Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. MRKÝVKA, Petr, Petra JÁNOŠÍKOVÁ, Ivan TOMAŽIČ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Michal RADVAN, Jan NECKÁŘ a Libor KYNCL. Finanční a daňové právo. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladetelství Aleš Čeněk, 2009. 525 s. ISBN 978-80-7380-155-7.

  2008

  1. MRKÝVKA, Petr a Janusz STANKIEWICZ. Państwowe fundusze celowe w Republice Czeskiej. Finanse Komunalne - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008, XV, 1-2, s. 138-149. ISSN 1232-0307.
  2. MRKÝVKA, Petr a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 252 s. Edice učebnic č. 406. ISBN 978-80-210-4514-9.

  2007

  1. JAHODA, Robert a Hana ŠKROBÁČKOVÁ. Jaké užitky a náklady souvisejí se vznikem nové obce. Výsledky dotazníkového šetření. In Increasing competitiveness or Regional, National and International Markets. 1. vyd. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. s. 67-72. ISBN 978-80-248-1457-5.
  2. JAHODA, Robert a Hana ŠKROBÁČKOVÁ. Jaké užitky a náklady souvisejí se vznikem nové obce. Výsledky dotazníkového šetření. In Veřejná ekonomika a správa; Inovace ve veřejném sektoru jako faktor rozvoje územních samosprávných celků. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 167-173. ISBN 978-80-248-1601-2.
  3. MRKÝVKA, Petr. Państwowe fundusze celowe. In Finanse i rachunkowość wobec wyzwań procesów globalizacji. 2007.
  4. JAHODA, Robert a Hana ŠKROBÁČKOVÁ. Which costs and benefits can be connected with creation of the new municipality. Findings from questionnaire survey. In Increasing competitiveness or Regional, National and International Markets. 1. vyd. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. s. 272. ISBN 978-80-248-1458-2.

  2006

  1. MARVAL, Jindřich. Analýza daňové kvóty v ČR. In Konkurenceschopnost české ekonomiky: vývojové trendy. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 264-274. Publikace CVKS. ISBN 80-210-4157-9.
  2. BACHANOVÁ, Veronika. Členství České republiky v EMU - výzva pro české veřejné finance. Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 3-11. ISSN 1213-2446.
  3. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Public Debt Management in the Czech Republic. In 4th International Conference for Young Researchers of Economics. Gödöllo: Szent István Egyetemi Kiadó, 2006. s. 212-217. ISBN 963-9483-67-2.
  4. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Střednědobé výdajové rámce - fiskální brzda? In MendelNet 2006 - sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia + CD ROM. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. s. 1-7. ISBN 80-7302-107-2.
  5. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Veřejné finance. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 115 s. ISBN 80-210-4177-3.

  2005

  1. ŠKARABELOVÁ, Simona. Daňová asignace jako nový prvek daňové politiky ČR. In Theoretical and practical aspects of public finance. 1. ed. Prague: University of Economics, 2005. s. 152-159. ISBN 80-245-0862-1.
  2. MRKÝVKA, Petr. Daňové právo v systému finančního práva po vstupu do Evropské unie. In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 344-360. ISBN 80-210-3892-6.
  3. RADVAN, Michal a Petr MRKÝVKA. Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě (ed.). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 30 s. Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; sv. 287. ISBN 80-210-3677-X.
  4. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Management veřejného dluhu. In Sborník z konference MendelNet 2005. první. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. s. 25-26. ISBN 80-7302-107-2.
  5. MRKÝVKA, Petr. Niektóre zagadnienia czeskiej ordynacji podatkowej. In Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych - Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej. 1. vyd. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 2005. s. 37-43. Tom II. ISBN 83-227-2477-2.
  6. MRKÝVKA, Petr. Právní regulace nepřímých daní v České republice. In Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005. s. 16+CD, 8 s. ISBN 80-7097-604-7.
  7. MARVAL, Jindřich. Vývoj daňové kvóty v ČR a její srovnání v rámci EU. In Sborník příspěvků z V. ročníku mezinárodní vědecké konference: Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 1-7. ISBN 80-248-0943-5.

  2004

  1. ŠPALEK, Jiří a Dalibor MORAVANSKÝ. Evaluace predikcí daňových výnosů v ČR. 2004.
  2. MRKÝVKA, Petr. Exkurs do problematiky majetku územní samosprávy v Polské republice. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, Roč. 12, č. 3, s. 235-240. ISSN 1210-9126.
  3. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 404 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1.
  4. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 385 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X.
  5. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Public Deficit in the Czech Republic. In 3rd International Conference for Young Researchers. Gödöllö: Szent István Egyetemi Kiadó, 2004. s. 105-112. ISBN 963-9483-43-5.
  6. MRKÝVKA, Petr. Wybrane problemy tworzenia i stosowania prawa podatkowego w Republice Czeskiej = Selected problems of tax law creating and aplication in the Czech republic. In The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. Bialystok-Vilnius: WP UwB & Talmida, 2004. s. 93-93. ISBN 83-89620-04-9.

