-4094-6347-4.
  6. HORÁKOVÁ, Markéta, Pavel HORÁK, Ondřej HORA a Tomáš SIROVÁTKA. Governance, Financing and Employment in Social Services in the United Kingdom. In Sirovátka, T., Greve, B. Innovation in social services : the Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014, s. 181-200. ISBN 978-1-4094-6347-4.
  7. SIROVÁTKA, Tomáš, Greve BENT, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Ondřej HORA. Innovation in social services. The public-private mix in service provision, fiscal policy and employment. první. Surrey, Burlington: Ashgate, 2014, 278 s. první. ISBN 978-1-4094-6347-4.
  8. HORÁKOVÁ, Markéta. Role programů pracovního výcviku a vzdělávání pro rozvoj zaměstnatelnosti osob ohrožených nezaměstnaností. Naše společnost. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 2014, roč. 12, č. 1, s. 27-40. ISSN 1214-438X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13060/1214438x.2014.1.12.91.
  9. RÁKOCZYOVÁ, Miroslava a Markéta HORÁKOVÁ. Sociální politika vstřícná k zaměstnanosti? Česká republika v období krize – politický diskurs a realita. In Sirovátka, T., Horáková, M., Horák, P. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. Brno / Boskovice: MUNIpress / Albert, 2014, s. 18-66. ISBN 978-80-210-7149-0.

  2013

  1. HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Governance of social services in the Czech Republic in a comparative perspective: Crucial trends and changes in social services in the CR in comparison to DK, GER and the UK in the last decade. In Innovation and Employment in Social Services: new opportunities for growth? (Inovace a zaměstnanost v sociálních službách: nové příležitosti pro podporu ekonomického růstu?) NEUJOBS. Masarykova Universita. VÚPSV. 2013.
  2. HORÁKOVÁ, Markéta, Robert JAHODA, Pavel KOFROŇ, Tomáš SIROVÁTKA a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013, 151 s. ISBN 978-80-7416-129-2.
  3. HORÁKOVÁ, Markéta. Přínosy rekvalifikačních programů pro začleňování skupin ohrožených nezaměstnaností na český trh práce. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2013, roč. 6, č. 1, s. 2-15. ISSN 1802-5854.
  4. HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. The recent trends and changes in Czech social services in the European context: the case of childcare and elderly care. Časopis sociální práce|Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work Journal. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2013, roč. 12, č. 5, s. 5-19. ISSN 1213-6204.
  5. HORÁKOVÁ, Markéta a Pavel HORÁK. Zaměstnatelnost skupin ohrožených nezaměstnaností na současných trzích práce. Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2013, roč. 45, č. 2, s. 128-149. ISSN 0049-1225.

  2012

  1. SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Robert JAHODA a Pavel KOFROŇ. Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012, 157 s. ISBN 978-80-7416-110-0.
  2. SIROVÁTKA, Tomáš, Bent GREVE, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Jiří WINKLER. Public/Private Mix And Social Innovation In Service Provision, Fiscal Policy And Employment. Database On Financing, Employment And Governance In Social Services (Deliverable 7.2). European Commission, NEUJOBS Working Document, 2012, 37 s.

  2011

  1. HORÁKOVÁ, Markéta. Empirické zhodnocení významu lidského kapitálu v době ekonomické recese. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2011, roč. 5, č. 1, s. 2-12. ISSN 1802-5854.

  2010

  1. HORÁKOVÁ, Markéta. Důvody a možnosti hodnocení výcvikových a vzdělávacích programů a jejich účinků pro nízkokvalifikované osoby: návrh komplexního hodnotícího postupu. Fórum sociální politiky. 2010, roč. 4, č. 1, s. 8-16. ISSN 1802-5854.
  2. HORÁKOVÁ, Markéta, Ondřej HORA a Jiří VYHLÍDAL. Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010, 85 s. Výzkumný záměr VÚPSV. ISBN 978-80-7416-056-1.
  3. HORÁKOVÁ, Markéta a Pavel HORÁK. Návrh mezinárodní komparace systému výcvikových a vzdělávacích programů. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010, roč. 4, č. 5, s. 2-10. ISSN 1802-5854.
  4. HORÁKOVÁ, Markéta. Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010, roč. 4, č. 6, s. 2-10. ISSN 1802-5854.

  2009

  1. HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Role liniových pracovníků ve veřejné politice. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. 2009, roč. 45, č. 2, s. 369-395. ISSN 0038-0288.
  2. HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Street-level byrokraté a jejich role ve veřejné a sociální politice: reflexe nezaměstnanými ve třech regionech ČR. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, roč. 3, č. 3, s. 9-19. ISSN 1802-5854.

  2008

  1. MAREŠ, Petr, Markéta HORÁKOVÁ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Sociální exkluze na lokální úrovni. Brno: VÚPSV, 2008, 77 s. ISBN 978-80-7416-014-1.

  2007

  1. SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Emergence of new modes of governance in activation policies: Czech experience. International Journal of Sociology and Social Policy. Bradford: Emerald, 2007, roč. 27, 7/8, s. 311-323. ISSN 0144-333X.
  2. SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Implementation of activation strategies: Fragmentation or synergy ? In Social security and the labour market: A mismatch ? Conference volume (abstracts), 5th International Social Security Association Research Conference. Warszawa: ISSA, Geneva, 2007, s. 144-145.
  3. HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. "Zemřely" na českých úřadech práce profesionálně poskytované individuální akční plány zaměstnanosti? Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2007, roč. 1, č. 3, s. 7-13. ISSN 1802-5854.

