Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. HORVÁTOVÁ, Eva a Nina MALINA. Proticyklické nástroje bankovej regulácie v podmienkach eurozóny. první. Bratislava: Ekonóm, 2023. 72 s. Proticyklické nástroje bankovej regulácie v podmienkach Eurozóny. ISBN 978-80-225-5116-8.

  2021

  1. KOSTALOVA, Zuzana, Eva HORVÁTOVÁ, Štefan LYÓCSA a Peter GERNÁT. New Credit Drivers: Results from a Small Open Economy. Eastern European Economics. Abingdon (England): TAYLOR & FRANCIS LTD, 2021, roč. 60, č. 1, s. 79-112. ISSN 0012-8775. doi:10.1080/00128775.2021.1990084.

  2020

  1. HORVÁTOVÁ, Eva. Twenty years of mortgage banking in Slovakia. International Journal of Financial Studies. Švýcarsko: MDPI, 2020, roč. 8, č. 3, s. 1-30. ISSN 2227-7072. doi:10.3390/ijfs8030056.

  2019

  1. HORVÁTOVÁ, Eva. Contribution to the Analysis of the Pro-Cyclicality of Slovak Banks After the Financial Crisis. In Kotlebová Jana Baumöhl Eduard Brokešová Zuzana. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems : Proceedings of the 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance - ICCBIF 2019. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. s. 53-58. ISBN 978-80-225-4609-6.
  2. HORVÁTOVÁ, Eva. Impact of Financial Crisis on Banking Sectors in Western and Eastern European Countries. In Institute of Social Sciences Ivo Pilar; VERN Group; Croatian Academy of Sciences and Arts; Euro-Mediterranean Academic Network. Reflections on the Mediterranean. 1. vydání. Zagreb: katica Jurčevič, Ljiljana Kaliterna lipovčan, Ozana Ramljak., 2019. s. 535-549. Mediterranean Issues, Book 2. ISBN 978-953-7964-77-1.

  2018

  1. HORVÁT, Ján a Eva HORVÁTOVÁ. Capital Creation Factors in Selected Banking Sectors of Europe. In Masaryk University Faculty of Economics and Administration Department of Finance and Institute for Financial Market. European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15 th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Josef Nešleha, Filip Hampl, Miroslav Svoboda, 2018. s. 174-179. ISBN 978-80-210-8980-8.
  2. HORVÁTOVÁ, Eva. Efficiency of Banks in Slovak Republic. In Masaryk University Faculty of Economics and Administration Department of Finance and Institute for Financial Market. European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15 th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Josef Nešleha, Filip Hampl, Miroslav Svoboda, 2018. s. 180-188. ISBN 978-80-210-8980-8.
  3. HORVÁTOVÁ, Eva. Technical Efficiency of Banks in Central and Eastern Europe. INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL STUDIES. Basel, Switzerland: MDPI AG, 2018, roč. 6, č. 3, s. 1-25. ISSN 2227-7072. doi:10.3390/ijfs6030066.

  2017

  1. TKÁČOVÁ, Dana, Eva HORVÁTOVÁ a n. KOL. Finančný trh a bankovníctvo. 1. vyd. Praha: Walters Kluvwer, 2017. 350 s. Ekonómia. ISBN 978-80-7552-528-4.
  2. HORVÁTOVÁ, Eva. Technical efficiency of banks selected countries of Eastern Europe. In European financial systems 2017: proceedings of the 14th international scientific conference. Brno: ESF, Masarykova univerzita v Brne, 2017. s. 251-257. ISBN 978-80-210-8609-8.
  3. HORVÁTOVÁ, Eva a Jan HORVÁT. The Structure of banks' assets in terms of portfolio theory and bank capital regulation. In ESF, Masarykova univerzita v Brne. European financial systems 2017: proceedings of the 14th international scientific conference. Brno: ESF, Masarykova univerzita v Brne, 2017. s. 236-242. ISBN 978-80-210-8609-8.

  2016

  1. SIVÁK, Rudolf, n. KOL a Eva HORVÁTOVÁ. Financie. 1. vyd. Bratislava: Walters Kluwer, 2016. 460 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-232-2.