  2003

  1. MRKÝVKA, Petr. Administrowanie długiem publicznym w Republice Czeskiej. In Deficyt budżetowy i dług publiczny w wybranych krajach europejskich = The budget deficyt and the public debt in the selected European countries. Bialystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003. s. 191-199, 10 s. ISBN-83-87256-5.
  2. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Stanislav KUTÁČEK. Dobrovolné svazky obcí v JMK jako faktor zvyšování efektivnosti financování kraje. In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 146-157, 11 s. ESF MU Brno. ISBN 80-210-3074-7.
  3. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Jaroslav REKTOŘÍK. Financování veřejných programů pro krizové stavy na příkladu povodní v ČR v roce 2002. In Finanční politika a optymálny system zdaňovania vo vazbe na efektivnosť fungovania ekonomiky. První. Bratislava (SR): EU Bratislava, 2003. s. 625-636, 716 s. ISBN 80-225-1750-X.
  4. MALÝ, Ivan. Fond veřejného zdravotního pojištění jako součást soustavy veřejných rozpočtů. Acta oeconomica pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2003, roč. 11, č. 3, s. 56-69. ISSN 0572-3043.
  5. MUSIL, Petr. Komparace vládní a opoziční verze reformy veřejných financí s ohledem na dopady na trh práce. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2003, roč. 2003, č. 4, 16 s. ISSN 1213-2446.
  6. REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o. K Motelu 124, Praha 4, 2003. 212 s. Ekonomická řada. ISBN 80-86119-72-6.
  7. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Krajský rozpočet v roce 2003. In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 131-136. ESF MU Brno. ISBN 80-210-3074-7.
  8. MRKÝVKA, Petr. Některé úvahy o materiálním základu veřejné správy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2003, Roč. 11, č. 2, s. 153-159. ISSN 1210-9126.
  9. MRKÝVKA, Petr. Podatek od nieruchomości w Republice Czeskiej. In Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości. Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2003. s. 117-126. ISBN 83-909381-6-2.
  10. MECH, Josef a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Posouzení stavu implementace nových priorit rozpočtové politiky v rozpočtovém procesu kraje. In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektvnosti rozvoje regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 137-145. ESF MU Brno. ISBN 80-210-3074-7.
  11. MECH, Josef a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Posouzení stavu implementace nových priorit rozpočtové politiky v rozpočtovém procesu kraje. In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektvnosti rozvoje regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 137-145. ESF MU Brno. ISBN 80-210-3074-7.
  12. MECH, Josef. Standardizace jako faktor efektivnosti fungování programově orientovaného rozpočtování. In Standardizace verejných služeb jako predpoklad efektivnosti rozvoje regionu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 145-153. ISBN 80-210-3192-1.
  13. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Účinnost a efektivnost vybrané subvence do bydlení. In Veřejná ekonomika a správa 2003. 2003. ISBN 80-248-0430-1.
  14. ŠPALEK, Jiří a Josef MECH. Vliv aplikace standardů ISVS na svobodný přístup k informacím. In Veřejná ekonomika a správa 2003. Ostrava: VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2003. s. 23-32. ISBN 80-248-0430-1.

  2002

  1. ŠMÍD, Vladimír. Financování vysokých škol jako nástroj řízení. In Konference "Diskuse o aktuálních problémech teorie a praxe managementu v ČR". Sborník příspěvků. Brno: B.I.B.S., a.s., 2002. s. 268-273. ISBN 80-86575-96-9.
  2. JAHODA, Robert. Implicitní penzijní dluh ČR. In Economic theory and practise in present time and in the future. první. Banská Bystrica: Ekonomick fakulta Univerzity Mateja Bela, 2002. s. 18-22. ISBN 80-8055-594-X.
  3. MECH, Josef a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Směry reforem veřejných financí. Národohospodářský obzor. Brno: MU Brno, SU Karviná, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 67-80. ISSN 1213-2446.
  4. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Veřejné finance. Politická ekonomie. Praha: VŠE, 2002, L, č. 5, s. 747-748. ISSN 0032-3233.

  2001

  1. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Efektivnost realizace fiskálních funkcí v regionálním kontextu. In Česká ekonomika na přelomu tisicíletí. První. Brno: MU ESF, 2001. s. 396-408. ISBN 80-210-2537-9.

  2000

  1. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Cvičebnice ze základu veřejné ekonomiky a správy. In REKTOŘÍK, Jaroslav, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Hana JURAJDOVÁ, Jiří WINKLER, Mirka WILDMANNOVÁ a Vladimír HYÁNEK. Cvičebnice ze základu veřejné ekonomiky a veřejné správy. 2000. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 26-45. ISBN 80-210-2302-3.
  2. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Redistribuční funkce a národní struktura veřejných financí. In Redistribuční funkce veřejného sektoru. Nové. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 156-170. ISBN 80-210-2407-0.
  3. MALÝ, Ivan. Redistribuční funkce veřejného sektoru. Nové. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 265 s. ISBN 80-210-2407-0.
  4. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Vliv systému veřejných financí na efektivnost rozvoje regionů. In III. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. První. Brno: MU, 2000. s. 115-144. Sborník ESF MU. ISBN 80-210-2490-9.

  1999

  1. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Verejná správa a verejné financie v ČR. In Alternatívne prístupy k financovaniu verejného sektora a možnosti optimalizácie verejných príjmov a výdavkov. Vydání první. Bratislava: Ekonomická univerzita, 1999. s. 90-103. ISBN 80-225-0929-9.

  1998

  1. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Antonín HLAVÁČEK. Rozpočet obce. In Rektořík, J. a kol.: Příručka pro zastupitele měst a obcí. 1. vydání. Brno: MU, 1998. s. 27-34. ISBN 80-210-1939-5.
  2. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Zdroje financování rozvoje obce. In Rektořík, J. a kol.: Příručka pro zastupitele měst a obcí. 1. vydání. Brno: MU, 1998. s. 35-41. ISBN 80-210-1939-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 2. 2024 09:26