  2006

  1. SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Czech Labour Market Regulation: a Reform or Institutional Learning ? In Transformation of the Welfare State: Political Regulation and Social Inequality, 4th Annual ESPAnet Conference, 21-23 Sept 2006, Bremen, abstracts. 2006.
  2. SIROVÁTKA, Tomáš, Ondřej HORA, Markéta HORÁKOVÁ, Lenka KLIMPLOVÁ, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Jiří WINKLER. Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? Studie CESES. Praha: CESES FSV UK, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 55-77. ISSN 1801-1640.

  2005

  1. KULHAVÝ, Václav, Tomáš SIROVÁTKA, Markéta HORÁKOVÁ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Brno: VÚPSV, 2005.
  2. HORÁKOVÁ, Markéta. Problematika osob s nízkou kvalifikací na trhu práce. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 122-140. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5.
  3. SIROVÁTKA, Tomáš, Václav KULHAVÝ, Markéta HORÁKOVÁ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Směřování české sociální politiky s důrazem na agendu Lisabonské strategie. Brno: VÚPSV, 2005, 154 s.
  4. HORÁKOVÁ, Markéta, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Sociální vyloučení a sociální začlenění v lokální perspektivě. Brno, 2005.
  5. HORÁKOVÁ, Markéta, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Sociální vyloučení a sociální začlenění v perspektivě tvůrců českého Národního akčního plánu sociálního začleňování na léta 2004-2006. Dílčí výzkumná zpráva. Brno, 2005.
  6. HORÁKOVÁ, Markéta a David PÓČ. Stanovení přijatých strategických cílů EU v oblasti RLZ v podmínkách JMK (revidovaná Lisabonská strategie). Hlavní strategické směry a doporučení strategie rozvoje lidských zdrojů JMK. Brno: ESF, FSS a CRR, 2005, 12 s. JMK Strategy.
  7. HORÁKOVÁ, Markéta. Stanovení přijatých strategických cílů Evropské unie v oblasti rozvoje lidských zdrojů v podmínkách Jihomoravského kraje. Situační analýza rozvoje lidských zdrojů. Brno: ESF, FSS a CRR, 2005, 11 s. JMK HRD.
  8. HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Změna oficiálních cílů a funkcí veřejné a sociální politiky aktéry na lokální úrovni: příklad vybraného opatření aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005, XII., č. 3, s. 259-283. ISSN 1211-3247.

  2004

  1. HORÁKOVÁ, Markéta. Aktivační strategie v kontextu vybraných principů a funkcí sociální politiky. Sborník Filozofické fakulty Prešovské univerzity. Prešov, 2004.
  2. HORÁKOVÁ, Markéta. Skupiny ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 73-82. ISBN 80-210-3565-X.
  3. SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ a Václav KULHAVÝ. Účinky opatření aktivní politiky zaměstnanosti. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 140-159. ISBN 80-210-3565-X.
  4. SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Václav KULHAVÝ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti. Výzkumná zpráva. Brno: VÚPSV, 2004.

  2003

  1. SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ a Václav KULHAVÝ. Aktivní politika zaměstnanosti a strategie zaměstnanosti v České republice. In: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Část III. Nezaměstnanost a politika trhu práce. Kapitola 2A. Hodnocení opatření aktivní politiky zaměstnanosti: Česká republika. Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF, 2003, 5-71.
  2. HORÁKOVÁ, Markéta. Dlouhodobá nezaměstnanost (podle VŠPS). In: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Část III. Nezaměstnanost a politika trhu práce. Kapitola 1. Nezaměstnanost a její vývoj, ohrožené skupiny. Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF, 2003, 28-35.
  3. SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Václav KULHAVÝ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: přínosy rekvalifikací a dalších nástrojů APZ na Břeclavsku. Průběžná zpráva z výzkumného pilotního projektu. Brno: VÚPSV, 2003.
  4. SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Václav KULHAVÝ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce. Závěrečná zpráva z pilotního výzkumného projektu. Brno: VÚPSV, 2003.
  5. HORÁKOVÁ, Markéta. Opatření a nástroje politiky trhu práce v zemích EU. In: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Část III. Nezaměstnanost a politika trhu práce. Kapitola 2B. Hodnocení opatření aktivní politiky zaměstnanosti: Evropská unie. Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF, 2003, 35-55.
  6. HORÁKOVÁ, Markéta a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny osob. In Mareš, P.; Sirovátka, T. (eds.). Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: FSS MU, 2003, s. 202-219. ISBN 80-210-3048-8.
  7. HORÁKOVÁ, Markéta. Struktura registrovaných a neregistrovaných nezaměstnaných. In: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Část III. Nezaměstnanost a politika trhu práce. Kapitola 1. Nezaměstnanost a její vývoj, ohrožené skupiny. Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF, 2003, 36-41.

  2002

  1. SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Václav KULHAVÝ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: hodnocení kvality a přínosů rekvalifikací a veřejně prospěšných prací účastníky. Průběžná zpráva z 2. etapy výzkumného projektu. Brno: VÚPSV, 2002.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 7. 2024 02:45