  2015

  1. HORVÁTOVÁ, Eva. Aktuálne otázky regulácie a dohľadu nad bankami v podmienkach EÚ v období finančnej krízy. In Pauhoofová, I., Gazda, V., Ochrana, F., Plavčan, P. Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : adaptačné procesy - budúcnosť Európy a Slovenska. S. 57-64. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. ISBN 978-80-7144-248-6. první. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2015. s. 57-64. ISBN 978-80-7144-248-6.
  2. HORVÁTOVÁ, Eva. Coverage of Mortgage Bonds as Important Condition of Investor's Confidence. In Edited by Veronika Kajurová and Jan Krajíček. European Financial Systems 2015. první. Printed by: Tiskárna KNOPP s.r.o., Nádra: Masaryk University Faculty of Economics and Administration Department of Finance and Institute for Financial Market, 2015. s. 201-210. ISBN 978-80-210-7962-5.

  2014

  1. HORVÁTOVÁ, Eva a Ján HORVÁT. Contribution of loan and interest rates structure to the development of the liquidity in banking sector of the Slovak Republic and Euroarea. In SGEM Internatioanal Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Scientes and Arts. SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism. Conference Proceeding, Volume II. 1. vyd. Sofia, Bulgaria: Published by STEF92 Technology Ltd, Andrey Lyapchev Blvd, 1797 Sofia Bulgaria, Total print 5000., 2014. s. 129 - 136. ISBN 978-619-7105-26-1. doi:10."WOShttp://dx.doi.org/10http://dx.doi.org/1l4uIvqsMY8E5u43wM&page=1&doc=1.
  2. HORVÁTOVÁ, Eva. Development and characteristics of Slovak Banking Sector. In SGEM Internatioanal Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Scientes and Arts. SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism. Conference Proceeding, Volume II. 1. vyd. Sofia, Bulgaria: Published by STEF92 Technology Ltd, Andrey Lyapchev Blvd, 1797 Sofia Bulgaria, Total print 5000., 2014. s. 201 - 208. ISBN 978-619-7105-26-1. doi:10."WOShttp://apps.webofknowledge.com.ezproxy.muni.cz/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Y1l4uIvqsMY8E5u43wM&page=1&doc=2.
  3. HORVÁTOVÁ, Eva a Ján HORVÁT. Impact of Interest Rates and Credit Structure on Liquidity and Stability of Banking Sector of the Euro Area. In Deev, O; Kajurova, V; Krajicek, J. European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2014. s. 244-251. ISBN 978-80-210-7153-7.
  4. ŠTURC, Boris, Eva HORVÁTOVÁ a Ján HORVÁT. Investičné portfólio ako investičný proces. In Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové: Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 317-321. ISBN 978-80-7435-368-0.
  5. HORVÁTOVÁ, Eva, Mária SCHWARZOVÁ a Ján HORVÁT. Theoretical and practical aspects of liquidity measurement and Basel III. In University of Economics in Bratislava. Proceedings of the 8-th International Conference on Currency, Banking and International Finance, "The Role of Financial Sector in Supportiong of Economic Recovery of CEE Countries". první. Bratislava: edited by Eva Horvátová and Jana Kotlebová, Proceedings of the 8-th International Conference on Currency, Banking and International Finance, "The Role of Financial Sector in Supportiong of Economic Recovery of CEE Countries", 2014. s. 111- 120. ISBN 978-80-225-4034-6.
  6. HORVÁTOVÁ, Eva. Vývoj bankového systému na Slovensku po roku 1989. In Chudják, František. Centrálne bankovníctvo v stredoeurópskom priestore. 1. vyd. Bratislava: Národná banka Slovenska v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied, 2014. s. 192-204. Centrálne bankovníctvo v stredoeurópskom priestore. ISBN 978-80-8043-202-7.

  2013

  1. HORVÁTOVÁ, Eva. Analysis of the problem of pro-cyclicality in the Eurozone and pro-cyclicality solutions in Basel III. In Book Editor(s): Deev, O; Kajurova, V; Krajicek, J. EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2013: PROCEEDINGS OF THE 10TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Pages: 126-133 Published: 2013. 1 - st ed. Masaryk Univ Ctr, Telc, CZECH REPUBLIC: Masaryk Univ, Fac Econ & Adm; Masaryk Univ, Dept Finance; Masaryk Univ, Inst Financial Market, 2013. s. 126-133. ISBN 978-80-210-6294-8.
  2. HORVÁTOVÁ, Eva a Monika KELEMENOVÁ. Analýza vývoja hypotekárnych úrokových sadzieb vybraných krajín eurozóny. In Pilch. In Globálna hospodárska a finančná kríza - quo vadis? : elektronický recenzovaný zborník : vedecký seminár Katedry bankovníctva a medzinárodných financií : 4. júla 2013. 1. vyd. Bratislava: NHF EU BA, 2013. s. 1-7. ISBN 978-80-970244-9-9.
  3. HORVÁTOVÁ, Eva a Ctibor PILCH. Behavior investors on financial markets. In VŠB Ostrava, Ekonomická fakulta. Finacial Management of firms and finacial institutions, Proceedings, Part II, Ostrava 2013. 1. vyd. Ostrava, ČR: VŠB Ostrava, Ekonomická fakulta, 2013. s. 675 - 680. ISBN 978-80-248-3172-5.
  4. HORVÁTOVÁ, Eva a Monika KELEMENOVÁ. Legislatívny rámec hypotekárneho trhu v eurozóne. In Pilch, Fin Star, 2013. In Aktuálne otázky finančných trhov : recenzovaný zborník vedeckých statí. 1. vyd. Bratislava: NHF EU v Bratislave, 2013. s. [1-6], 6 s. ISBN 978-80-89670-00-0.
  5. HORVÁTOVÁ, Eva a Ctibor PILCH. O problematike správania investorov na finančných trhoch. In Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu. Hradecké ekonomické dny 2013 : ekonomický rozvoj a management regionů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 242-251. ISBN 978-80-7435-249-2.
  6. HORVÁTOVÁ, Eva. Stanovenie nákladov vlastného kapitálu metódou Build up. Finančné trhy. Bratislava: Derivat, s.r.o. Nábrežie arm. gen.L.Svobodu 34, 811 02 Bratislava, 2013, roč. 12/2013, č. 12, s. 1-12. ISSN 1336-5711.
  7. HORVÁTOVÁ, Eva. Vyhodnotenie sezónnosti vo vývoji úrokových sadzieb zo spotrebiteľských a hypotekárnych úverov na Slovensku v období rokov 2004 – 2013. Finančné trhy. Bratislava: Derivat, s.r.o. Nábrežie arm. gen.L.Svobodu 34, 811 02 Bratislava, 2013, roč. 11/2013, č. 11, s. 1-6. ISSN 1336-5711.

  2012

  1. HORVÁTOVÁ, Eva a František KUREJ. Možnosti uplatnenia behaviorálnych financií v ohodnocovaní bánk. Finančné trhy. Odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. Slovenská republika: Derivát, spol. s r. o., 2012, roč. 8/2012, 8/2012, s. "nestránkováno", 4,5. ISSN 1336-5711.
  2. HORVÁTOVÁ, Eva. Support of small and medium enterprises, private equity and venture capital in Slovak Republic. In Katedra bankovníctva a medzinárodných financií, NHF EU v Bratislave. In How does the central and eastern Europe cope up with the global financial crisis? : conference proceedings : 7th international conference on currency, banking and international finance : 27 and 28 September 2012 in Bratislava, Slovak Republic [elektro. 1. vyd. Bratislava: Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. s. s. [1-8]., 8 s. ISBN 978-80-225-3494-9.
  3. HORVÁTOVÁ, Eva a František KUREJ. Vybrané faktory vplývajúce na hodnotu banky mimo jej finančných výkazov. Finančné trhy. Odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. Slovenská republika: Derivát, spol. s r. o., 2012, roč. 2012, č. 7, s. elektronický zdroj v pdf, 5 s. ISSN 1336-5711.
  4. HORVÁTOVÁ, Eva a Margaréta IVANOVÁ. Vybrané otázky rozvoja bankopoistenia v teórii a praxi v SR. Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava, SR: NHF EU v Bratislave, SR, 2012, Jún 2012, č. 2, s. 80-89. ISSN 1336-1732.

  2011

  1. VALOUCH, Petr a Jan KRAJÍČEK. Evropské finanční systémy 2011. 2011.
  2. HORVÁTOVÁ, Eva. Operácie komerčných bánk. 1. vyd. Bratislava: vydavatelstvo Ekonóm, 2011. 304 s. Ekonomie. ISBN 978-80-225-2928-0.
  3. KRAJÍČEK, Jan, Eva HORVÁTOVÁ, Dalibor PÁNEK a Jana HVOZDENSKÁ. Projevy finanční krize v českém bankovním sektoru. In Aktuálne otázky meny, bankovníctva. Bratislava: Katedra bankovníctva a medzinárodných financií HF EUBA, 2011. s. 1 - 14. ISBN 978-80-970244-6-8.
  4. HORVÁTOVÁ, Eva. Some issues of valuation of banks and importance in current conditions. In MGU - Univerzita Nice. In La theorie economique moderne et la reformation de l'economie Russe. 1. vyd. Moskva (Rusko) - Nice (Francouzsko): Moscou-Nice : Economika, 2011. s. 245 - 253. ISBN 978-5-282-03033-4.
  5. HORVÁTOVÁ, Eva. Vybrané problémy hypotekárneho bankovníctva na Slovensku a námety na ich riešenie na základe skúsenosti z nemeckého systému hypotekárneho bankovníctva. In Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2011. In FIN STAR NET 2011 : zborník recenzovaných príspevkov z II. medzinárodnej [internetovej] vedeckej konferencie : Dostupné na internet. 1. vyd. Bratislava: NHF, 2011. s. 1 - 5, 6 s. ISBN 978-80-970244-4-4.

  2009

  1. HORVÁTOVÁ, Eva. Bankovníctvo. 1. vyd. Žilina: GEORG, 2009. 318 s. ekonomie. ISBN 978-80-89401-03-1.
  2. HORVÁTOVÁ, Eva. Hypotekárne bankovníctvo v Nemecku po prijatí novej legislatívy. Ekonomický časopis/Journal of Economics. Bratislava: Ekonomický a Prognostický ústav SAV, 2009, roč. 2008, č. 10, s. 987 - 1006. ISSN 0013-3035.
  3. HORVÁTOVÁ, Eva a Mária SCHWARZOVÁ. Vybrané účtovné operácie komerčnej banky. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2009. 130 s. Ekonomie. ISBN 978-80-225-2675-3.

  2008

  1. ŠIKULA, Milan, Eva HORVÁTOVÁ a all. ET. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavatelstvo SAV, 2008. 274 s. Ekonomie. ISBN 978-80-7144-168-7.
  2. HORVÁTOVÁ, Eva. Koncepcia kapitálovej primeranosti bánk a investičných podnikov v podmienkach Európskej únie. Ekonomický časopis/Journal of Economics. Bratislava: Ekonomický a Prognostický ústav SAV, 2008, roč. 56, č. 6, s. 582 - 597. ISSN 0013-3035.
  3. HORVÁTOVÁ, Eva. Organizácia platobného styku a zúčtovania v podmienkach SR a v rámci Európskej únie. In Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica. Organizácia platobného styku a zúčtovania v podmienkach SR a v rámci Európskej únie. 1. vyd. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, 2008. s. neuvedené, 7 s. ISBN 978-80-969535-8-5.
  4. HORVÁTOVÁ, Eva. Úloha bánk v regionálnom rozvoji : Donauregionen : generálna schéma. 2008.
  5. HORVÁTOVÁ, Eva, Pavol OCHOTNICKÝ, Miloš HOFREITER a Marián NEMEC. Vývojové trendy na finančných trhoch vo svete a v SR. In In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2008. s. 158 - 211, 52 s. Ekonomie. ISBN 978-80-7144-162-5.

  2007

  1. HORVÁTOVÁ, Eva, Rudolf SIVÁK, Viktória MÚČKOVÁ a Dana TKÁČOVÁ. Hypotekárne bankovníctvo : finančné nástroje na podporu bytovej výstavby na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Sprint vfra, 2007. 322 s. ekonomie. ISBN 978-80-89085-85-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 2. 2024 23:57